Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualizacje

Nowa wersja SEDN V. 1.5.0-etl-18


4. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.5.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano opcję kopiowania decyzji w ocenie K3;
 • Ukrycie akcji akceptacji i edycji  w zestawieniach modułu Ewaluacja;
 • Utworzenie zadań eksperckich dla dyscyplin naukowych;
 • Automatyczne akceptowanie zestawień K1;
 • Aktualizacja instrukcji – rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Naprawienie błędu  filtrowania po rodzaju osiągnięcia w module Monitoringu.

Dodatkowo informujemy, że 3. marca 2022 wdrożyliśmy poprawkę v. 1.4.2-etl-18 – wydłużyliśmy sesję użytkownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.4.0-etl-18


28. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.4.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Zmieniono zakres projektów uwzględnionych w ewaluacji;
 • Zaktualizowano pliki z instrukcjami dla ekspertów i prezentacje ze szkoleń K1-K2;
 • Dodano angielską wersję regulaminu SEDN;
 • Odblokowano moduł Monitoringu;
 • Dodano samouczek – dodatkowe treści na strony ekspertów;
 • Wdrożono walidatory K2, prawa ochronne, projekty oraz usługi;
 • Zablokowano automatyczne zamykanie okienka decyzji eksperta przy kliknięciu poza obszar oceny;
 • Dodano walidację na wybór 0 pkt w ocenie K3;
 • Uregulowano dostęp do Informacyjnej strefy eksperta;
 • Naprawiono błędną liczbę punktów w szczegółach osiągnięcia;
 • Naprawiono błąd – Nieuwzględnienie w ewaluacji pracownika spełniającego warunki uwzględnienia jako osoba niezaliczona do N;
 • Ujednolicono liczbę zaraportowanych osiągnięć artystycznych między kartą oceny, a modułem Osiągnięć.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.3.0-etl-18

22. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.3.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Dodano informacyjną strefę eksperta w Profilu;
 • Dodano zadania K3 do przeglądu podmiotów w module monitoringu;
 • Dodano do raportu .csv wartości identyfikatora PBN publikacji w module Ewaluacja;
 • Poprawiono treść komunikatu przy akceptacji zestawienia K1;
 • Wprowadzono zmiany w module monitoringu dla ekspertów KEN;
 • Zmieniono widok dyscyplin w Panelu zadań Eksperta;
 • Poprawiono proces oceny eksperckiej zadań K3;
 • Poprawiono obsługę linków do dowodów wpływu w SEDN;
 • Poprawiono  błąd powodujący brak wartości w polu 'Rodzaj’ w pobieranym pliku pdf/csv;
 • Naprawiono błąd punktacji w korekcie zestawienia osiągnięć – Kryterium I.

23. lutego wdrożono dodatkowe poprawki w wersji SEDN v. 1.3.1 -etl-18, w których znajdują się:

 • Zoptymalizowany proces oceny K3;
 • Udostępniony moduł monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.2.0-etl-18

16. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.2.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Wdrożono funkcjonalność oceny KEN – prawa ochronne i KII;
 • Dodano do szczegóły patentu informacji o EPO;
 • Zablokowano przyciski 'Zaakceptuj zestawienie’ oraz 'Cofnij akceptację’ dla dyscyplin z zakresu dziedzin sztuki;
 • Udostępniono akcję / edycję zestawienia dla dyscyplin naukowych;
 • Wyłączono pomocnicze / nadmiarowe podmioty z ewaluacji;
 • Naprawiono niedziałające linki dowodów wpływów w wersji angielskiej;
 • Naprawiono błędny komunikat o akceptacji dorobku po jego akceptacji przez kierownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.1.0 – etl-17

10. lutego br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.1.0 -etl-17. Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Udostępniono wyniki algorytmu oraz możliwość wykonania akcji w module Ewaluacja;
 • Naprawiono błąd: K3; dowody wpływu – „duże” pliki pdf nie otwierają się;
 • Naprawiono błąd: III Kryterium ewaluacji – dowody wpływu kolejność;
 • Naprawiono błąd: K3; Opisy wpływu -pogrubienie (różnica między SEDN a POL-on);
 • Naprawiono błąd: Duże (sięgające tysiąca pkt) dzienne wahania punktacji zestawienia dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej;
 • Zmieniono funkcjonalność: Walidacja limitów artystów – limit osoby w ramach podmioto-dyscypliny;
 • Zmieniono funkcjonalność: Linkowanie osób spełniających warunki walidatorów;
 • Zmieniono funkcjonalność: Zadania (artystyczne) dla eksperta KEN tylko z rozbieżnych decyzji;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Lista zadań eksperckich K3;
 • Zmieniono funkcjonalność: Samouczek – poprawka w treści instrukcji na profilu;
 • Zmieniono funkcjonalność: Karta oceny – dodatkowy blok info dla niejawnych;
 • Zmieniono funkcjonalność: Lista zadań artystycznych;
 • Zmieniono funkcjonalność etykiety w projektach realizujących;
 • Zmieniono funkcjonalność  dostępu do szczegółów zadania dla Operator MEiN;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Rozstrzyganie rozbieżności;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Ocena ekspertów;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Komunikat informujący o nowej wersji aplikacji;
 • Usunięto emotikonę z tabeli walidatorów;
 •  Usunięto komunikat z karty oceny podmiotu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.0.0 – etl-16

31.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.0.0 -etl-16 Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Wyodrębniono obsługę zestawień w module Ewaluacja dla dyscyplin artystycznych,
 • Dodano dodatkowy komunikat w module Ewaluacja / karta publikacji,
 • Wprowadzono funkcjonalność odwołania eksperta,
 • Dodano możliwość odrzucenia ocen odwołanego eksperta,
 • Dodano moduł Lista zadań eksperta K1-K2,
 • Dodano możliwość przywracania ekspertom odwołanych zakresów podmioto-dyscyplin,
 • Dodano funkcjonalność – Ocena merytoryczna osiągnięcia – prawa ochronne i K2,
 • Dodano federacje do monitoringu podmiotów,
 • Wdrożono obsługę walidatorów i tworzenie zadań eksperckich w federacji,
 • Dodano dla ekspertów federację w panel i lista zadań,
 • Dla monografii dodano flagę Wynik oceny KENPozytywna weryfikacja przez PBNZgłoszone do oceny eksperckiej KEN,
 • Ukryto nr dokumentów i PESEL dla ról eksperckich,
 • Wprowadzono flagę w dorobku naukowym osoby- zaliczenie do ewaluacji po wyniku algorytmu optymalizującego,
 • Wprowadzono wartość punktacji w raport *.csv – osiągnięcia naukowe- kryterium I SEDN,
 • Dokonano optymalizacji UX w panelu zadań eksperta,
 • Wprowadzono zmiany liczenia wagi dla osiągnięć artystycznych w szczegółach osiągnięcia,
 • Udostępniono raport *.csv w module Ewaluacja dla Obserwatorów,
 • Przywrócono możliwość powrotu do ostatnio przeglądanej strony po kliknięciu „wstecz” na publikacji,
 • Naprawiono błąd przy wejściu w szczegóły publikacji . Brak osiągniecia w dorobku osoby,
 • Usunięto punktację z patentów osób spoza N,
 • Naprawiono kolejność w opis bibliograficzny kolejność w KIII,
 • Naprawiono brak widocznych opisów wpływu dla osób z rolą Koordynator i Kierownika,
 • Usunięto przychody z usług widoczne w dyscyplinie sztuki plastyczne,
 • Naprawiono błąd w zestawieniu osiągnięć Kryterium I- wyświetla się ten sam rok realizacji i upublicznienia,
 • Naprawiono błąd w liczbie osiągnięć w Kryterium I i w Zestawieniu (moduł Ewaluacja).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v.0.13.0

20.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 0.13.0-etl-15 Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Dodano raport csv module Ewaluacja / K1 publikacje
 • Wprowadzono modyfikację widoku listy projektów aby w kolumnie „rok” wyświetlać rok przyznania środków.
 • Wprowadzono obsługę linków do STUDNI w szczegółach K3
 • Dodano zestawienie K1 dla federacji
 • Naprawiono brak wypunktowań w tekście opisów wpływu
 • Uwzględniono oświadczone dyscypliny współautorów osiągniecia przy wyliczaniu wagi osiągnięć artystycznych
 • Zoptymalizowano bezpieczeństwo systemu
 • Zmiana etykiety pola „Nazwa kolekcji” w formularzu osiągniecia artystycznego
 • Poprawiono wyliczanie flagi nieuwzględnienia projektu w SEDN
 • Naprawiono błąd rodzaju osiągnięcia artystycznego w SEDN
 • Dostosowano wygląd opisów wpływu w SEDN do formatu wprowadzonego w POL-on
 • Naprawiono wyświetlanie alertu o braku oświadczeń mimo złożonego oświadczenia 31.12.2021
 • Usunięto zegar na stronie głównej
 • Naprawiono błąd powodujący brak projektów w SEDN, które mają poprawny status w POL-on
 • Naprawiono błąd braku możliwości otworzenia opisów wpływów w kryterium III