Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Regulamin warsztatu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ONLINE Z ZAKRESU ALGORYTMU OPTYMALIZACJI W PROCESIE EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY i MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI, w porozumieniu z KOMISJĄ EWALUACJI NAUKI

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady organizacji szkoleń oraz udziału w warsztatach prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (dalej: OPI PIB) z Ministerstwem Edukacji i Nauki (dalej: MEiN), w porozumieniu z Komisją Ewaluacji Nauki dla instytucji zewnętrznych z zakresu algorytmu optymalizacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.
 2. Przedmiotem warsztatów jest tematyka z zakresu algorytmu optymalizacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej w 2022 roku oraz ograniczeń wynikających z rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
 3. Warsztaty są adresowane do:
  1. przedstawicieli podmiotów podlegających ewaluacji działalności naukowej, dysponujących własnymi lub nabytymi narzędziami do optymalizacji dorobku ewaluacyjnego, bądź chcących przygotować własne oprogramowanie,
  2. przedstawicieli podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które przygotowują rozwiązania informatyczne dla podmiotów ewaluowanych,
  3. osób, które z zamiłowania próbują rozwiązywać złożone problemy z pogranicza matematyki i informatyki.
 4. Udział w warsztatach prowadzonych przez OPI PIB jest równoznaczny z zapoznaniem się i zgodą na niniejszy regulamin.
 5. Aktualna wersja regulaminu warsztatów jest opublikowana na stronie: https://sedn-cp.opi.org.pl/algorytm-optymalizacyjny-warsztaty/regulamin/
 6. Wszystkie informacje i materiały dotyczące warsztatów są na stronie: https://sedn-cp.opi.org.pl/algorytm-optymalizacyjny-warsztaty/

Definicje

 1. Uczestnik – osoba biorąca udział w warsztatach w charakterze słuchacza.
 2. Zgłaszający – osoba, która dokonuje zapisu siebie na warsztaty za pośrednictwem formularza zgłoszenia. Osoba ta może, ale nie musi być Uczestnikiem warsztatów.

Warunki organizacji warsztatów

 1. Warsztaty mają formę on-line – odbywają się za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. OPI PIB przeprowadzi warsztaty w postaci serii 3 spotkań:
  1. pierwsze spotkanie inaugurujące warsztaty w dniu 28.09.21,
  2. drugie spotkanie w celu wymiany pierwszych doświadczeń, uwag z realizacji prac nad zadanym problemem (termin do ustalenia),
  3. trzecie spotkanie podsumowujące uzyskane wyniki i zbierające doświadczenie wszystkich uczestników (termin do ustalenia).
 3. Zapisy na warsztaty odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej: https://sedn-cp.opi.org.pl/algorytm-optymalizacyjny-warsztaty/
 4. Zapisy na warsztaty są możliwe najpóźniej na 2 dni przed dniem warsztatów (przykładowo, jeśli warsztaty mają się odbyć 28 września, zapisy są możliwe do 26 września do godz. 23:59).
 5. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności takich, jak choroba lub niemożność dotarcia na miejsce warsztatów przez trenera, jeżeli nie ma możliwości zastępstwa, warsztaty w danym terminie mogą zostać odwołane z przyczyn leżących po stronie OPI PIB. Osoby zgłaszające chęć uczestniczenia w warsztatach zostaną poinformowane niezwłocznie o odwołaniu warsztatów e-mailem.
 6. O liście uczestników decyduje organizator warsztatów na podstawie zgłoszeń. Podstawowym kryterium wyboru uczestników jest wiedza na temat algorytmicznych uwarunkowań problemu. Warsztaty mają charakter specjalistycznych konsultacji złożonego problemu obliczeniowego. Ich celem nie jest przekazywanie podstawowej wiedzy na temat zasad procesu ewaluacji działalności naukowej.

Koszty i organizacja

 1. Organizatorem warsztatów jest OPI PIB, który w imieniu MEiN odpowiada za przygotowanie rozwiązania informatycznego do realizacji procesu ewaluacji
 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla uczestników.

Własność intelektualna i prawo do wizerunku

 1. Zakazane jest utrwalanie przebiegu warsztatów w formie audio lub video.
 2. Wszelki materiały szkoleniowe wykorzystywane i udostępniane w trakcie lub po warsztatach (prezentacje multimedialne, podręczniki użytkownika, nagrania webinarów itp.) stanowią własność OPI PIB i podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy mogą je wykorzystywać wyłącznie na swoje potrzeby związane z korzystaniem z algorytmu optymalizacyjnego. Zakazane jest modyfikowanie oraz komercyjne wykorzystywanie materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe przedstawiają stan prawny na dzień przeprowadzenia szkolenia.

Kontakt

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy wysłać wiadomość na adres: szkolenia@opi.org.pl.