Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Karta podsumowania w module Wyniki ewaluacji

Moduł Wyniki Ewaluacji [1] prezentuje podsumowanie wyników ewaluacji podmiotu w danej dyscyplinie.
Dostępny jest dla osób z rolą Kierownik , Koordynator i Obserwator.
Jeżeli  dla danej podmioto-dyscypliny pole „data odbioru” w module Kategorie naukowe jest puste (niewypełnione) lub jest to data późniejsza niż bieżąca, w karcie wyświetlany jest „Brak danych”.

W pierwszej kolejności należy wybrać ewaluowaną dyscyplinę, której dane chcemy przeglądać. Po wybraniu dyscypliny zobaczymy szczegóły oceny:

 • przyznaną kategorię naukową (możliwe wartości: A+, A, B+, B, C) [2],
 • numer decyzji wraz z datą [3],
 • sekcje Uzyskane oceny według kryteriów oraz Wartości referencyjne dla kategorii naukowych wraz z wynikami porównania [4]. Sekcje zostały szczegółowo opisane w artykule pomocy: Podsumowanie ewaluacji w podmiocie.
 • sekcję Punktacja dyscypliny po ewaluacji [5] a w niej:
  • otrzymaną kategorię naukową
  • w Kryterium I:
   1. Suma punktów za publikacje (zaokrąglona do całkowitych w górę)
   2. Suma punktów za prawa ochronne
   3. Suma punktów równa sumie punktów za publikacje i prawa ochronne
   4. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów dzielona przez N – wynik zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
  • w Kryterium II:
   1. Suma punktów za projekty naukowe
   2. Suma punktów za przychody
   3. Końcowa suma punktów za przychody ograniczona do 10N (czyli jej wartość nie może być większa, niż 10N)
   4. Suma punktów równa sumie punktów wszystkich trzech, powyższych wierszy
   5. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów dzielona przez N – wynik zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
  • w Kryterium III:
   1. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów z KIII dzielona przez liczbę wszystkich zgłoszonych osiągnięć (ale nie mniej niż wymaganą liczbę osiągnięć).

W przypadku dyscyplin naukowych z oceną niejawną system wskazuje wyliczone wyniki końcowe ewaluacji w następujący sposób:

 • Kryterium I:
  1. Suma punktów za publikacje (zaokrąglona do całkowitych w górę)
  2. Suma punktów za prawa ochronne
  3. Suma punktów przyznanych w trybie oceny niejawnej
  4. Suma punktów (pkt.1 + pkt.2 + pkt.3)
  5. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów dzielona przez N – wynik zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
 • Kryterium II:
  1. Suma punktów za projekty naukowe
  2. Suma punktów za projekty naukowe przyznane w trybie niejawnym
  3. Suma punktów za przychody
  4. Suma punktów za przychody przyznane w trybie niejawnym
  5. Końcowa suma punktów za przychody (pkt.3 + pkt.4) ograniczona do 10N (czyli jej wartość nie może być większa, niż 10N)
  6. Suma punktów (pkt.1 + pkt.2 + pkt.5)
  7. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów dzielona przez N – wynik zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
 • Kryterium III:
  1. Średnia liczba punktów za opisy wpływu (jest to suma punktów z KIII dzielona przez liczbę wszystkich zgłoszonych osiągnięć ale nie mniej niż wymaganą liczbę osiągnięć – bez niejawnych)
  2. Punkty przyznane w trybie niejawnym
  3. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów z KIII + liczba punktów przyznanych w trybie niejawnym dzielona przez liczbę wszystkich zgłoszonych osiągnięć (ale nie mniej niż wymaganą liczbę osiągnięć łącznie z wymaganymi niejawnymi).

W przypadku dyscyplin z dziedziny sztuki wyświetlane są:

 • Kryterium I:
  1. Suma punktów za osiągnięcia artystyczne ( wynik punktowy za osiągnięcie jest średnią z dwóch ocen)
  2. Wynik końcowy w kryterium (suma punktów dzielona przez N – wynik zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
 • w Kryterium III:
  1. Wynik końcowy w kryterium będący sumą punktów z KIII dzieloną przez liczbę wszystkich zgłoszonych osiągnięć (ale nie mniej niż wymaganą liczbę osiągnięć).

W ostatniej sekcji wyświetlane są ograniczenia parametryczne [6] obejmujące zakres następujących danych:

 • Liczba N na dzień 31.12.2021
 • Liczba N
 • Liczba B
 • Liczba 3N
 • Łączne kary
 • Maksymalna suma udziałów w publikacjach naukowych z lat 2019-2021 oraz w monografiach naukowych i redakcjach
 • Maksymalna suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych
 • Maksymalna suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych pracowników spoza N
 • Maksymalna suma udziałów jednostkowych w monografiach naukowych
 • Maksymalna liczba patentów i praw ochronnych
 • Łączna liczba opisów wpływu w Kryterium III, które Podmiot powinien wykazać.

W osobnej sekcji prezentowane są Osiągnięcia na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa:

 • Maksymalna liczba opracowań naukowych
 • Maksymalna liczba wynalazków
 • Liczba opisów wpływu, które podmiot powinien wykazać.

Wyniki ewaluacji po ponownej ocenie

Jeżeli na skutek odwołania dyscyplina podlegała ponownej ocenie dorobku oraz wystawiono dla niej kolejne pismo o przyznaniu decyzji z datą późniejszą niż 01.09.2022, to prezentowane wyniki oceny będą uwzględniały ocenę przed odwołaniem i po odwołaniu.

W przyznanej kategorii naukowej [16] widoczna będzie ocena przyznana po ponownej ocenie, oraz poniżej, w nawiasie poprzednia ocena dyscypliny.
Poniżej [17] w dwóch kolumnach (przed i po ocenie) będą widniały numery decyzji wraz z datą ich wydania.

W sekcji Uzyskane oceny według kryteriów [18], w dwóch wierszach przed ponowną oceną i po ponownej ocenie prezentowane są oceny z podziałem na Ki, KI i KIII.

Sekcja wartości referencyjne dla kategorii naukowych w każdej z kategorii (A [19], B [20], B+ [21]) przedstawia wynik porównania przed ponowną oceną, oraz po ponownej ocenie. Prezentowany jest także wynik końcowy.

Powiązane Artykuły