Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla usługi cyfrowej: System Ewaluacji Dorobku Naukowego – wersja DEMO

I. Słownik pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. Adres email – środek komunikacji elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się z Usługodawcą lub Operatorem, w szczególności poczta elektroniczna;
 2. Administrator systemu POL-on jednostki – użytkownik działający w imieniu Usługobiorcy w ramach systemu POL-on, posiadający rolę INS_ADM lub INST_NAU_ADM w systemie POL-on, uprawniony jednocześnie do zarządzania Uprawnieniami w SEDN;
 3. Ewaluacja – proces ewaluacji jakości działalności naukowej Usługobiorcy, przeprowadzany na podstawie art. 265-267 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, którego szczegółowy zakres i przebieg określa Usługodawca w Rozporządzeniu,
 4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika chcącego założyć Konto w celu rozpoczęcia korzystania z Usługi;
 5. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi lub Użytkownikowi specjalnemu na uwierzytelnienie swojego Konta umożliwiającego autoryzowany dostęp do przypisanych Usług. Poprawne podanie loginu i hasła kończy proces uwierzytelniania i jest podstawą do autoryzacji w ramach posiadanych uprawnień w SEDN;
 6. Konto MCL – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla posiadacza konta w ramach usługi MCL umożliwiający po zalogowaniu, dostęp do Usługi, w zakresie posiadanych uprawnień w ramach SEDN. Użytkownik lub Użytkownik specjalny jeżeli jest posiadaczem konta w ramach usługi MCL może wykorzystywać Konto MCL do uzyskanie dostępu do Usługi i zarzadzania zasobami zgodnie z przyznanymi uprawnieniami dla tego konta. Dostęp do SEDN w tym przypadku następuje po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła Konta MCL. Zasady korzystania z usługi Konto MCL, reguluje odrębny regulamin dostępny pod adresem: https://mcl.opi.org.pl
 7. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla uprawnionego przez Usługobiorcę Użytkownika lub uprawnionego przez Usługodawcę Użytkownika specjalnego w ramach SEDN, na zasadach określonych przez Usługodawcę, umożliwiający korzystanie z przyznanych mu po zalogowaniu Usług;
 8. Login – ciąg znaków umożliwiający identyfikację użytkowników w ramach Konta oraz Konta MCL;
 9. Operator lub OPI PIB – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188b, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127372, NIP 525 – 000 – 91 – 40, REGON 006746090, administrujący i utrzymujący system SEDN w imieniu Usługodawcy;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego przez Usługodawcę oraz warunki korzystania z nich przez Usługobiorców i Użytkowników lub Użytkowników specjalnych. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344). Regulamin stanowi wzorzec umowny;
 11. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 12. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 13. Usługa – usługa cyfrowa umożliwiająca na próbne korzystanie z funkcji systemu SEDN utworzonych i udostępnionych w celu technicznej realizacji Ewaluacji, zgodnie z uprawnieniami przypisanymi do Konta danego Użytkownika lub Użytkownika specjalnego;
 14. SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego wersja DEMO – system teleinformatyczny zapewniający techniczną realizację Ewaluacji, dostępny pod adresem https://sedn-demo.opi.org.pl
 15. Uprawnienia – prawo do wykonywania określonych działań w systemie SEDN przypisane do Konta Użytkownikowi lub Użytkownikowi specjalnemu. Uprawnienia odzwierciedlone są w systemie SEDN w ramach ról systemowych, których przypisanie Użytkownikowi lub Użytkownikowi specjalnemu skutkuje uzyskaniem przez niego dostępu do zdefiniowanych funkcjonalności systemu SEDN w ramach Usługi. Zakres Uprawnień dla Użytkownika określa Usługobiorca dla Użytkownika specjalnego Usługodawca;
 16. Usługodawca – Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
 17. Usługobiorca – jednostka podlegająca Ewaluacji zgodnie z Ustawą i uprawniona do korzystania z SEDN, w sposób zgodny z Regulaminem;
 18. Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 19. Użytkownik – osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Usługobiorcy, obsługująca proces Ewaluacji (pracownik, współpracownik Usługobiorcy), której Usługobiorca przyznał odpowiednie Uprawnienia w ramach SEDN.
 20. Użytkownik specjalny – osoba fizyczna uczestnicząca w procesie Ewaluacji w imieniu Usługodawcy lub Operatora, w szczególności jako wyznaczony ekspert do oceny osiągnięć Usługobiorcy, któremu Usługodawca przyznał odpowiednie Uprawnienia w ramach SEDN, zgodnie z określonymi przez siebie warunkami.
 21. Okres próbny – okres poprzedzający formalne rozpoczęcie Ewaluacji, zgodnie z decyzją Usługodawcy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, Użytkowników specjalnych i Usługobiorców z SEDN oraz warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz Operatora w Okresie próbnym. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu i posiadanie Konta.
 2. Regulamin dotyczy wyłącznie Usługi.
 3. Usługodawca lub działający w jego imieniu Operator zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach. Operator lub Usługodawca może określić dodatkowe warunki korzystania z SEDN przyjęte w wewnętrznych regulaminach lub politykach.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie w ramach SEDN w sposób umożliwiający Usługobiorcom lub Użytkownikom lub Użytkownikom specjalnym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Usługobiorcy lub Użytkownicy specjalni, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z SEDN, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy lub Operatora związanych z Usługą.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
 7. Korzystanie z systemu SEDN dozwolone jest jedynie w związku z realizacją Usługi, czyli przeprowadzaniem procesów związanych z Ewaluacją.
 8. Operator jest uprawnionym podmiotem do reprezentowania Usługodawcy w zakresie niezbędnych działań podejmowanych w związku z prawidłowym dostarczeniem Usług i utrzymaniem SEDN, wyznaczonym zgodnie z art. 356 Ustawy.

III. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2, oraz konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 2. Korzystanie z Usługi możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. Użyciu najnowszej wersji jednej z przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge;
  2. włączona obsługa cookies (ciasteczek), Session Starage oraz Local Storage;
  3. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
 3. W celu korzystania z Usługi urządzenie za pomocą, którego Usługobiorca ma zamiar korzystać z SEDN musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystania sieci Internetowej, a także rekomenduje Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania, tj. wdrożenia odpowiednich polityk bezpieczeństwa informacji oraz przeszkolenia Użytkowników w zakresie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji.

IV. Zakres Usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy i uprawnionych przez niego Użytkowników polega na umożliwieniu przeprowadzenia próbnego pełnego procesu Ewaluacji, w tym na:
  1. Założeniu i utrzymaniu Konta dla uprawnionych przez Usługobiorcę Użytkowników,
  2. Dostępie do danych osób oraz podmiotów podlegających ocenie w ramach Ewaluacji, w tym ich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, pesel i inne, danych zagregowanych, jak i do danych związanych z osiągnięciami naukowymi tych osób oraz podmiotów,
  3. Dostępie do wskaźników ewaluacji wyliczonych na podstawie danych o których mowa w pkt b),
  4. Umożliwieniu wglądu w rezultat prac przygotowawczych do właściwego procesu ewaluacji oraz ingerencji w nie, zgodnie z § 24 ust 3. Rozporządzenia,
  5. Dostępie do narzędzi dedykowanych procesowi nadzoru prawidłowego przebiegu Ewaluacji oraz obsługi tego procesu od strony technicznej;
  6. Dostępie do narzędzi umożliwiających przeprowadzenie procesu weryfikacji i oceny informacji, o których mowa w pkt b);
  7. Dostępie do narzędzi umożliwiających wgląd w rezultat procesu Ewaluacji oraz narzędzi umożliwiających przeprowadzenie procesu odwoławczego od tych wyników.
 3. Zakres Usługi wskazany w ust. 2 może być ograniczony dla poszczególnych Użytkowników lub Usługobiorców i jest uzależniony od przyznanych Uprawnień w ramach systemu SEDN.
 4. Usługa dla Użytkowników specjalnych polega na założeniu i utrzymaniu Konta oraz dostarczeniu funkcji niezbędnych w ramach SEDN do dokonania oceny działalności Usługobiorcy.
 5. Sprawozdawczość realizowana przez Usługobiorców w ramach Ewaluacji z wykorzystaniem SEDN w Okresie próbnym nie ma charakteru wiążącego dla Usługodawcy, chyba, że Usługobiorca potwierdzi to wyraźnie.

V. Rejestracja Konta

 1. Rejestracji Konta dla Użytkownika wyznaczonego przez Usługobiorcę uczestniczącego w procesie Ewaluacji, dokonuje Administrator systemu POL-on jednostki wypełniając Formularz rejestracyjny w systemie lub przesyłając do SEDN plik masowej rejestracji wielu nowych Kont.
 2. Zakres Uprawnień Administratora systemu POL-on jednostki potwierdzany jest przy każdym kolejnym logowaniu do SEDN przy pomocy Konta MCL.
 3. Rejestracji Konta dla Użytkownika specjalnego dokonuje Usługodawca lub Operator w porozumieniu z Usługodawcą.
 4. Proces rejestracji Administratora systemu POL-on jednostki następuje automatycznie podczas pierwszego logowania do SEDN przy pomocy loginu i hasła przydzielonego Administratorowi w systemie POL-on przez Usługodawcę. Po pomyślnym zweryfikowaniu uprawnień i ich zakresu tworzone jest Konto z uprawnieniami administracyjnymi (Administratora systemu SEDN dla jednostki) w zakresie takim samym jak w systemie POL-on.
 5. Po zapisaniu Formularza rejestracyjnego dla Użytkownika lub rejestracji Użytkownika specjalnego, tworzone jest unikalne Konto o unikalnym, w obrębie bazy danych użytkowników SEDN, adresie poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik lub Użytkownik specjalny przypisany do Konta otrzymuje wiadomość e-mail, w której znajduje się jednorazowy link aktywujący Konto w postaci przycisku aktywacyjnego. Po kliknięciu w przycisk Użytkownik lub Użytkownik specjalny zostaje przekierowany do strony internetowej w celu nadania Hasła do Konta. Po zapisaniu Hasła do Konta jest ono aktywowane.
 7. Adres e-mail jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji oraz jest wykorzystywany do wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem lub Użytkownikiem specjalnym związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Operator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub Użytkowników specjalnych w ramach SEDN lub poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Operatora.
 9. Użytkownik lub Użytkownik specjalny uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email lub loginu oraz Hasła.
 10. Użytkownik lub Użytkownik specjalny może mieć tylko jedno Konto o podanym adresie e-mail, loginie i przypisanym w systemie ID Usługobiorcy.
 11. Użytkownik lub Użytkownik specjalny akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. jest uprawniony przez Usługobiorcę do korzystania z Usługi,
  3. będzie korzystać z usług wyłącznie w zakresie i w celu, w jakim Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z SEDN,
  4. podane przez niego dane w ramach rejestracji nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

VI. Zasady korzystania z Usługi

 1. Z systemu SEDN może korzystać wyłącznie Użytkownik uprawniony przez Usługobiorcę lub Użytkownik specjalny uprawniony przez Usługodawcę.
 2. Administrator systemu POL-on jednostki działający w ramach danego Usługobiorcy zobowiązany jest do utworzenia Kont, nadania Uprawnień lub zmiany Uprawnień dla wszystkich Użytkowników działających w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 3. Administrator systemu POL-on jednostki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utworzenie i przyznanie kont dla Użytkowników, w szczególności w zakresie przyznania kont osobom uprawnionym do ich posiadania w imieniu podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień tych osób do wglądu w dane osobowe przetwarzane w systemie SEDN.
 4. Użytkownikom specjalnym Konto rejestruje i nadaje Uprawnienia Operator w porozumieniu z Usługodawcą.
 5. Użytkownik korzysta z SEDN w ramach przydzielonych mu Uprawnień.
 6. Użytkownik, który dla potrzeb Ewaluacji korzysta z Usług na rzecz i w imieniu kilku Usługobiorców może posiadać w ramach Konta uprawnienia przypisane dla tych Usługobiorców, z zastrzeżeniem, że korzystając z tych Usług zaznacza w ramach jakiego Usługobiorcy korzysta z Usługi.
 7. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialności za rezultat pracy Użytkowników lub rezultat braku podjęcia przez nich działań w systemie SEDN w szczególności w odniesieniu do działań o których mowa w § 24. ust. 3 Rozporządzenia.
 8. Zabrania się udostępniania Konta osobom nieuprawnionym. Użytkownik lub Użytkownik specjalny nie powinien ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej Hasła, jednocześnie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu zgodnie z przyjętymi odpowiednio przez Usługobiorcę lub Usługodawcę politykami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Usług lub SEDN.
 10. Użytkownik lub Użytkownik specjalny jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Usługi wyłącznie w celu określonym przez Regulamin,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych osób, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji pozyskanych w związku z pracą w SEDN, chyba że pozwalają na to obowiązujące przepisy lub przyjęte regulacje wewnętrzne danego podmiotu Usługobiorcy lub Usługodawcy.
 11. Usługodawca świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 8 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu. Usługa świadczona jest przez Okres próbny. Po tym czasie Konta zostaną zablokowane.
 12. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na w SEDN i przesyłanie ich na posiadane adresy e-mail Użytkowników.

VII. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania SEDN, zaprzestania jego działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z SEDN. Usługobiorcy nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy lub Operatora.
 2. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla SEDN lub niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na Adres email Użytkowników lub Użytkowników specjalnych komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem SEDN lub świadczeniem Usług,
  4. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik lub Użytkownik specjalny nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  5. dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania SEDN bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub działań związanych z usunięciem awarii lub błędu SEDN,
  6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców lub Użytkowników lub Użytkowników specjalnych oraz dowolnego wybierania adresatów.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca lub Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. Działanie takie nie będzie realizowane w Okresie próbnym.
 5. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta.
 6. Usługodawca lub Operator ma prawo zablokować Konto, w następujących przypadkach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub działalności statutowej,
  2. powzięcia uzasadnionych informacji, że dane działania Użytkownika lub Użytkownika specjalnego lub Usługobiorcy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika lub Użytkownika specjalnego treści niezgodnych z Regulaminem,
  4. braku akceptacji zmian w Regulaminie.
 7. Informacja o zablokowaniu możliwości korzystania z Usług następuje przez komunikat przesłany drogą elektroniczną na Adres e-mail podany w Koncie.
 8. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.

VIII. Płatności za Usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usługi wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca korzysta.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami lub działaniami Użytkowników działających w jego imieniu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Usługodawca lub Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi w całości lub części na rzecz Usługobiorców. Usługodawca lub Operator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi lub blokady Konta.
 3. Usługodawca lub Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców lub uprawnionych przez nich Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. utratę przez Usługobiorców danych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem uprawnionych przez niego Użytkowników lub czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub Operator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, itp.),
  4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Usługobiorców lub Użytkowników warunków Regulaminu,
  5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Usługobiorca korzysta z Usługi,
  6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Loginu, Adresu e-mail lub Hasła Użytkownika,
  7. następstwa działań podjętych przez Usługobiorców lub Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  8. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Operatora,
 4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca lub Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

X. Prawa autorskie oraz licencje

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1189 z późn. zm.), stanowiących część SEDN, w tym do całego SEDN jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących SEDN lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać SEDN lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę lub Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca w związku z Usługą, przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca w ramach Usługi przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane urządzeń którymi posługują się Usługobiorcy.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w związku z Usługą jest Usługodawca.
 4. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@nauka.gov.pl lub iod@opi.org.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. rejestracji Kont w SEDN,
  2. realizacji Usługi,
  3. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta,
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  5. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  6. tworzenia kopii i przechowywania danych
  7. analiz i raportów związanych z korzystaniem z Usługi.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Dane przetwarzane w celu tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Usługi, optymalizacji Usługi i procesów obsługi, obsługi zgłoszeń będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy. Dane osób podlegających Ewaluacji przetwarzane są w SEDN w celu niezbędnym do wykonania przez Usługodawcę obowiązku wynikającego z przepisów prawa tj. Ustawy i Rozporządzenia, podstawą przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 7. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Usługodawcy oraz upoważnieni pracownicy dostawców usług, którym Usługodawca w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych lub dalszego powierzenia przekazał dane osobowe w związku ze świadczonym wsparciem związanym z realizacją Usług, administrowaniem i rozwojem SEDN, w szczególności dostęp do danych będzie miał Operator. Dane mogą być przekazywane kolejnym odbiorcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby świadczenia usług na rzecz Usługodawcy lub Operatora.
 8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz ograniczenie ich przetwarzania.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania Konta oraz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji Usługi. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, będą one przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania.
 11. Realizacja praw, o których mowa w ust. 8 możliwa jest za pośrednictwem adresów wskazanych w ust.4.
 12. Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 14. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usługi.

XII. Zabezpieczenie danych

 1. Dane gromadzone przez Usługodawcę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z dedykowanych im funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy telefonicznie: 22 570 14 00 lub mailowo iod@opi.org.pl .

XIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu, problemy i uwagi związane z Usługą mogą być reklamowane przez Usługobiorcę poprzez zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem ustanowionego adresu e-mail: opi@opi.org.pl
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli przewidziane Regulaminem Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: opi@opi.org.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail lub inny adres korespondencyjny, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do zgłaszającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Usługodawca może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.
 9. Reklamacje składane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem SEDN nie będą rozpatrywane (dostawcy Internetu, dostawcy usług stowarzyszeni z SEDN, itp.).

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie SEDN. Usługobiorca który nie zaakceptuje treści zmian regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie, nie będzie mógł korzystać z Usługi.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Usługodawcę Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 4. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Regulamin obowiązuje od dn. data. 2020.12.10

Wersja regulaminu: 1.0.0