Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Informujemy, że administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188b. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników oraz realizacją żądań w zakresie przysługujących in ma gruncie RODO praw możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@opi.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z którym administrator utrzymuje, modyfikuje i rozwija system ewaluacji dorobku naukowego. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie w ramach tego zadania warsztatów na temat zakresu algorytmu optymalizacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej w 2022 roku oraz ograniczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Dane osobowe będą także przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego administrator ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane w celach dowodowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora, przejawiającym się możliwością ustalenia, obrony lub dochodzeniem roszczeń lub ewentualnych kontrolach realizacji powierzonych zadań administratora jako jednostki publicznej. Dane osobowe będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszenia.
  4. Dane osobowe będą przekazywane do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, a w pozostałych przypadkach innym podmiotom w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
  5. Dane osobowe, w celach warsztatowych będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia warsztatów nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe w celach dowodowych będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.
  6. Osobie, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Osoba, która złoży żądanie dotyczące realizacji praw może zostać poproszona przez administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. W pozostałym zakresie pozostałych praw, ze względu na brak spełnienia przesłanek nie będą one realizowane.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
  9. Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w warsztatach. Brak podania danych skutkuje niemożnością udziału w warsztatach.