Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Nowa wersja SEDN V. 1.4.0-etl-18


28. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.4.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Zmieniono zakres projektów uwzględnionych w ewaluacji;
 • Zaktualizowano pliki z instrukcjami dla ekspertów i prezentacje ze szkoleń K1-K2;
 • Dodano angielską wersję regulaminu SEDN;
 • Odblokowano moduł Monitoringu;
 • Dodano samouczek – dodatkowe treści na strony ekspertów;
 • Wdrożono walidatory K2, prawa ochronne, projekty oraz usługi;
 • Zablokowano automatyczne zamykanie okienka decyzji eksperta przy kliknięciu poza obszar oceny;
 • Dodano walidację na wybór 0 pkt w ocenie K3;
 • Uregulowano dostęp do Informacyjnej strefy eksperta;
 • Naprawiono błędną liczbę punktów w szczegółach osiągnięcia;
 • Naprawiono błąd – Nieuwzględnienie w ewaluacji pracownika spełniającego warunki uwzględnienia jako osoba niezaliczona do N;
 • Ujednolicono liczbę zaraportowanych osiągnięć artystycznych między kartą oceny, a modułem Osiągnięć.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.3.0-etl-18

22. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.3.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Dodano informacyjną strefę eksperta w Profilu;
 • Dodano zadania K3 do przeglądu podmiotów w module monitoringu;
 • Dodano do raportu .csv wartości identyfikatora PBN publikacji w module Ewaluacja;
 • Poprawiono treść komunikatu przy akceptacji zestawienia K1;
 • Wprowadzono zmiany w module monitoringu dla ekspertów KEN;
 • Zmieniono widok dyscyplin w Panelu zadań Eksperta;
 • Poprawiono proces oceny eksperckiej zadań K3;
 • Poprawiono obsługę linków do dowodów wpływu w SEDN;
 • Poprawiono  błąd powodujący brak wartości w polu 'Rodzaj’ w pobieranym pliku pdf/csv;
 • Naprawiono błąd punktacji w korekcie zestawienia osiągnięć – Kryterium I.

23. lutego wdrożono dodatkowe poprawki w wersji SEDN v. 1.3.1 -etl-18, w których znajdują się:

 • Zoptymalizowany proces oceny K3;
 • Udostępniony moduł monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Na co zwrócić uwagę przy modyfikowaniu zestawień osiągnięć do ewaluacji?

Osoba z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) może ręcznie edytować zestawienie osiągnięć:

 • Publikacyjnych,
 • Praw ochronnych.

W zakresie osiągnięć publikacyjnych SEDN przedstawił propozycję zestawienia dla każdej ewaluowanej dyscypliny w danym podmiocie. Jest to najkorzystniejszy wynik dla dyscypliny w podmiocie (nie konkretnego naukowca). Wynik został przeliczony około 150 razy przez Algorytm Optymalizujący.

SEDN przedstawił również propozycję zestawienia w zakresie praw ochronnych dla każdej dyscypliny w danym podmiocie.

Jeśli jednak chcą Państwo ręcznie skorygować wynik w zakresie powyższych zestawień – usunąć i/lub dodać pozycje – będzie to możliwe do 3 marca 2022 r. do godziny 23.59.

Jak technicznie modyfikować zestawienie publikacji – zostało opisane w dedykowanym wpisie pomocy SEDN. Natomiast nanoszenie zmiany w zestawieniu praw ochronnych jest opisane w oddzielnym wpisie pomocy SEDN.

W przypadku modyfikacji zestawienia publikacji i/lub zestawienia patentów i praw ochronnych konieczna jest akceptacja Kierownika – po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk „Zaakceptuj zestawienie”, który znajduje się nad widocznym zestawieniem. W przypadku braku akceptacji, do ewaluacji zostanie przekazane zestawienie osiągnięć naukowych (publikacyjnych i praw ochronnych) przygotowane przez SEDN (Algorytm Optymalizujący), natomiast zmiany ręcznie naniesione przez Koordynatora lub Kierownika nie zostaną wzięte pod uwagę – dotyczy to publikacji, patentów i praw ochronnych.

Do końca 3 marca 2022 r. Kierownik ma możliwość wycofania akceptacji i poprawienia zestawienia. Dla dalszego procesu ewaluacji (oceny) wiążący jest stan zestawienia na godzinę 23:59 3 marca 2022 r.

O godzinie 00:01 4 marca 2022 r. system przekaże do oceny to, co znajduje się w zaakceptowanych zestawieniach oraz – dla niezaakceptowanych ręcznie zestawień – wynik Algorytmu Optymalizującego (i listę najlepiej punktowanych praw ochronnych).

Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez SEDN Koordynator lub Kierownik nie dokonali zmian, takie zestawienie będzie automatycznie zaakceptowane o godzinie 00:01 4 marca 2022 r. przez system i przekazane do oceny patenty i prawa ochronne wskazane przez SEDN.

Podsumowując

W przypadku ręcznej modyfikacji zestawień, należy kliknąć w przycisk „Zaakceptuj zestawienie”, który znajduje się nad widocznym zestawieniem publikacji/praw ochronnych. Zaakceptowanie zmodyfikowanych zestawień osiągnięć jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

W przypadku braku akceptacji, do ewaluacji zostanie przekazane zestawienie przygotowane przez SEDN, zmiany ręcznie naniesione przez Koordynatora lub Kierownika nie zostaną wzięte pod uwagę.

Użycie przycisku „Zaakceptuj zestawienie”, który znajduje się nad zestawieniem publikacji/praw ochronnych, jednocześnie akceptuje zarówno zestawienie publikacji, jak i praw ochronnych, niezależnie nad którym wykazem zostanie kliknięty.

Nowa wersja SEDN v. 1.2.0-etl-18

16. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.2.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Wdrożono funkcjonalność oceny KEN – prawa ochronne i KII;
 • Dodano do szczegóły patentu informacji o EPO;
 • Zablokowano przyciski 'Zaakceptuj zestawienie’ oraz 'Cofnij akceptację’ dla dyscyplin z zakresu dziedzin sztuki;
 • Udostępniono akcję / edycję zestawienia dla dyscyplin naukowych;
 • Wyłączono pomocnicze / nadmiarowe podmioty z ewaluacji;
 • Naprawiono niedziałające linki dowodów wpływów w wersji angielskiej;
 • Naprawiono błędny komunikat o akceptacji dorobku po jego akceptacji przez kierownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.1.0 – etl-17

10. lutego br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.1.0 -etl-17. Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Udostępniono wyniki algorytmu oraz możliwość wykonania akcji w module Ewaluacja;
 • Naprawiono błąd: K3; dowody wpływu – „duże” pliki pdf nie otwierają się;
 • Naprawiono błąd: III Kryterium ewaluacji – dowody wpływu kolejność;
 • Naprawiono błąd: K3; Opisy wpływu -pogrubienie (różnica między SEDN a POL-on);
 • Naprawiono błąd: Duże (sięgające tysiąca pkt) dzienne wahania punktacji zestawienia dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej;
 • Zmieniono funkcjonalność: Walidacja limitów artystów – limit osoby w ramach podmioto-dyscypliny;
 • Zmieniono funkcjonalność: Linkowanie osób spełniających warunki walidatorów;
 • Zmieniono funkcjonalność: Zadania (artystyczne) dla eksperta KEN tylko z rozbieżnych decyzji;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Lista zadań eksperckich K3;
 • Zmieniono funkcjonalność: Samouczek – poprawka w treści instrukcji na profilu;
 • Zmieniono funkcjonalność: Karta oceny – dodatkowy blok info dla niejawnych;
 • Zmieniono funkcjonalność: Lista zadań artystycznych;
 • Zmieniono funkcjonalność etykiety w projektach realizujących;
 • Zmieniono funkcjonalność  dostępu do szczegółów zadania dla Operator MEiN;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Rozstrzyganie rozbieżności;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Ocena ekspertów;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Komunikat informujący o nowej wersji aplikacji;
 • Usunięto emotikonę z tabeli walidatorów;
 •  Usunięto komunikat z karty oceny podmiotu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Wyniki pracy algorytmu optymalizującego

Dziś w SEDN został udostępniony ostateczny wynik pracy algorytmu optymalizującego. Poniżej kilka istotnych informacji.  

Jak działa algorytm optymalizujący? 

Algorytm wybiera najkorzystniejszą kombinację publikacji (udziałów jednostkowych), spośród wszystkich sprawozdanych przez dany podmiot w danej dyscyplinie – jego celem jest stworzenie zestawienia publikacji o sumarycznie najwyższej punktacji, bez przekraczania nałożonych limitów. Szczegółowe działanie techniczne zostało omówione podczas warsztatów na kanale YouTube OPI PIB

Co działo się między 1 a 10 lutego 2022? 

Przez pierwsze 9 dni lutego pracował algorytm optymalizujący na danych, które zostały pobrane 31 stycznia do SEDN z POL-on i PBN. W tym czasie algorytm przeliczył wynik około 150 razy dla każdego ewaluowanego podmiotu i każdej ewaluowanej dyscypliny. Spośród tych wyników został wybrany najkorzystniejszy – to ten który jest widoczny od 10 lutego w SEDN.  

Algorytm prezentuje wykaz publikacji wskazany jako optymalne zestawienie, które daje najwięcej punktów. To zestawienie osoby z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) mogą ręcznie modyfikować w SEDN. Jest na to czas do 2 marca (włącznie). 

W kolejnym kroku, osoba z rolą Kierownika powinien zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych w module Ewaluacja w SEDN i tym samym przekazać je do oceny. Ten proces jest odwracalny do 2 marca. Wiążący jest stan zestawienia na dzień 2 marca. 

Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm, Koordynator lub Kierownik nie dokonają zmian i go nie zaakceptują, system zaakceptuje je automatycznie 2 marca i przekaże do oceny. 

Czy możliwe jest, że wynik z 31 stycznia różni się od tego z 10 lutego 2022? 

Jest to możliwe, jednak zmiana jest na korzyść. Wynik pracy algorytmu prezentowany w SEDN 31 stycznia był opracowany na podstawie danych z 30 stycznia – jest to podstawowy argument przemawiający za zmianą wyniku. Wartość punktowa ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie, prezentowana 10 lutego, jest opracowana na podstawie danych pobranych 31 stycznia z POL-on i PBN do SEDN. 

Nowa wersja SEDN v. 1.0.0 – etl-16

31.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.0.0 -etl-16 Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Wyodrębniono obsługę zestawień w module Ewaluacja dla dyscyplin artystycznych,
 • Dodano dodatkowy komunikat w module Ewaluacja / karta publikacji,
 • Wprowadzono funkcjonalność odwołania eksperta,
 • Dodano możliwość odrzucenia ocen odwołanego eksperta,
 • Dodano moduł Lista zadań eksperta K1-K2,
 • Dodano możliwość przywracania ekspertom odwołanych zakresów podmioto-dyscyplin,
 • Dodano funkcjonalność – Ocena merytoryczna osiągnięcia – prawa ochronne i K2,
 • Dodano federacje do monitoringu podmiotów,
 • Wdrożono obsługę walidatorów i tworzenie zadań eksperckich w federacji,
 • Dodano dla ekspertów federację w panel i lista zadań,
 • Dla monografii dodano flagę Wynik oceny KENPozytywna weryfikacja przez PBNZgłoszone do oceny eksperckiej KEN,
 • Ukryto nr dokumentów i PESEL dla ról eksperckich,
 • Wprowadzono flagę w dorobku naukowym osoby- zaliczenie do ewaluacji po wyniku algorytmu optymalizującego,
 • Wprowadzono wartość punktacji w raport *.csv – osiągnięcia naukowe- kryterium I SEDN,
 • Dokonano optymalizacji UX w panelu zadań eksperta,
 • Wprowadzono zmiany liczenia wagi dla osiągnięć artystycznych w szczegółach osiągnięcia,
 • Udostępniono raport *.csv w module Ewaluacja dla Obserwatorów,
 • Przywrócono możliwość powrotu do ostatnio przeglądanej strony po kliknięciu „wstecz” na publikacji,
 • Naprawiono błąd przy wejściu w szczegóły publikacji . Brak osiągniecia w dorobku osoby,
 • Usunięto punktację z patentów osób spoza N,
 • Naprawiono kolejność w opis bibliograficzny kolejność w KIII,
 • Naprawiono brak widocznych opisów wpływu dla osób z rolą Koordynator i Kierownika,
 • Usunięto przychody z usług widoczne w dyscyplinie sztuki plastyczne,
 • Naprawiono błąd w zestawieniu osiągnięć Kryterium I- wyświetla się ten sam rok realizacji i upublicznienia,
 • Naprawiono błąd w liczbie osiągnięć w Kryterium I i w Zestawieniu (moduł Ewaluacja).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.