Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Pracownik w 2017 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych nie zaliczony do Liczby N, 2018 i 2019 w grupie pracowników dydaktycznych, nie zaliczony do Liczby N, od 2020 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i złożone oświadczenie o zaliczeniu do Liczby N. Oświadczenie o dyscyplinie i prowadzeniu badań złożone od 2018 r. Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika, który złożył oświadczenie o przypisaniu publikacji (oświadczenie nr 3) z wszystkich lat ewaluacji czy tylko od 2020 r. ?

Zgodnie z art. 324 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o lata 2018 i 2019. Samo zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności naukowej. Jeśli pracownik ten złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, jego osiągnięcia z lat 2018 i 2019 mogą zostać uwzględnione w ewaluacji, o ile są efektem działalności naukowej prowadzonej przez niego w ewaluowanym podmiocie w danej dyscyplinie. Odrębna kwestią jest liczba slotów – uwzględniony zostanie fakt spełniania warunków określonych w 11 ust. 1 rozporządzenia począwszy od 2020 r.