Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy w przypadku kiedy pracownik w 2020 roku był w dyscyplinie A, a od początku roku 2021 zmienił ją na dyscyplinę B, można przypisać publikację z 2020 roku do dyscypliny B?

Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ewaluacją obejmuje się osiągnięcia powstałe w związku z zatrudnieniem. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, w przypadku pracowników ewaluowanego podmiotu, w ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia osób zaliczonych do liczby N w danej dyscyplinie albo niezaliczonych do tej liczby, ale prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, na jednym ze stanowisk wskazanych w pkt 3 tego przepisu. Warunkiem jest również złożenie przez taką osobę oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ramach danej dyscypliny. Żaden z przywołanych przepisów nie reguluje związku między okresem obowiązywania oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, a rokiem opublikowania osiągnięcia. W związku z powyższym możliwe jest wykazanie publikacji z 2020 r. w dyscyplinie wskazanej przez autora osiągnięcia w oświadczeniu złożonym w 2021 r., jeśli powstała ona w efekcie działalności naukowej prowadzonej przez tego pracownika w tym podmiocie i w tej dyscyplinie.