Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Prawo ochronne na wzór użytkowy – zakres danych

W celu weryfikacji i zagwarantowania dobrej jakości danych w systemach źródłowych, przekazujemy Państwu zestawienie danych przekazywanych do SEDN z obszaru Prawo ochronne na wzór użytkowy:

Element nadrzędny Nazwa atrybutu Możliwe wartości Czy istotny dla ewaluacji? Czy wyświetlany w SEDN?

Instytucja ID Instytucji TAK NIE
Nazwa instytucji NIE TAK

Produkt Typ produktu UTILITY_MODEL TAK TAK
ID produktu TAK NIE
Tytuł produktu TAK TAK

 

Ochrona Typ ochrony REGISTERED_PROTECTION_RIGHT TAK TAK
ID ochrony TAK NIE
Numer uzyskanej ochrony TAK TAK
ID podmiotu, któremu przyznano ochronę TAK NIE
Podmiot, któremu przyznano ochronę TAK TAK
Opis NIE TAK
Nazwa podmiotu, który udzielił prawa EPO       Europejski Urząd Patentowy TAK TAK
OECD    Urząd Patentowy jednego z krajów OECD
UPRP    Urząd Patentowy RP
COBORU Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
UPOV   Międzynarodowy Związek ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin
CPVO – Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin
ARIPO   Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej
EAPO    Euroazjatycka Organizacja Patentowa
OAPI     Organizacja Patentowa Państw Afrykańskich
WIPO    Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
OHIM    Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [do 22.03.2016: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego]
GCC       Urząd Patentowy przy Radzie Współpracy Zatoki Perskiej
BOIP      Urząd Własności Intelektualnej Beneluksu
URPL     Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę TAK TAK
Data ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego lub równoważnym biuletynie za granicą TAK TAK
Numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP TAK TAK
Data zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP NIE TAK

Autor Imię NIE TAK
Pozostałe imiona NIE TAK
Nazwisko NIE TAK
ORCID NIE TAK

Oświadczenie ID pracownika lub doktoranta TAK NIE
ID podmiotu upoważnionego TAK NIE
Nazwa podmiotu upoważnionego TAK TAK
Data złożenia oświadczenia TAK TAK