Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy artykuł poglądowy, będący przedstawieniem stanu wiedzy w danej dziedzinie na podstawie piśmiennictwa, jest traktowany jako odrębny od artykułu recenzyjnego?

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. W ewaluacji za artykuł naukowy będzie również uznawany artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism (por. § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia). Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy dana publikacja jest osiągnięciem, które może być uwzględnione w ewaluacji, wyłącznie na podstawie jego nazwy, bez zbadania, czy spełnione zostały wymagania wskazane w przywołanym wyżej przepisie. To podmiot musi ocenić, czy artykuł, jaki zamierza wskazać w ewaluacji, spełnia ww. wymogi.