Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy publikacje z 2017 r. w ogóle mają dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie?

Publikacje z 2017 r., podobnie jak te z lat kolejnych są uwzględniane w ewaluacji. Są jednak pewne ograniczenia dot. możliwości ich uwzględnienia w ewaluacji:

  1. Publikacje te muszą być osiągnięciem pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki, jednak z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.
  2. Publikacje te uwzględnia się w dyscyplinach określonych w oświadczeniu o reprezentowanych dyscyplinach, złożonym w 2018 r. (brak oświadczenia uniemożliwia uwzględnienie publikacji z 2017 r.)
  3. Publikacje te muszą zostać wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warto również zauważyć, iż zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, suma udziałów jednostkowych za artykuły z lat 2019-2021 i monografie (autorstwo monografii, rozdziałów w monografiach i redakcje naukowe monografii) z lat 2017-2021 nie może być większa niż 220% liczby N. Artykuły z lat 2017 i 2018 są zatem niezbędne, aby podmiot wypełnił pozostałe 80% (suma udziałów jednostkowych za publikacje uwzględniane w ewaluacji nie może przekraczać 3-krotnności liczby N).