Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Informacje o zmianach w Aplikacji SEDN

Przedstawiamy informacje o wdrożeniach w aplikacji SEDN w wersji DEMO:

Data wdrożeniaWersjaCo zmieniliśmy?
4-10-2021 0.4.0-etl-5
 • Dodano nowy widok – moduł Ewaluacja –  Zestawienie Kryterium I – Publikacje;
 • Dodano nowy widok – Korekta zestawienia listy osiągnięć (szczegóły osiągnięcia)  w zakresie  publikacji;
 • Dodano funkcjonalność Powiadomienia e-mail o wstępnej akceptacji danych przez Koordynatora;
 • Dodano widok Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin;
 • Uruchomiono funkcjonalność – Automatyczne przypisanie podmiotów (zakresy zadań eksperckich);
 • Wdrożono funkcjonalność  – Tworzenie zadań do oceny eksperckiej;
 • Dodano nową sankcję 1 dla dyscyplin z dziedziny sztuki;
 • Dostosowano widok osiągnięć artystycznych na liście osiągnięć K1;
 • Poprawiono nazwy instytucji w szczegółach patentu;
 • Wyłączono pracowników spoza N dla dyscyplin artystycznych;
 • Zaimplementowano wyliczenie punktacji po informacji o pochodzeniu publikacji z projektu naukowego finansowanego przez NCN, NP, NPRH czy UE;
 • Wdrożono szereg poprawek, dzięki którym można otworzyć szczegóły osiągniecia bez wyświetlanego błędu „Problem z dostępem do bazy…”;
 • Poprawiono błędne przyznawanie punktacji dla rozdziałów będących edycją naukową;
 • Wyeliminowano alert prawidłowo zaraportowanych osiągnięć artystycznych;
 • Dodano informację o obsługiwanych przeglądarkach.
16-09-2021 0.3.0-etl-0.0.4
 • Dodano osiągniecia artystyczne na liście osiągnięć KI i w dorobku osoby w module  Osoba w ewaluacji;
 • Utworzono widok szczegółów dzieła artystycznego;
 • Zaktualizowano punktację w publikacjach z 2019 na 2021;
 • Uwzględniono datę oświadczenia w alertach publikacyjnych;
 • Dodano nowy alert o osiągnięciach oświadczonych przez osoby nieewaluowane;
 • Wyłączono pracowników spoza N dla dyscyplin artystycznych;
 • Dodano funkcjonalność Samouczka (szybkiej pomocy);
 • Ukryto informację o punktacji za udział jednostkowy danej osoby, jeśli nie dotyczy;
 • Dopracowano wyświetlanie szczegółów wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Włączono flagę inOrcid w osiągnieciach publikacyjnych;
 • Zaokrąglono 3N do dwóch miejsc po przecinku w Karcie Oceny;
 • Dodano wyliczanie możliwej wartości punktowej dla osiągnięć typu prawa ochronne;
 • Naprawiano błąd powodujący w sekcji Osoby w ewaluacji brak wyświetlania nr ORCID;
 • Naprawiono błędy powodujące brak wyświetlania danych osoby w ewaluacji;
 • Dodano nowy moduł zestawienie Kryterium I – Publikacje (tymczasowo ukryty);
 • Utworzono widok korekty zestawienia listy osiągnięć;
 • Dodano powiadomienie e-mail o wstępnej akceptacji danych przez Koordynatora;
 • Dodano algorytm wyznaczający zadania do oceny eksperckiej;
 • Utworzono moduł oceny KEN;
 • Włączono rejestrowanie zmian zakresów zadań eksperta;
 • Zaimportowano konta dla ekspertów;
 • Dodano powiadomienie e-mail o zablokowaniu konta;
 • Zmieniono etykietę określającą Iloczyn wymiaru czasu pracy i udziału etatu w dyscyplinie;
 • Poprawiono obsługę e-mail o zablokowaniu konta.
27-08-2021 0.2.2-etl-0.0.3-fix
 • Poprawiono liczenie punktacji dla publikacji z czasopism, które znalazły się na ostatnim wykazie, a wcześniej występowały już w wykazie z 2017 roku.
06-08-2021 0.2.1
 • Dodano brakujące pola do osiągnięć szczegóły wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Poprawiono błąd powodujący naliczanie zerowej punktacji za tłumaczenie publikacji – nieprawidłowe wczytanie danych do SEDN;
 • Poprawiono błędnie przypisane punkty w osiągnięciu z czasopisma z wykazu za 70pkt;
 • Poprawiono nieprawidłowe wykazanie oświadczenia;
 • Dokonano drobnych poprawek na liście zadań ekspertów.
27-07-2021 0.2.0
 • Utworzono szczegóły patentu;
 • Utworzono szczegóły prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • Utworzono szczegóły wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Utworzono szczegóły wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin;
 • Dodano osiągnięcia patentów i praw ochronnych w dorobku osoby w ewaluacji;
 • Wyliczanie możliwej wartości punktowej dla osiągnięć typu prawa ochronne;
 • Uporządkowano menu boczne – według Ról – układ i kolejność;
 • Wyliczanie punktacji dla osiągnięć typu prawa ochronne;
 • Wdrożenie walidatorów osiągnięć do oceny;
 • Dodanie ikon PBN dla SEDN;
 • Naprawa błędnie wyliczanej punktacji dla osiągnięcia;
 • Naprawa liczenia punktacji dla osiągnięć tłumaczonych;
 • Naprawa błędu przy wyświetleniu osiągnięcia z pustym abstraktem;
 • Rozwinięto definicje w module Osiągnięć naukowych i artystycznych;
 • Usunięto z danych podmiotu  kafel z oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją;
 • Doszczegółowiono treści etykiety dotyczącej Liczby N w Karcie oceny Podmiotu;
 • Dostosowano działanie filtra dyscyplin w liście osób w ewaluacji;
 • Naprawiono wyświetlanie się nr ORCID w szczegółach osoby w ewaluacji; 
 • Naprawiono błędne filtrowanie listy zadań eksperta;
 • Naprawiono błąd po przejściu do listy osiągnięć Kryterium I;
 • Naprawiono przyczynę nie wyświetlania w SEDN niektórych danych z PBN;
 • Naprawiono błąd występujący po wejściu w szczegóły pracownika;
 • Wprowadzono ograniczenie ekspertom zakresu danych podmiotów w dyscyplinach;
 • Poprawiono wyświetlanie wyświetlanie dyscyplin oaz podmiotów w rejestrze ekspertów;
 • Przeliczenie punktów dla najnowszych wydawnictw;
 • Poprawiono treść maila po ponownej aktywacji konta SEDN;
 • Naprawiono przyczynę powodującą niezaliczenie jednej z dyscyplin do dyscyplin ewaluowanych podmiotu; 
 • Poprawiono liczenie łącznego czasu zatrudnienia na jednym ze stanowisku, o których mowa w §11.1.3 w pełnych latach;
 • Obsłużono sytuację, w której nazwisko osoby jest zapisane w POL-on jako puste pole.
26-06-2021 hotfix dla 0.1.1
 • Naprawa błędu powodującego błędne naliczanie punktacji dla publikacji.
16-06-2021 0.1.1.
 • Naprawa błędu powodującego brak publikacji w SEDN zarejestrowanej w PBN.
 • Naprawa błędu powodującego błędne naliczanie punktacji.
02-06-2021 0.1.0 Wprowadzone zmiany wymagają odświeżenia przeglądarki. W tym celu prosimy na klawiaturze wcisnąć jednocześnie klawisze Ctrl i F5.

 • Naprawiono nieznany błąd przy pobieraniu raportów PDF oraz CSV dla osób bez dyscyplin
 • Widoczny ostatni warunek zatrudnienia
 • Widoczny nagłówek z nazwiskiem
 • Poprawiono kwalifikacje dyscyplin
 • Usunięto błąd nieuwzględnienia dorobku pracownika w procesie ewaluacji
 • Usunięto niespójność danych między SEDN i POL-on
 • Usunięto błędne alerty przy doktorantach
 • Wprowadzono możliwość powrotu do ostatniego wyszukiwania po naciśnięciu „wstecz”
 • Wyeliminowano niezgodności w liczbie autorów publikacji między PBN a SEDN
 • Poprawiono wyliczenie czasu zatrudnienia
 • Poprawiono pobieranie pozostałych autorów publikacji
 • Poprawiono funkcjonalność zmiany kontekstu
 • Poprawiono pobieranie informacji o oświadczeniach o liczbie N
 • Poprawiono pobieranie publikacji z Profilu Instytucji w PBN
 • Poprawiono uwzględnianie autorów publikacji z jednostki
 • Usunięto błąd pojawiający się przy próbie otworzenia szczegółów niektórych osób
 • Poprawiono sprawdzanie kryteriów wpływających na pojawianie się sankcji
 • Zmieniono ikony w nagłówku
 • Dodano rejestr ekspertów
 • Zmieniono sposób liczenia definicji z miesięcznego na dzienny w aplikacji
 • Zmieniono formatowania csv i pdf przy pobieraniu danych
 • Dodano wyszukiwanie osób w ewaluacji po ORCID
 • Wydłużono treści komunikatów systemowych
 • Ustalono walidacje na filtrach w Osobach w ewaluacji
 • Zmieniono uprawnienia do osiągnięć dla Eksperta K1-K2, K3
 • Dodano legendy do raportu osób w ewaluacji pdf i csv
 • Dodano osiągnięcia z kategorii prawo ochronne na liście osiągnięć z K1 (moduł Osiągnięcia naukowe i artystyczne)
 • Zmieniono obsługę kursora na liście osób w ewaluacji po najechaniu na rekord
 • Naprawiono błąd zapamiętywania filtrów pomimo zmiany kontekstu
 • Naprawiono błąd „wymagany wybór podmiotu dla roli Kierownik” przy wejściu w moduł Osiągnięcia
 • Naprawiono błąd dostępu do bazy przy próbie wejścia w Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin
 • Naprawiono – Błędne sortowanie osiągnięć Kryterium I
 • Naprawiono błąd na karcie oceny w funkcjonalności zapisz jako PDF – „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie.”
 • Zmieniono etykietę Iloczyn wymiaru czasu pracy w szczegółach osoby w ewaluacji
 • Usunięto kolumny efektywność punktowa względem N pracownika
 • Dostosowano aplikację do wymogów prawnych związanych z WCAG
31-03-2021 0.0.5
 • Naprawa wyliczania punktacji za monografię jednego autora. (1044)
 • Zmiana naliczenia sankcji -3 . (1082 i 1089)
 • Rozszerzono zakres raportów w module osoba w ewaluacji. (971)
 • Poszerzono widok osób o listę doktorantów uczelni współprowadzącej. (1107)
 • Zmiana sposobu filtrowania listy osób w ewaluacji po alercie. (968)
 • Zmiana wyliczenia terminu obowiązywania oświadczeń o N za 2017. (1081)
 • Aktualizacja grafiki w mailach. (1045)
 • Wprowadzenie nowego mechanizmu wyłączającego środowisko demo na potrzeby aktualizacji danych. (1012)
 • Poprawa wyświetlania danych na liście osób bez zdefiniowanych dyscyplin. (1031)
 • Wprowadzono nowe grafiki do menu systemu. (1062)
 • Naprawa dostępu do modułów podmiot i osoby w ewaluacji z kontekstu ministerialnego. (395)
 • Zmieniono etykietę pola z liczbą N w karcie oceny podmiotu. (1101)
 • Doprecyzowano nazwę alertu 8. (1093)
 • Zoptymalizowano obiekty wyboru dyscypliny aby automatycznie się zwijały. (1033)
 • Zoptymalizowano pobieranie pełnej listy osób przy eksporcie. (1042)
 • Naprawa liczenia udziału jednostkowego danej osoby w osiągnięciu oraz punktacji. (1046 i 1106)
15-03-2021 0.0.4
 • Zmiana liczenia 36 miesięcy zatrudnienia bez względu na przerwy. (SEDN-935 i SEDN-969)
 • Usunięto zaokrąglenia wartości punktowej. (SEDN-955)
 • Poprawiono błąd wyświetlania wydawnictw dla rozdziałów. (SEDN-864)
 • Poprawiono błąd liczenia długości zatrudnienia. (SEDN-1000)
 • Poprawiono liczenie punktacji dla wydawcy z wykazu. (SEDN-871)
 • Naprawiono błąd powodujący przypisywanie niepoprawnych dyscyplin. (SEDN-1058)
 • Naprawiono błąd przy wyświetlaniu alertu „Niespełniony warunek ciągłości zatrudnienia” (SEDN-949)
 • Wyłączenie zbędnego maila przy połączeniu konta z MCL. (SEDN-931)
 • Wykluczenie błędu przy dostępie do modułu Podmiot i Osoby w ewaluacji (SEDN-946)
 • Dodano brakujące informacje o rozdziale w szczegółach osiągnięcia. (SEDN-794)
 • Zmieniono komunikat potwierdzający utworzenie konta. (SEDN-937)
 • Poprawiono warunki alertu dla pracownika, który nie złożył oświadczenia o dyscyplinach. (SEDN-953)
 • Wyeliminowano błąd występujący przy odświeżeniu strony z wyborem roli. (SEDN-881 i SEDN-469)
 • Wyłączono widoczność zbędnych informacji dla osiągnięć artystycznych. (SEDN-920)
 • Dodano dodatkowy znacznik alertów na zakładce Oświadczenia w szczegółach osoby. (SEDN-983)
 • Wyłączono sankcje dla dziedzin sztuki. (SEDN-954)
 • Dodanie alertu niezaliczenia osoby do N.(SEDN-950 i SEDN-982)
 • Poprawiono błąd występujący przy otworzeniu szczegółów osoby typu „doktorant”. (SEDN-996 i SEDN-948)
 • Poprawiono filtrowanie listy osiągnięć. (SEDN-1021)
 • Ujednolicono identyfikatory osiągnięć miedzy modułami systemu. (SEDN-985 i SEDN-1034)
 • Naprawiono pobieranie aktualnych nazw podmiotów podczas aktualizacji danych. (SEDN-867)
 • Zmieniono kolejność wyświetlają dyscyplin, zgodnie z tym jak jest w POL-on. (SEDN-889)
 • Dodano nowy typ sankcji dla dziedziny sztuki. (SEDN-960)
 • Utworzono ekran informacyjny wyświetlany na czas aktualizacji danych. (SEDN-1017)
 • Zdjęcie limitu 220%N z dyscyplin informatyki i informatyki technicznej. (SEDN-1019)
 • Poprawa określenia publikacji z nowego wykazu (SEDN-1043)
02-03-20210.0.3
 • Od 03.03.2021 wprowadzenie codziennej aktualizacji danych. Standardowo, procedura aktualizacji danych będzie odbywać się w nocy w godzinach 00:00 – 06:00
11-02-20210.0.2
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości modułu „Osoby w ewaluacji” dla roli Ken-Podgląd.
21-01-20210.0.1
 • Poprawiono wyliczenie maksymalnej liczby monografii oraz błąd niezaliczenia do liczby N za 2017 mimo spełnienia warunków.
 • Poprawiono Modyfikator na drugą dyscyplinę pokazuje +1 mimo braku drugiej dyscypliny.
 • Naprawiono brak parametru Liczba zaraportowanych redakcji naukowych w imporcie na Karcie oceny.
 • Naprawiono błąd nie naliczania sankcji dla przypadku braku osiągnięć.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie duplikatów publikacji pomimo prawidłowych danych w PBN.
 • Wprowadzono wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 • Naprawiono błąd powodujący ukrywanie komunikatów systemowych po zmianie języka.
 • Zoptymalizowano funkcję importu użytkowników oraz opis tej funkcji.
 • Zmiana treści komunikatu przy resecie hasła.
 • Naprawiono błąd powodujący tratę kontekstu przy zmianie kontekstu.
 • Naprawiono błąd 500 występujący podczas odświeżania strony.
 • Wyeliminowano błąd 500 występujący przy zmianie kontekstu.
 • Wyeliminowano błąd przy odświeżaniu strony na profilu zablokowanego użytkownika. 
 • Utworzenie modułu do wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 • Poprawiono widoczność adresów email dla użytkowników Helpdesku.
 • Naprawiono błąd w module zarządzania użytkownikami w przeglądarce Edge.
 • Dostosowanie nazw ról do nowej nazwy Ministerstwa.
 • Naprawiono błąd związany ze statusem „w budowie” w pobranych zestawieniach w module KI.
 • Zmieniono nazwę kolumny „Tytuł” w osiągnieciach KI.
 • Naprawiono sortowanie osiągnięć KI po rodzaju.
 • Naprawiono błąd w dostępie do modułu KI oraz osób w ewaluacji z przeglądarki Edge.
 • Poprawiono drobne literówki.
 • Poprawiono zakres dat w filtrach na liście KI.
 • Usunięto zbędną zakładkę „Osiągniecia zakwalifikowane do ewaluacji”.
 • Dodano poprawkę na liczbę dyscyplin, które biorą udział w ewaluacji na liście dziedzin w Podmiocie oraz w Karcie oceny.
 • Naprawiono obsługę wyświetlania listy dyscyplin za pomocą klawiatury.
 • Naprawiono błąd wynikający z gubionego tokena.
 • Naprawiono problem z przejściem w szczegóły osoby posiadającej alert 8.
 • Naprawiono błąd powodujący brak listy osób w ewaluacji w kontekście MEiN.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na zwinięciu dyscyplin jeśli jest ich więcej niż 1 w szczegółach osoby. 
 • Naprawiono filtrowanie listy osób po dyscyplinie.
 • Naprawiono błąd nieprawidłowego odświeżania się sesji użytkowników podczas pracy w systemie.
 • Naprawiono długie ładowanie się listy osób.
 • Naprawiono błąd powodujący ukrywanie przycisków w profilu.
 • Naprawiono błędy związane z połączeniem konta SEDN z MCL.
 • Zmieniono logo Ministerstwa.
 • Dodano odnośnik na stronie głównej  do listy aktualności systemu.
11-01-2021nd
 • Poprawa liczenia ciągłości zatrudnienia pracownika w przypadku zmiany umowy (szczegóły osoby w ewaluacji);
 • naprawa nieznanego błędu przy próbie wyświetlenia listy Osób w ewaluacji;
 • naprawa wyświetlania duplikatów publikacji.

Powiązane Artykuły