Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Informacje o zmianach w Aplikacji SEDN

Przedstawiamy informacje o wdrożeniach w aplikacji SEDN:

Wprowadzone zmiany wymagają odświeżenia przeglądarki. W tym celu prosimy na klawiaturze wcisnąć jednocześnie klawisze Ctrl i F5.

Data wdrożenia Wersja Co zmieniliśmy?
28-02-2023 1.29.1.
 • Naprawiono błędy w wynikach *.pdf.
05-01-2023 1.28.3.
 • Zmieniono widoczność wyników po odwołaniach dla roli OPERATOR_MEIN.
09-12-2022 1.28.2.
 • Zwiększono limit znaków w decyzji A+;
 • Zmieniono wyświetlanie wyników po odwołaniach dla operatora MEiN;
 •  Dostosowano nazewnictwo kolumn w csv – Wyniki Formalne;
 • Zaktualizowano treść komunikatu o nieobsługiwaniu niektórych przeglądarek internetowych.
30-11-2022 1.28.0.
 • Rozszerzono widok z wynikami KI, KII, KIII i A+ aby wyświetlały punktację i decyzję z ponownej oceny dorobku;
 • Dodano nowe podmoduły dla wyników z sekcji odwołań formalnych oraz pozostałych aspektów oceny;
 • W szczegółach osiągnięcia dodano sekcję z punktacją i decyzją z ponownej oceny;
 • Zaktualizowano kartę oceny podmiotu pod kątem widoczności wyników z ponownej oceny;
 • Dodano wyniki z ponownej oceny do karty podsumowania ewaluacji w module Podmiot oraz w karcie podsumowania modułu Wyniki;
 • Zmieniono domyślne filtrowanie w module Obsługa odwołań.
27-10-2022 1.26.0.
 • Dodano Monitoring ponownej oceny – Zadania A+;
 • Dodano interfejs do funkcjonalności Wycofanie oceny eksperta.
12-10-2022 1.25.0.
 • Udostępniono w monitoringu szczegóły wybranego zakresu (po odwołaniu);
 • Przywrócono dostęp do wyników ewaluacji dla podmiotów.
6-10-2022 1.24.0.
 • Wdrożono monitoring ponownej oceny w zakresie listy Przegląd podmiotów po odwołaniu;
 • Nadano uprawnienia do podglądu odwołań dla KEN;
 • Naprawiono błąd powodujący Brak dostępu do plików w systemie „studnia”.
27-09-2022 1.23.0.
 • Wdrożono proces Ocena A+ po odwołaniu;
 • Dodano Listę zadań eksperta A+ (po odwołaniu);
 • Wdrożono obsługę Listy zadań KIII eksperta (po odwołaniu);
 • Uruchomiono proces tworzenia zadań dla ekspertów po odwołaniu – tworzenie zadań dla A+.
23-09-2022 1.22.1.
 • Naprawiono wymagania co do punktacji w zadaniach eksperta.
15-09-2022 1.22.0.
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny K3 po odwołaniu / szczegóły zadania
14-09-2022 1.21.0.
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny KI dyscypliny art / szczegóły zadania po odwołaniu;
 • Zwiększono limit na załączniki.
08-09-2022 1.20.1.
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny KI-KII w dyscyplinach naukowych;
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny zadań wynikających z odwołań formalnych;
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny zadań wynikających z odwołań pozostałych aspektów oceny;
 • Utworzono listę zadań eksperta (po odwołaniu);
 • Wdrożono obsługę nowych ról eksperckich w Rejestrze ekspertów i w module Zarządzania użytkownikami;
 • Utworzono zadania dla ekspertów (po odwołaniu);
 • Powiązano  statusy wniosków z widocznością przycisków w Odwołaniach.
30-08-2022 1.19.0.
 • Uruchomiono nowy moduł dla MEiN – Obsługa odwołań;
 • Naprawiono błąd powielenia treści odwołania A+ w Pozostałych aspektach oceny.
23-08-2022 1.18.2.
 • umożliwiono dodanie wielu odwołań typu „pozostałe”;
 • zachowano formatowanie w oknie uzasadnienia odwołania;
 • naprawiono błąd wyświetlania się treści odwołań z innych modułów w polu 'Odwołanie od oceny kategorii A+’;
 • zwiększono limit czasu na załadowanie plików do odwołań.
18-08-2022 1.18.1.
 • naprawiono aktywność przycisku do zakończenia procesu odwołań typu Pozostałe oraz A+.
18-08-2022 1.18.0.
 • umożliwiono dodawanie kilku załączników do odwołania;
 • zmieniono nazwę pobieranego pliku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • udostępniono Podmoduł Ocena A+ w Wynikach ewaluacji.
09-08-2022 1.17.0.
 • Dodano Podmoduł „Od oceny A+” w Odwołaniach;
 • Utworzono sekcję Decyzji w szczegółach zadań A+;
 • Odblokowano przycisk do zakończenia procesu odwołań;
 • Zmieniono miejsce wyświetlania szczegółów w pozostałych odwołaniach (zmiana wizualna);
 • Dodano możliwość pobrania wniosku do karty podsumowania zakończonego procesu;
 • Poprawiono treść generowanego wniosku po zakończeniu procesu (w wersji 1.17.1).
04-08-2022 1.16.0.
 • Dodano Podmoduł „Pozostałe aspekty oceny” w module Odwołań;
 • Wprowadzono zmiany na karcie podsumowania m.in. instrukcję wysyłki wniosku do MEiN;
 • Poprawiono błąd dublujących się rekordów.
27-07-2022 1.15.0.
 • Dodano moduł Odwołania (widoczny wg określonych kryteriów);
 • Utworzono widok podmodułu „Od  oceny osiągnięć artystycznych”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania formalne”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania od decyzji”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania od oceny eksperckiej KIII”;
 • Utworzono sekcję „Odwołanie” w szczegółach osiągnięcia w module Odwołań;
 • Utworzono widok karty podsumowania i rozpoczęcie procesu odwołań;
 • Wprowadzono tymczasową blokadę funkcji zakończenia procesu odwołań;
 • Wprowadzono ograniczenia dostępu do wyników ewaluacji względem daty decyzji.
26-06-2022 1.14.0.
 • Dodano moduł „Kategorie naukowe” (dostępne dla MEiN);
 • Dodano wynik ewaluacji do eksportu zestawienia Karta oceny 4/4;
 • Zmieniono licznik w wybieraniu dyscyplin w module „Decyzja MEiN”.
21-06-2022 1.13.0.
 • Dodano moduł Decyzja MEiN do procesu tworzenia pism decyzji (tylko dla MEiN);
 • W szczegółach osiągnięcia dodano sekcję „Ocena MEiN”;
 • Dodano nową sekcję w karcie oceny – Punktacja dyscypliny po ewaluacji (tymczasowo ukryta);
 • Dodano zmiany w projekcie karty podsumowania ewaluacji w podmiocie;
 • Wprowadzono wartości referencyjne;
 • Wyliczono kategorię naukową;
 • Zmieniono logo MEiN;
 • Oznaczono podmioty pretendujące do kat. A+ (ukryte);
 • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji;
 • Utworzono kartę podsumowania w module Wyniki ewaluacji (tymczasowo ukryta).
07-06-2022 1.12.5.
 • Naprawiono błąd liczników zadań ekspertów A+
01-06-2022 1.12.4.
 • Naprawiono błąd uprawnień eksperta A+
30-05-2022 1.12.3.
 • Zmieniono limit znaków w formularzu oceny (ocena A+)
13-05-2022 1.12.2.
 • Przywrócono punktację dla KI i KII w module oceny A+.
12-05-2022 1.12.1.
 • Naprawiono błąd w uprawnieniach dla operatora systemowego w monitoringu Zadania A+ ;
 • Zdjęto blokadę dostępu dla roli KEN do szczegółów zadania A+;
 • Usunięto punktację z widoku K3 w „Osiągnięciach ewaluowanych A+”.
09-05-2022 1.11.0.
 • Dodano funkcjonalność – Lista zadań Eksperta A+;
 • Dodano widok Szczegóły zadania dla eksperta A+ / Ocena A+;
 • Dodano moduł Osiągnięcia ewaluowane A+ dla ekspertów A+;
 • Utworzono widok „Podsumowanie ewaluacji w podmiocie” (tymczasowo ukryty);
 • Dołączono nowe tłumaczenia dla wersji angielskiej;
 • Zmieniono logikę przypisywania zakresów Ekspertom A+;
 • Dodano limit nieudanych prób logowania.
12-04-2022 1.10.0.
 • Wprowadzono ograniczenie zakresów do ewaluowanych podmiotów w rejestrze ekspertów;
 • Dodano modułu „Wyniki ewaluacji” dla Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • Dodano sekcję „Decyzja” w szczegółach osiągnięcia;
 • Wyliczono punktację po ocenie eksperckiej, w której ekspert dokonał zmiany roku publikacji;
 • Wprowadzono anonimizację w bazie danych;
 • Wydzielono oddzielny widok do monitoringu zadań ekspertów.
30-03-2022 1.9.1 -etl-18
 • Zmieniono liczniki w panelu zadań KEN tak, aby odnosiły się też do zadań o ważności = 0;
 • Zmieniono mechanizm przechodzenia do oceny zadań dla KEN (po zmianie mechanizm obejmuje ocenę zadań o ważności = 0)
24-03-2022 1.9.0 -etl-18
 • Dodano blokadę uniemożliwiającą dwom ekspertom ocenę tego samego zadania w tym samym czasie;
 • Dodano  datę ostatniego logowania w monitoringu ekspertów;
 • Poprawiono licznik zadań dla KIII
 • Poprawiono filtrowanie w monitoringu.
22-03-2022 1.8.0 -etl-18
 • Dodano statystyki procesu oceny;
 • Dodano nazwę podmiotu i dyscypliny w szczegółach zadania KIII;
 • Wydłużono maksymalną długość treści uzasadnień ocen do 10 000 znaków (w wersji roboczej wstępnej);
 • Naprawiono błąd występujący przy otworzeniu osiągnięcia KII (pedagogika).
16-03-2022 1.7.0 -etl-18
 • Dodano nowy widok w monitoringu oceny – zadania ekspertów;
 • Zaktualizowano instrukcje: Rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Dodano komunikat informacyjny dla zadań – projekt naukowy;
 • Zmieniono status wszystkich dyscyplin ocenianych na „Trwa ocena”;
 • Wyróżniono pola obowiązkowe w formularzach ocen eksperckich;
 • Dodano flagę o ocenie niejawnej w zakładce Informacje o podmiocie;
 • Zoptymalizowano ładowanie listy w monitoringu;
 • Wydzielono ekspertów KIII w monitoringu;
 • Zmieniono sortowanie w monitoringu po nazwisku;
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zobaczenia szczegółów osiągnięcia;
 • Dodano podgląd uzasadnień ocen roboczych dla eksperta wiodącego w KIII;
 • Naprawiono licznik ocen w rejestrze ekspertów;
 • Naprawiono filtrowanie w module monitoringu;
 • Naprawiono błąd, na skutek którego Ekspert KEN nie widział decyzji ostatecznej KIII.
10-03-2022 1.6.0 -etl-18
 • Wdrożono wprowadzenie wyników oceny niejawnej;
 • Dodano do szczegółów osiągniecia datę oświadczenia autora;
 • Dodano korektę monitoringu podmiotów w dziedzinie sztuki;
 • Dodano funkcjonalność wycofania oceny eksperta;
 • Ujednolicono wymagania min i max długość uzasadnienia w ocenie K1-k2 w dyscyplinach naukowych;
 • Usunięto środowisko testowe DEVKEN;
 • Utworzono zadania eksperckie dla dyscyplin naukowych (4.03.2022);
 • Dodano nowe kolumny dla K3 w Przeglądzie podmiotów;
 • Naprawiono monitoring oceny eksperckiej – błędne wyświetlanie liczby odrzuconych osiągnięć;
 • Naprawiono Listę zadań – Problem z dostępem do bazy w wersji angielskiej systemu;
 • Naprawiono problem przycisku „zobacz osiągnięcie” w dorobku osoby.
04-03-2022 1.5.0 -etl-18
 • Dodano opcję kopiowania decyzji w ocenie K3;
 • Ukrycie akcji akceptacji i edycji  w zestawieniach modułu Ewaluacja;
 • Utworzenie zadań eksperckich dla dyscyplin naukowych;
 • Automatyczne akceptowanie zestawień K1;
 • Aktualizacja instrukcji – rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Naprawienie błędu  filtrowania po rodzaju osiągnięcia w module Monitoringu.
03-03-2022 1.4.2 -etl-18
 • Wydłużenie sesji użytkownika
01-03-2022 1.4.1 -etl-18
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie błędnej punktacji do ewaluacji w zestawieniu K1.
28-02-2022 1.4 -etl-18
 • Zmieniono zakres projektów uwzględnionych w ewaluacji;
 • Zaktualizowano pliki z instrukcjami dla ekspertów i prezentacje ze szkoleń K1-K2;
 • Dodano angielską wersję regulaminu SEDN;
 • Odblokowano moduł Monitoringu;
 • Dodano samouczek – dodatkowe treści na strony ekspertów;
 • Wdrożono walidatory K2, prawa ochronne, projekty oraz usługi;
 • Zablokowano automatyczne zamykanie okienka decyzji eksperta przy kliknięciu poza obszar oceny;
 • Dodano walidację na wybór 0 pkt w ocenie K3;
 • Uregulowano dostęp do Informacyjnej strefy eksperta;
 • Naprawiono błędną liczbę punktów w szczegółach osiągnięcia;
 • Naprawiono błąd – Nieuwzględnienie w ewaluacji pracownika spełniającego warunki uwzględnienia jako osoba niezaliczona do N;
 • Ujednolicono liczbę zaraportowanych osiągnięć artystycznych między kartą oceny, a modułem Osiągnięć.
24-02-2022 1.3.2 -etl-18
 • Poprawiono wyświetlanie punktów w szczegółach osiągnięcia,
 • Poprawiono wyliczanie przekroczenia limitów.
23-02-2022 1.3.1 -etl-18
 • Zoptymalizowany proces oceny K3;
 • Udostępniony moduł monitoringu.
22-02-2022 1.3.0 -etl-18
 • Dodano informacyjną strefę eksperta w Profilu;
 • Dodano zadania K3 do przeglądu podmiotów w module monitoringu;
 • Dodano do raportu .csv wartości identyfikatora PBN publikacji w module Ewaluacja;
 • Poprawiono treść komunikatu przy akceptacji zestawienia K1;
 • Wprowadzono zmiany w module monitoringu dla ekspertów KEN;
 • Zmieniono widok dyscyplin w Panelu zadań Eksperta;
 • Poprawiono proces oceny eksperckiej zadań K3;
 • Poprawiono obsługę linków do dowodów wpływu w SEDN;
 • Poprawiono  błąd powodujący brak wartości w polu 'Rodzaj’ w pobieranym pliku pdf/csv;
 • Naprawiono błąd punktacji w korekcie zestawienia osiągnięć – Kryterium I.
16-02-2022 1.2.0 -etl-18
 • Wdrożono funkcjonalność oceny KEN – prawa ochronne i KII;
 • Dodano do szczegóły patentu informacji o EPO;
 • Zablokowano przyciski 'Zaakceptuj zestawienie’ oraz 'Cofnij akceptację’ dla dyscyplin z zakresu dziedzin sztuki;
 • Udostępniono akcję / edycję zestawienia dla dyscyplin naukowych;
 • Wyłączono pomocnicze / nadmiarowe podmioty z ewaluacji;
 • Naprawiono niedziałające linki dowodów wpływów w wersji angielskiej;
 • Naprawiono błędny komunikat o akceptacji dorobku po jego akceptacji przez kierownika.
10-02-2022 1.1.0 -etl-17
 • Udostępniono wyniki algorytmu oraz możliwość wykonania akcji w module Ewaluacja;
 • Naprawiono błąd: K3; dowody wpływu – „duże” pliki pdf nie otwierają się;
 • Naprawiono błąd: III Kryterium ewaluacji – dowody wpływu kolejność;
 • Naprawiono błąd: K3; Opisy wpływu -pogrubienie (różnica między SEDN a POL-on);
 • Naprawiono błąd: Duże (sięgające tysiąca pkt) dzienne wahania punktacji zestawienia dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej;
 • Zmieniono funkcjonalność: Walidacja limitów artystów – limit osoby w ramach podmioto-dyscypliny;
 • Zmieniono funkcjonalność: Linkowanie osób spełniających warunki walidatorów;
 • Zmieniono funkcjonalność: Zadania (artystyczne) dla eksperta KEN tylko z rozbieżnych decyzji;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Lista zadań eksperckich K3;
 • Zmieniono funkcjonalność: Samouczek – poprawka w treści instrukcji na profilu;
 • Zmieniono funkcjonalność: Karta oceny – dodatkowy blok info dla niejawnych;
 • Zmieniono funkcjonalność: Lista zadań artystycznych;
 • Zmieniono funkcjonalność etykiety w projektach realizujących;
 • Zmieniono funkcjonalność  dostępu do szczegółów zadania dla Operator MEiN;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Rozstrzyganie rozbieżności;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Ocena ekspertów;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Komunikat informujący o nowej wersji aplikacji;
 • Usunięto emotikonę z tabeli walidatorów;
 •  Usunięto komunikat z karty oceny podmiotu.
31-01-2022 1.0.0 -etl-16
 • Wyodrębniono obsługę zestawień w module Ewaluacja dla dyscyplin artystycznych,
 • Dodano dodatkowy komunikat w module Ewaluacja / karta publikacji,
 • Wprowadzono funkcjonalność odwołania eksperta,
 • Dodano możliwość odrzucenia ocen odwołanego eksperta,
 • Dodano moduł Lista zadań eksperta K1-K2,
 • Dodano możliwość przywracania ekspertom odwołanych zakresów podmioto-dyscyplin,
 • Dodano funkcjonalność – Ocena merytoryczna osiągnięcia – prawa ochronne i K2,
 • Dodano federacje do monitoringu podmiotów,
 • Wdrożono obsługę walidatorów i tworzenie zadań eksperckich w federacji,
 • Dodano dla ekspertów federację w panel i lista zadań,
 • Dla monografii dodano flagę Wynik oceny KENPozytywna weryfikacja przez PBNZgłoszone do oceny eksperckiej KEN,
 • Ukryto nr dokumentów i PESEL dla ról eksperckich,
 • Wprowadzono flagę w dorobku naukowym osoby- zaliczenie do ewaluacji po wyniku algorytmu optymalizującego,
 • Wprowadzono wartość punktacji w raport *.csv – osiągnięcia naukowe- kryterium I SEDN,
 • Dokonano optymalizacji UX w panelu zadań eksperta,
 • Wprowadzono zmiany liczenia wagi dla osiągnięć artystycznych w szczegółach osiągnięcia,
 • Udostępniono raport *.csv w module Ewaluacja dla Obserwatorów,
 • Przywrócono możliwość powrotu do ostatnio przeglądanej strony po kliknięciu „wstecz” na publikacji,
 • Naprawiono błąd przy wejściu w szczegóły publikacji . Brak osiągniecia w dorobku osoby,
 • Usunięto punktację z patentów osób spoza N,
 • Naprawiono kolejność w opis bibliograficzny kolejność w KIII,
 • Naprawiono brak widocznych opisów wpływu dla osób z rolą Koordynator i Kierownika,
 • Usunięto przychody z usług widoczne w dyscyplinie sztuki plastyczne,
 • Naprawiono błąd w zestawieniu osiągnięć Kryterium I- wyświetla się ten sam rok realizacji i upublicznienia,
 • Naprawiono błąd w liczbie osiągnięć w Kryterium I i w Zestawieniu (moduł Ewaluacja).
20-01-2022 0.13.0-etl-15
 • Dodano raport csv module Ewaluacja / K1 publikacje
 • Wprowadzono modyfikację widoku listy projektów aby w kolumnie „rok” wyświetlać rok przyznania środków.
 • Wprowadzono obsługę linków do STUDNI w szczegółach K3
 • Dodano zestawienie K1 dla federacji
 • Naprawiono brak wypunktowań w tekście opisów wpływu
 • Uwzględniono oświadczone dyscypliny współautorów osiągniecia przy wyliczaniu wagi osiągnięć artystycznych
 • Zoptymalizowano bezpieczeństwo systemu
 • Zmiana etykiety pola „Nazwa kolekcji” w formularzu osiągniecia artystycznego
 • Poprawiono wyliczanie flagi nieuwzględnienia projektu w SEDN
 • Naprawiono błąd rodzaju osiągnięcia artystycznego w SEDN
 • Dostosowano wygląd opisów wpływu w SEDN do formatu wprowadzonego w POL-on
 • Naprawiono wyświetlanie alertu o braku oświadczeń mimo złożonego oświadczenia 31.12.2021
 • Usunięto zegar na stronie głównej
 • Naprawiono błąd powodujący brak projektów w SEDN, które mają poprawny status w POL-on
 • Naprawiono błąd braku możliwości otworzenia opisów wpływów w kryterium III
14-01-2022 0.12.1-etl-15
 • Wprowadzono zmianę w widoku Osiągniecia naukowe i artystyczne w Kryterium II: kolumna ROK z roku realizacji na rok najwcześniejszego finansowania projektu.
14-01-2022 0.12.0-etl-15
 • Udostępniono SEDN dla federacji, a w tym moduł Podmiot, Osoby w ewaluacji, Osiągniecia naukowe KI, KII, KIII, moduł Ewaluacja KII oraz KIII
 • Poprawiono wyświetlanie nagród w dziełach artystycznych w SEDN
 • Wyłączenie z ewaluacji projektów upowszechniających naukę
 • Poprawiono warunek filtrujący projekty naukowe po roku realizacji na daty
 • Poprawiono wyświetlanie punktacji i zaliczenia do ewaluacji w osiągnięciach K2 – przychody
 • Poprawiono formatowanie opisów wpływu w SEDN (czcionka pogrubiona)
 • Naprawiono zaliczenie projektów niezakwalifikowanych do ewaluacji
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości podglądu szczegółów osiągnięcia (Kryterium II) przez osoby z rolą Koordynatora
 • naprawiono błąd przy przejściu do szczegółów publikacji (UKW)
 • Naprawiono błąd powodujący brak projektu w SEDN, mimo że został prawidłowo wprowadzony do POL-on
 • Poprawiono błąd powodujący Zmiana osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym na krajowe – artystyczne
 • Uwzględniono dodatkowe opisy wpływu w moduł ewaluacja.
 • Poprawiono błąd nieuwzględnienia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Poprawiono brak naliczania punktów za redakcje w monografiach za 200 pkt
 • Naprawiono osiągnięcia artystyczne -nie przechodzą do modułu ewaluacja dla doktorantów
 • Wprowadzono responsywność ekranu
 • Zoptymalizowano działanie rejestru ekspertów
 • Dodano opcję odznaczenie wszystkich podmiotów – przypisywanie zakresów ekspertów
 • Dodano opcję zwijania Menu bocznego
31-12-2021 0.11.2-etl-14
 • Naprawiono błąd zaliczenia do ewaluacji projektów z 4.2 POIR,
 • Dodano warunek na ewaluowanie projektów finansowanych z 'Projekt finansowany ze środków badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach programu operacyjnego.’
31-12-2021 0.11.1-etl-14
 • Naprawiono błąd niewłaściwego przypisania typu dzieła artystycznego,
28-12-2021 0.11.0-etl-14
 • Dodano funkcjonalność rozpatrywania rozbieżności ocen eksperckich – ocena KEN,
 • Wprowadzono walidację limitów udziału przy zapisywaniu korekty zestawienia w module Ewaluacja,
 • Wprowadzono walidację limitów artystów w Zestawieniu KI,
 • Wprowadzono korektę akceptacji patentu zagranicznego do ewaluacji,
 • Wprowadzono ograniczenie widoczności osiągnięć artystycznych w module Ewaluacja tylko do tych prawidłowo oświadczonych,
 • Wprowadzono filtrowanie osiągnięć K2 w m. Ewaluacja tylko do spełniających warunki ewaluacji,
 • Wprowadzono zmiany w widoku osiągnięcia artystyczne aby wyświetlać nagrody dla wielu osób,
 • Wprowadzono zmiany w przypisywaniu zakresów ekspertów,
 • Dostosowano listę zadań eksperta dla osiągnięć innych niż publikacje,
 • Dostosowano etykiety pól w projektach realizujących do zmian w POL-on,
 • Wprowadzono tworzenie zadań do oceny eksperckiej z zestawień innych niż publikacyjne,
 • Odblokowano wyświetlanie danych w sekcji Ostateczne wyliczenia w ewaluacji – Osoba w ewaluacji,
 • Naprawiono błąd braku dostępu do wszystkich podmiotów w module Osiągnięcia – Kryterium II dla roli KEN Podgląd,
 • Wprowadzono poprawki w wyświetlaniu czcionki i optymalizacji miejsca na ekranie,
 • Dodano przycisk „Wstecz” w module Osiągnięcia naukowe i artystyczne – Kryterium II.
17-12-2021 0.10.2-etl-13
 • Wprowadzono dodatkowe dane o udziałach w Zestawieniu KI – publikacyjnym (moduł Ewaluacja);
 • Wprowadzono nowy limit Moduł Ewaluacja – nowy limit globalny;
 • Dodano walidację limitów w m. Ewaluacja (walidacja na wynik algorytmu optymalizacyjnego przy akceptacji);
 • Dodano funkcję pobieranie zestawień danych KII – KIII;
 • Usunięto walidator sprawdzający istnienie emaila w bazie;
 • Ograniczenie liczenia algorytmu optymalizującego tylko dla ewaluowanych podmiotów;
 • Dodano ocenę merytoryczną osiągniecia publikacyjnego;
 • Zmieniono wyliczenie uwzględnianie w ewaluacji osoby spoza N;
 • Naprawiono błąd powodujący brak wszystkich podmiotów w filtrze dla ról wielokontekstowych;
 • Poprawiono błąd – Zakres rozpowszechnienia osiągnięcia błędnie zaciągany z POL-on;
 • Poprawiono błąd – Nieznany błąd -podczas przejścia do szczegółów doktoranta;
 • Dodano filtr Spełnia warunki ewaluacji na liście Kryterium II;
 • Zmieniono sposób wyświetlania alertu osoby w szczegółach osiągnięcia;
 • Naprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się nazwy podmiotu zlecającego – Kryterium II;
 • Zmiana obsługi ekspertów w rejestrze ekspertów.
14-12-2021 0.10.1-etl-12
 • Dodano punktację osiągnięć Kryterium II;
 • Poprawiono wyświetlanie liczby opisów wpływu, przychodów i projektów na karcie oceny podmiotu;
 • Naprawiono błąd powodujący brak podmiotu zlecającego w przychodach;
 • Poprawiono formatowanie liczb i kwot;
 • Poprawiono walidację przy wyświetlaniu szczegółów doktorantów w SEDN;
 • Naprawiono algorytm w zakresie wypełnienia wszystkich slotów;
 • Poprawiono zaokrąglenia w wartości  „Liczba niewykorzystanych osiągnięć osób nieuwzględnionych w liczbie N” w  zestawieniu publikacji.
6-12-2021 0.10.0-etl-11
 • Dodano nowe zestawienie Kryterium II – Projekty naukowe w module Ewaluacja;
 • Dodano nowe zestawienie Kryterium II – przychody z komercjalizacji w module Ewaluacja;
 • Dodano nowe zestawienie Kryterium II – Przychody z usług w module Ewaluacja;
 • Dodano nowe zestawienie Kryterium III – Opisy wpływu w module Ewaluacja;
 • Dodano nową część modułu Przegląd podmiotów – Podgląd zakresów zadań;
 • Wprowadzono ograniczenie dostępności modułu Ewaluacja tylko dla podmiotów ewaluowanych;
 • Zmiana treści maila po wstępnej akceptacji;
 • Poprawiono Liczbę praw ochronnych i osiągnięć artystycznych w karcie oceny podmiotu;
 • Naprawiono błąd przypisywania typu dzieła artystycznego.
30-11-2021 0.9.0-etl-10
 • Dodano nowe zestawienie w Kryterium I  – dzieła artystyczne;
 • Dodano jedno zestawienie w module Monitoring ewaluacji – przegląd podmiotów;
 • Wprowadzono tryb edycji zestawień w module Ewaluacja;
 • Zmieniono filtrowanie podmiotów ewaluowanych – filtr po wniosku w module dla MEiN;
 • Odblokowano wartości dla sumy przychodów oraz projektów naukowych w karcie oceny podmiotu;
 • Zmieniono logikę widoczności przycisków w zestawieniach w module Ewaluacja;
 • Zmieniono komunikat podczas korekty zestawienia;
 • Wprowadzono zmianę walidacji pola „rok” na liście dzieł artystycznych;
 • Wprowadzono poprawkę modyfikatora +1 za nieewaluowaną dyscyplinę;
 • Poprawiono błąd wyświetlania szczegółowych informacji dla osoby będącej jednocześnie pracownikiem i doktorantem;
 • Poprawiono błąd powodujący brak projektów naukowych;
 • Poprawiono odświeżanie statusów osiągnięć po wykonaniu korekty w zestawieniu;
 • Poprawiono wyświetlanie kodu pocztowego w danych projektów naukowych;
 • Poprawiono  treści komunikatu przy przywróceniu stanu zestawienia praw ochronnych do wyliczenia systemu;
 • Naprawiono błąd powodujący brak osiągnięć artystycznych w KI mimo obecności osób w dorobku;
 • Usunięto alert dla przypadków kiedy Pracownik jest zaliczany do ewaluacji;
 • Naprawiono filtrowanie po ID osiągnięcia – Zestawienie Kryterium I / prawa ochronne.
26-11-2021 0.8.2- etl-9
 • Czasowe ukrycie peseli i nr dokumentów tożsamości osób w ewaluacji
25-11-2021 0.8.1-etl-9
 • Naprawiono błąd powodujący brak niektórych projektów naukowych w SEDN
24-11-2021 0.8.1-etl-8
 • Dodano do strony głównej przekierowanie do szczegółowych statystyk z danymi ewaluacji
22-11-2021 0.8.0-etl-8
 • Dodano listę z osiągnięciami KIII wraz ze szczegółami osiągniecia opisu wpływu
 • Zmieniono sposób naliczania sankcji -3 – wyznaczanie 36mcy
 • Dodano liczbę opisów wpływu do liczników na stronę główną
 • Poprawiono wyświetlanie wartości „Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki” w projektach naukowych
 • Obsłużono sytuacje kiedy pracownik nie ma żadnych warunków zatrudnienia
 • Zmieniono podejście do wyświetlania liczników przy wyborze dyscyplin w module Ewaluacja. Teraz liczy tylko dla dyscyplin ewaluowanych.
 • Naprawiono niedziałający filtr Alert osiągnięcia niezgodne z oświadczoną dyscypliną
 • Naprawiono błędy powodujące niezgodność danych POLon – SEDN w projektach naukowych
 • Przywrócono widoczność doktoranta mimo, że złożył oświadczenie o N w innym podmiocie
 • Naprawiono błąd w Rejestrze ekspertów – Operator MEIN nie może przypisywać zakresów
16-11-2021 0.7.0-etl-7
 • Dodano nowe zestawienie Kryterium I – prawa ochronne wraz z możliwością korekty w module Ewaluacja
 • Dodano numery do rodzajów dzieł artystycznych w filtrach na liście osiągnięć
 • Zmieniono datę startu ewaluacji na 17.01.2022 oraz zmieniono jednostkę w liczniku na stronie głównej
 • Dodano nowy filtr w module Podmioty ewaluowane
 • Odblokowano wartości przychodów oraz projektów w karcie oceny podmiotu
 • Dodano tłumaczenie SEDN – EN
 • Naprawiono błąd przy wejściu w szczegóły niektórych patentów
 • Naprawiono przyczynę niewyświetlanych patentów
 • Naprawiono przyczynę wyświetlania Rok 0 dla rozdziałów w module Ewaluacja>Zestawienie osiągnięć Kryterium I
 • Naprawiono błąd, który nie pozwalał wyświetlić publikacji niektórych autorów po zmianie danych identyfikujących osobę
02-11-2021 0.6.0-etl-7
 • Odblokowano listę osiągnięć z Kryterium II tj. projekty naukowe, przychody z tytułu komercjalizacji oraz przychody z usług w module Osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz szczegóły tych osiągnięć;
 • Zmieniono logikę wyświetlania wyników przeliczenia punktacji po korekcie na zestawieniu osiągnięć w kolumnie „po korekcie”;
 • Naprawiono problem współczynnika projektowego przy wyliczaniu punktów;
 • Zmieniono prezentację rekordów w liście osiągnięć artystycznych w module Osiągniecia naukowe i artystyczne;
 • Naprawiono wyliczone „Zatrudnienie przez co najmniej 36 miesięcy” w szczegółach zatrudnienia osoby w podmiocie;
 • Naprawiono przyczynę błędu powodującego zmianę rodzaju publikacji w module Ewaluacja;
 • Poprawiono treść niektórych elementów w systemie.
18-10-2021 0.5.0
 • Dodano liczniki danych na stronę główną systemu;
 • Usunięto dwa alerty dotyczące osiągnięć:
  • „Produkt posiada prawo generujące punkty dla większej liczby podmiotów lub dyscyplin. Prawo ochronne nie będzie brane pod uwagę przez algorytm.”
  • oraz „Brak publikacji w ORCID. Udział nie będzie brany pod uwagę przez algorytm.”;
 • Wprowadzono filtrowanie osiągnięć K1 po rodzaju względem dyscypliny sztuki;
 • Wprowadzono komunikat cookies;
 • Zmieniono  sygnalizację kolorami w tabeli limitów w module Ewaluacja;
 • Poprawiono błąd w opisie limitu w module Ewaluacja;
 • Usunięto zaokrąglenie w polu Maksymalna suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych;
 • Zoptymalizowano czas ładowania listy i szczegółów w module Ewaluacja;
 • Poprawiono separatory w plikach csv;
 • Naprawiono błąd ograniczający funkcje zmiany/akceptacji dla dyscypliny w module „Ewaluacja”;
 • Poprawiono błędne wyświetlanie udziału czasu oświadczenia dla dyscypliny dla przypadków kiedy data końca oświadczenia jest wcześniejsza niż koniec zatrudnienia;
 • Naprawiono błąd powodujący podwójnie wyświetlanie wykazanej  osoby;
 • Naprawiono błąd powodujący naliczanie w niektórych przypadkach dodatkowej sankcji -6;
 • Wprowadzono szereg poprawek wizualnych oraz optymalizujących działanie SEDN.
4-10-2021 0.4.0-etl-5
 • Dodano nowy widok – moduł Ewaluacja –  Zestawienie Kryterium I – Publikacje;
 • Dodano nowy widok – Korekta zestawienia listy osiągnięć (szczegóły osiągnięcia)  w zakresie  publikacji;
 • Dodano funkcjonalność Powiadomienia e-mail o wstępnej akceptacji danych przez Koordynatora;
 • Dodano widok Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin;
 • Uruchomiono funkcjonalność – Automatyczne przypisanie podmiotów (zakresy zadań eksperckich);
 • Wdrożono funkcjonalność  – Tworzenie zadań do oceny eksperckiej;
 • Dodano nową sankcję 1 dla dyscyplin z dziedziny sztuki;
 • Dostosowano widok osiągnięć artystycznych na liście osiągnięć K1;
 • Poprawiono nazwy instytucji w szczegółach patentu;
 • Wyłączono pracowników spoza N dla dyscyplin artystycznych;
 • Zaimplementowano wyliczenie punktacji po informacji o pochodzeniu publikacji z projektu naukowego finansowanego przez NCN, NP, NPRH czy UE;
 • Wdrożono szereg poprawek, dzięki którym można otworzyć szczegóły osiągniecia bez wyświetlanego błędu „Problem z dostępem do bazy…”;
 • Poprawiono błędne przyznawanie punktacji dla rozdziałów będących edycją naukową;
 • Wyeliminowano alert prawidłowo zaraportowanych osiągnięć artystycznych;
 • Dodano informację o obsługiwanych przeglądarkach.
16-09-2021 0.3.0-etl-0.0.4
 • Dodano osiągniecia artystyczne na liście osiągnięć KI i w dorobku osoby w module  Osoba w ewaluacji;
 • Utworzono widok szczegółów dzieła artystycznego;
 • Zaktualizowano punktację w publikacjach z 2019 na 2021;
 • Uwzględniono datę oświadczenia w alertach publikacyjnych;
 • Dodano nowy alert o osiągnięciach oświadczonych przez osoby nieewaluowane;
 • Wyłączono pracowników spoza N dla dyscyplin artystycznych;
 • Dodano funkcjonalność Samouczka (szybkiej pomocy);
 • Ukryto informację o punktacji za udział jednostkowy danej osoby, jeśli nie dotyczy;
 • Dopracowano wyświetlanie szczegółów wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Włączono flagę inOrcid w osiągnieciach publikacyjnych;
 • Zaokrąglono 3N do dwóch miejsc po przecinku w Karcie Oceny;
 • Dodano wyliczanie możliwej wartości punktowej dla osiągnięć typu prawa ochronne;
 • Naprawiano błąd powodujący w sekcji Osoby w ewaluacji brak wyświetlania nr ORCID;
 • Naprawiono błędy powodujące brak wyświetlania danych osoby w ewaluacji;
 • Dodano nowy moduł zestawienie Kryterium I – Publikacje (tymczasowo ukryty);
 • Utworzono widok korekty zestawienia listy osiągnięć;
 • Dodano powiadomienie e-mail o wstępnej akceptacji danych przez Koordynatora;
 • Dodano algorytm wyznaczający zadania do oceny eksperckiej;
 • Utworzono moduł oceny KEN;
 • Włączono rejestrowanie zmian zakresów zadań eksperta;
 • Zaimportowano konta dla ekspertów;
 • Dodano powiadomienie e-mail o zablokowaniu konta;
 • Zmieniono etykietę określającą Iloczyn wymiaru czasu pracy i udziału etatu w dyscyplinie;
 • Poprawiono obsługę e-mail o zablokowaniu konta.
27-08-2021 0.2.2-etl-0.0.3-fix
 • Poprawiono liczenie punktacji dla publikacji z czasopism, które znalazły się na ostatnim wykazie, a wcześniej występowały już w wykazie z 2017 roku.
06-08-2021 0.2.1
 • Dodano brakujące pola do osiągnięć szczegóły wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Poprawiono błąd powodujący naliczanie zerowej punktacji za tłumaczenie publikacji – nieprawidłowe wczytanie danych do SEDN;
 • Poprawiono błędnie przypisane punkty w osiągnięciu z czasopisma z wykazu za 70pkt;
 • Poprawiono nieprawidłowe wykazanie oświadczenia;
 • Dokonano drobnych poprawek na liście zadań ekspertów.
27-07-2021 0.2.0
 • Utworzono szczegóły patentu;
 • Utworzono szczegóły prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • Utworzono szczegóły wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Utworzono szczegóły wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Dodano osiągnięcia patentów i praw ochronnych w dorobku osoby w ewaluacji;
 • Wyliczanie możliwej wartości punktowej dla osiągnięć typu prawa ochronne;
 • Uporządkowano menu boczne – według Ról – układ i kolejność;
 • Wyliczanie punktacji dla osiągnięć typu prawa ochronne;
 • Wdrożenie walidatorów osiągnięć do oceny;
 • Dodanie ikon PBN dla SEDN;
 • Naprawa błędnie wyliczanej punktacji dla osiągnięcia;
 • Naprawa liczenia punktacji dla osiągnięć tłumaczonych;
 • Naprawa błędu przy wyświetleniu osiągnięcia z pustym abstraktem;
 • Rozwinięto definicje w module Osiągnięć naukowych i artystycznych;
 • Usunięto z danych podmiotu  kafel z oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją;
 • Doszczegółowiono treści etykiety dotyczącej Liczby N w Karcie oceny Podmiotu;
 • Dostosowano działanie filtra dyscyplin w liście osób w ewaluacji;
 • Naprawiono wyświetlanie się nr ORCID w szczegółach osoby w ewaluacji; 
 • Naprawiono błędne filtrowanie listy zadań eksperta;
 • Naprawiono błąd po przejściu do listy osiągnięć Kryterium I;
 • Naprawiono przyczynę nie wyświetlania w SEDN niektórych danych z PBN;
 • Naprawiono błąd występujący po wejściu w szczegóły pracownika;
 • Wprowadzono ograniczenie ekspertom zakresu danych podmiotów w dyscyplinach;
 • Poprawiono wyświetlanie wyświetlanie dyscyplin oaz podmiotów w rejestrze ekspertów;
 • Przeliczenie punktów dla najnowszych wydawnictw;
 • Poprawiono treść maila po ponownej aktywacji konta SEDN;
 • Naprawiono przyczynę powodującą niezaliczenie jednej z dyscyplin do dyscyplin ewaluowanych podmiotu; 
 • Poprawiono liczenie łącznego czasu zatrudnienia na jednym ze stanowisku, o których mowa w §11.1.3 w pełnych latach;
 • Obsłużono sytuację, w której nazwisko osoby jest zapisane w POL-on jako puste pole.
26-06-2021 hotfix dla 0.1.1
 • Naprawa błędu powodującego błędne naliczanie punktacji dla publikacji.
16-06-2021 0.1.1.
 • Naprawa błędu powodującego brak publikacji w SEDN zarejestrowanej w PBN.
 • Naprawa błędu powodującego błędne naliczanie punktacji.
02-06-2021 0.1.0
 • Naprawiono nieznany błąd przy pobieraniu raportów PDF oraz CSV dla osób bez dyscyplin
 • Widoczny ostatni warunek zatrudnienia
 • Widoczny nagłówek z nazwiskiem
 • Poprawiono kwalifikacje dyscyplin
 • Usunięto błąd nieuwzględnienia dorobku pracownika w procesie ewaluacji
 • Usunięto niespójność danych między SEDN i POL-on
 • Usunięto błędne alerty przy doktorantach
 • Wprowadzono możliwość powrotu do ostatniego wyszukiwania po naciśnięciu „wstecz”
 • Wyeliminowano niezgodności w liczbie autorów publikacji między PBN a SEDN
 • Poprawiono wyliczenie czasu zatrudnienia
 • Poprawiono pobieranie pozostałych autorów publikacji
 • Poprawiono funkcjonalność zmiany kontekstu
 • Poprawiono pobieranie informacji o oświadczeniach o liczbie N
 • Poprawiono pobieranie publikacji z Profilu Instytucji w PBN
 • Poprawiono uwzględnianie autorów publikacji z jednostki
 • Usunięto błąd pojawiający się przy próbie otworzenia szczegółów niektórych osób
 • Poprawiono sprawdzanie kryteriów wpływających na pojawianie się sankcji
 • Zmieniono ikony w nagłówku
 • Dodano rejestr ekspertów
 • Zmieniono sposób liczenia definicji z miesięcznego na dzienny w aplikacji
 • Zmieniono formatowania csv i pdf przy pobieraniu danych
 • Dodano wyszukiwanie osób w ewaluacji po ORCID
 • Wydłużono treści komunikatów systemowych
 • Ustalono walidacje na filtrach w Osobach w ewaluacji
 • Zmieniono uprawnienia do osiągnięć dla Eksperta K1-K2, K3
 • Dodano legendy do raportu osób w ewaluacji pdf i csv
 • Dodano osiągnięcia z kategorii prawo ochronne na liście osiągnięć z K1 (moduł Osiągnięcia naukowe i artystyczne)
 • Zmieniono obsługę kursora na liście osób w ewaluacji po najechaniu na rekord
 • Naprawiono błąd zapamiętywania filtrów pomimo zmiany kontekstu
 • Naprawiono błąd „wymagany wybór podmiotu dla roli Kierownik” przy wejściu w moduł Osiągnięcia
 • Naprawiono błąd dostępu do bazy przy próbie wejścia w Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin
 • Naprawiono – Błędne sortowanie osiągnięć Kryterium I
 • Naprawiono błąd na karcie oceny w funkcjonalności zapisz jako PDF – „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie.”
 • Zmieniono etykietę Iloczyn wymiaru czasu pracy w szczegółach osoby w ewaluacji
 • Usunięto kolumny efektywność punktowa względem N pracownika
 • Dostosowano aplikację do wymogów prawnych związanych z WCAG
31-03-2021 0.0.5
 • Naprawa wyliczania punktacji za monografię jednego autora. (1044)
 • Zmiana naliczenia sankcji -3 . (1082 i 1089)
 • Rozszerzono zakres raportów w module osoba w ewaluacji. (971)
 • Poszerzono widok osób o listę doktorantów uczelni współprowadzącej. (1107)
 • Zmiana sposobu filtrowania listy osób w ewaluacji po alercie. (968)
 • Zmiana wyliczenia terminu obowiązywania oświadczeń o N za 2017. (1081)
 • Aktualizacja grafiki w mailach. (1045)
 • Wprowadzenie nowego mechanizmu wyłączającego środowisko demo na potrzeby aktualizacji danych. (1012)
 • Poprawa wyświetlania danych na liście osób bez zdefiniowanych dyscyplin. (1031)
 • Wprowadzono nowe grafiki do menu systemu. (1062)
 • Naprawa dostępu do modułów podmiot i osoby w ewaluacji z kontekstu ministerialnego. (395)
 • Zmieniono etykietę pola z liczbą N w karcie oceny podmiotu. (1101)
 • Doprecyzowano nazwę alertu 8. (1093)
 • Zoptymalizowano obiekty wyboru dyscypliny aby automatycznie się zwijały. (1033)
 • Zoptymalizowano pobieranie pełnej listy osób przy eksporcie. (1042)
 • Naprawa liczenia udziału jednostkowego danej osoby w osiągnięciu oraz punktacji. (1046 i 1106)
15-03-2021 0.0.4
 • Zmiana liczenia 36 miesięcy zatrudnienia bez względu na przerwy. (SEDN-935 i SEDN-969)
 • Usunięto zaokrąglenia wartości punktowej. (SEDN-955)
 • Poprawiono błąd wyświetlania wydawnictw dla rozdziałów. (SEDN-864)
 • Poprawiono błąd liczenia długości zatrudnienia. (SEDN-1000)
 • Poprawiono liczenie punktacji dla wydawcy z wykazu. (SEDN-871)
 • Naprawiono błąd powodujący przypisywanie niepoprawnych dyscyplin. (SEDN-1058)
 • Naprawiono błąd przy wyświetlaniu alertu „Niespełniony warunek ciągłości zatrudnienia” (SEDN-949)
 • Wyłączenie zbędnego maila przy połączeniu konta z MCL. (SEDN-931)
 • Wykluczenie błędu przy dostępie do modułu Podmiot i Osoby w ewaluacji (SEDN-946)
 • Dodano brakujące informacje o rozdziale w szczegółach osiągnięcia. (SEDN-794)
 • Zmieniono komunikat potwierdzający utworzenie konta. (SEDN-937)
 • Poprawiono warunki alertu dla pracownika, który nie złożył oświadczenia o dyscyplinach. (SEDN-953)
 • Wyeliminowano błąd występujący przy odświeżeniu strony z wyborem roli. (SEDN-881 i SEDN-469)
 • Wyłączono widoczność zbędnych informacji dla osiągnięć artystycznych. (SEDN-920)
 • Dodano dodatkowy znacznik alertów na zakładce Oświadczenia w szczegółach osoby. (SEDN-983)
 • Wyłączono sankcje dla dziedzin sztuki. (SEDN-954)
 • Dodanie alertu niezaliczenia osoby do N.(SEDN-950 i SEDN-982)
 • Poprawiono błąd występujący przy otworzeniu szczegółów osoby typu „doktorant”. (SEDN-996 i SEDN-948)
 • Poprawiono filtrowanie listy osiągnięć. (SEDN-1021)
 • Ujednolicono identyfikatory osiągnięć miedzy modułami systemu. (SEDN-985 i SEDN-1034)
 • Naprawiono pobieranie aktualnych nazw podmiotów podczas aktualizacji danych. (SEDN-867)
 • Zmieniono kolejność wyświetlają dyscyplin, zgodnie z tym jak jest w POL-on. (SEDN-889)
 • Dodano nowy typ sankcji dla dziedziny sztuki. (SEDN-960)
 • Utworzono ekran informacyjny wyświetlany na czas aktualizacji danych. (SEDN-1017)
 • Zdjęcie limitu 220%N z dyscyplin informatyki i informatyki technicznej. (SEDN-1019)
 • Poprawa określenia publikacji z nowego wykazu (SEDN-1043)
02-03-2021 0.0.3
 • Od 03.03.2021 wprowadzenie codziennej aktualizacji danych. Standardowo, procedura aktualizacji danych będzie odbywać się w nocy w godzinach 00:00 – 06:00
11-02-2021 0.0.2
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości modułu „Osoby w ewaluacji” dla roli Ken-Podgląd.
21-01-2021 0.0.1
 • Poprawiono wyliczenie maksymalnej liczby monografii oraz błąd niezaliczenia do liczby N za 2017 mimo spełnienia warunków.
 • Poprawiono Modyfikator na drugą dyscyplinę pokazuje +1 mimo braku drugiej dyscypliny.
 • Naprawiono brak parametru Liczba zaraportowanych redakcji naukowych w imporcie na Karcie oceny.
 • Naprawiono błąd nie naliczania sankcji dla przypadku braku osiągnięć.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie duplikatów publikacji pomimo prawidłowych danych w PBN.
 • Wprowadzono wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 • Naprawiono błąd powodujący ukrywanie komunikatów systemowych po zmianie języka.
 • Zoptymalizowano funkcję importu użytkowników oraz opis tej funkcji.
 • Zmiana treści komunikatu przy resecie hasła.
 • Naprawiono błąd powodujący tratę kontekstu przy zmianie kontekstu.
 • Naprawiono błąd 500 występujący podczas odświeżania strony.
 • Wyeliminowano błąd 500 występujący przy zmianie kontekstu.
 • Wyeliminowano błąd przy odświeżaniu strony na profilu zablokowanego użytkownika. 
 • Utworzenie modułu do wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 • Poprawiono widoczność adresów email dla użytkowników Helpdesku.
 • Naprawiono błąd w module zarządzania użytkownikami w przeglądarce Edge.
 • Dostosowanie nazw ról do nowej nazwy Ministerstwa.
 • Naprawiono błąd związany ze statusem „w budowie” w pobranych zestawieniach w module KI.
 • Zmieniono nazwę kolumny „Tytuł” w osiągnieciach KI.
 • Naprawiono sortowanie osiągnięć KI po rodzaju.
 • Naprawiono błąd w dostępie do modułu KI oraz osób w ewaluacji z przeglądarki Edge.
 • Poprawiono drobne literówki.
 • Poprawiono zakres dat w filtrach na liście KI.
 • Usunięto zbędną zakładkę „Osiągniecia zakwalifikowane do ewaluacji”.
 • Dodano poprawkę na liczbę dyscyplin, które biorą udział w ewaluacji na liście dziedzin w Podmiocie oraz w Karcie oceny.
 • Naprawiono obsługę wyświetlania listy dyscyplin za pomocą klawiatury.
 • Naprawiono błąd wynikający z gubionego tokena.
 • Naprawiono problem z przejściem w szczegóły osoby posiadającej alert 8.
 • Naprawiono błąd powodujący brak listy osób w ewaluacji w kontekście MEiN.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na zwinięciu dyscyplin jeśli jest ich więcej niż 1 w szczegółach osoby. 
 • Naprawiono filtrowanie listy osób po dyscyplinie.
 • Naprawiono błąd nieprawidłowego odświeżania się sesji użytkowników podczas pracy w systemie.
 • Naprawiono długie ładowanie się listy osób.
 • Naprawiono błąd powodujący ukrywanie przycisków w profilu.
 • Naprawiono błędy związane z połączeniem konta SEDN z MCL.
 • Zmieniono logo Ministerstwa.
 • Dodano odnośnik na stronie głównej  do listy aktualności systemu.
11-01-2021 nd
 • Poprawa liczenia ciągłości zatrudnienia pracownika w przypadku zmiany umowy (szczegóły osoby w ewaluacji);
 • naprawa nieznanego błędu przy próbie wyświetlenia listy Osób w ewaluacji;
 • naprawa wyświetlania duplikatów publikacji.

Powiązane Artykuły