Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Alerty i sankcje


Sankcje i alerty to ostatnia sekcja danych osoby w ewaluacji [1]. Wskazuje pełną treść wszystkich sankcji i alertów, które dotyczą wybranej osoby.

Uwaga!

Sankcje dotyczą pracownika.
Alerty mogą dotyczyć:
– pracownika lub
– doktoranta.

Sankcje

System sygnalizuje sankcje pomniejszenia sumy udziałów jednostkowych:

 • o 3 za każdego pracownika bez złożonego upoważnienia Podmiotu do wykazania publikacji z wykazu – w przypadku pracownika reprezentującego dyscyplinę naukową, o ile powinien był takie upoważnienie złożyć,
 • o 6 za każdego pracownika bez złożonego oświadczenia o zaliczeniu do N do żadnego Podmiotu – o ile powinien był takie oświadczenie złożyć,
 • o 6 za każdego pracownika bez złożonego oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach – o ile powinien był takie oświadczenie złożyć.
 • o 3 za każdego pracownika bez złożonego upoważnienia Podmiotu do wykazania osiągnięć artystycznych – w przypadku pracownika reprezentującego dyscyplinę artystyczną, o ile powinien był takie upoważnienie złożyć.

Powstawanie sankcji reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dostępne tutaj.
O nakładaniu sankcji mówi §17 ust. 8-9 i §20 ust. 9-10.
Wyłączenia określają §17 ust. 10 oraz §20 ust.11.

Sankcje są powiązane z typem pracownika (są oni wymienieni w rozporządzeniu w art. 11.1). Poniższe zestawienie przedstawia jaki rodzaj sankcji jest możliwy dla danej osoby w ewaluacji:

brak oświadczonych publikacji z wykazuosoba niezaliczona
do N
brak oświadczonych dyscyplinBRAK OŚWIADCZONYCH OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH
Osoba zaliczona
do liczby N
 § 11.1.1 rozporządzenia

o ewaluacji
Uczestnicy szkół doktorskich
§ 11.1.2 rozporządzenia
o ewaluacji
Osoba niezaliczona
do liczby N, ale spełniająca warunki ewaluacji
§ 11.1.3 rozporządzenia
o ewaluacji

*osoba nie została zaliczona
do liczby N
w żadnym podmiocie
Osoba, która
nie oświadczyła
osiągnięć do podmiotu

Sankcja 1: Brak oświadczonych publikacji z wykazu

Może wystąpić w przypadku gdy spełnione są warunki:

 • Osoba zaliczona do liczby N lub niezaliczona do liczny N, ale spełniająca warunki ewaluacji (art. 11.1.1, art. 11.1.3 rozp.)
 • Okres zatrudnienia osoby w podmiocie wynosi co najmniej 36 miesięcy
 • Osoba nie ma żadnej publikacji w czasopiśmie z wykazu, materiału konferencyjnego z wykazu lub monografii, redakcji lub rozdziału z „nowego” wykazu.*
 • Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24mc albo łączny czas nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie ewaluowanym.
 • Sankcję sprawdza się osobno w każdej oświadczonej dyscyplinie.

Wpływ na liczbę 3N: -3 udziały w danej dyscyplinie naukowej.

*)”Stary” wykaz obejmuje lata 2017-2018. „Nowy” wykaz obejmuje lata 2019-2021. Rok publikacji nie ma znaczenia.

Sankcja 1 (dyscypliny artystyczne) : Brak oświadczonych osiągnięć artystycznych

Może wystąpić w przypadku gdy spełnione są warunki:

 • Osoba zaliczona do liczby N (art. 11.1.1 rozp.)
 • Okres zatrudnienia osoby w podmiocie wynosi co najmniej 36 miesięcy
 • Osoba nie upoważniła ewaluowanego podmiotu do wykazania ani jednego osiągnięcia artystycznego.
 • Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24mc albo łączny czas nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie ewaluowanym.
 • Sankcję sprawdza się osobno w każdej oświadczonej dyscyplinie.

Wpływ na liczbę 3N: -3 udziały w danej dyscyplinie artystycznej.

Sankcja 2: Osoba niezaliczona do N

Może wystąpić w przypadku gdy spełnione są warunki:

 • Osoba niezaliczona do liczby N, ale spełniająca warunki ewaluacji (art. 11.1.3 rozp.)
 • Osoba niezaliczona do N w żadnym podmiocie i żadnej innej dyscyplinie (nigdzie nie spełnia warunków art. 11.1.1 rozp.).
 • Osoba była zatrudniona w podmiocie na stanowisku:
  • nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią),
  • pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub instytutu badawczego),
  • naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku instytutu międzynarodowego lub podmiot prowadzony przez kościoły i inne związku wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).
 • Była zatrudniona na stanowiskach w/w przez okres co najmniej 36mc.
 • Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24mc albo łączny czas nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie ewaluowanym.

Wpływ na liczbę 3N: -6 udziałów w tej dyscyplinie.

Sankcja 2 (dyscypliny artystyczne): Osoba niezaliczona do N

Może wystąpić w przypadku gdy spełnione są warunki:

 • Osoba niezaliczona do liczby N, ale spełniająca warunki ewaluacji (art. 11.1.3 rozp.)
 • Osoba nie zaliczona do N w żadnym podmiocie i żadnej innej dyscyplinie (nigdzie nie spełnia warunków art. 11.1.1 rozp.).
 • Osoba była zatrudniona w podmiocie na stanowisku:
  • nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią),
  • pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub instytutu badawczego),
  • naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku instytutu międzynarodowego lub podmiot prowadzony przez kościoły i inne związku wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).
 • Była zatrudniona na stanowiskach w/w przez okres co najmniej 36mc.
 • Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24mc albo łączny czas nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie ewaluowanym.

Wpływ na liczbę 3N: -6 udziałów w tej dyscyplinie artystycznej .

Sankcja 3: Brak oświadczonych dyscyplin

Może wystąpić w przypadku, gdy spełnione są warunki:

 • Osoba była zatrudniona w podmiocie na stanowisku:
  • nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią),
  • pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub instytutu badawczego),
  • naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku instytutu międzynarodowego lub podmiot prowadzony przez kościoły i inne związku wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).
 • Była zatrudniona na stanowiskach w/w przez okres co najmniej 36mc.
 • Osoba nie złożyła żadnego oświadczenia o dyscyplinach w badanym podmiocie.
 • Łączny czas nieobecności osoby jest mniejszy niż 24mc albo łączny czas nieobecności jest mniejszy niż połowa okresu zatrudnienia osoby w okresie ewaluowanym

Wpływ na liczbę 3N:-6 udziałów we wszystkich dyscyplinach podmiotu.*

*) – taka osoba wpływa na wszystkie dyscypliny w podmiocie.

Alerty dla pracownika i doktoranta

System wyświetla następujące alerty:

Alert 2: Brak oświadczonych osiągnięć

Alert 3: Osoba nieuwzględniona w ewaluacji posiadająca oświadczone osiągnięcia

Alert 4: Niespełniony warunek ciągłości zatrudnienia

Alert 5: Nie oświadczono dyscyplin

Alert 6: Osiągnięcia niezgodne z oświadczoną dyscypliną

Alert 7: Oświadczona dyscyplina osiągnięcia niezgodna z dyscypliną rozprawy doktorskiej

Alert 8: Osoba złożyła oświadczenie o N w innym podmiocie

Alert 9: Osoba nie złożyła oświadczenia o N

W przypadku kilku alertów istnieją szczegółowe uwarunkowania, które nie zostały zamieszczone w komunikacie, oto one:

Alert 4: Niespełniony warunek ciągłości zatrudnienia

Może wystąpić w przypadku gdy osoba była zatrudniona krócej niż 12 miesięcy na stanowisku:

 • nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią),
 • pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub instytutu badawczego),
 • naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku instytutu międzynarodowego lub podmiot prowadzony przez kościoły i inne związku wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).

Alert 5: Nie oświadczono dyscyplin

Może wystąpić w przypadku gdy:

 • Osoba była zatrudniona na stanowisku:
  • nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (w przypadku podmiotu będącego uczelnią),
  • pracownika naukowego (w przypadku instytutu naukowego PAN lub instytutu badawczego),
  • naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej (w przypadku instytutu międzynarodowego lub podmiot prowadzony przez kościoły i inne związku wyznaniowe, z wyjątkiem KUL).
 • Zatrudnienie osoby nie zakończyło się przed 1.10.2018.
 • Osoba nie złożyła oświadczenia o dyscyplinach w badanym podmiocie.
 • Osoba nie spełnia zapisów sankcji „Brak oświadczonych dyscyplin”

Alert 9: Osoba nie złożyła oświadczenia o N

 • Osoba była zatrudniona na stanowisku:
  • naukowym,
  • naukowo-dydaktycznym,
  • badawczym,
  • badawczo-dydaktyczym.
 • Osoba posiadająca zatrudnienie na w/w stanowiskach po 1.10.2018 roku,
 • Osoba złożyła oświadczenie o dyscyplinach,
 • Osoba nie złożyła oświadczenia:
  • o N w podmiocie, ani
  • o N w innych podmiotach.
 • Osoba nie spełnia zapisów sankcji „Osoba niezaliczona do N”

Alerty dla osiągnięć

Alert: Produkt posiada inne, wyżej punktowane prawo

Istnieje takie prawo ochronne, które może uzyskać wyższą punktację.

 1. Istnieje kilka praw ochronnych nadanych do jednego produktu.
 2. Przysługująca za prawa punktacja różni się dla różnych podmiotów lub dyscyplin.

Sugestia dla użytkownika:  W ewaluacji uwzględnione będzie najwyżej punktowane prawo ochronne.

Alert: Brak zgłoszenia patentu zagranicznego w Urzędzie Patentowym RP

Patent nie spełnia warunku 2.

 1. Wynalazek otrzymał patent zagraniczny.
 2. Patent zagraniczny został zgłoszony w UPRP.

Sugestia dla użytkownika:  Prawo ochronne nie będzie brane pod uwagę przez algorytm.

Alert: Brak upoważnienia do wykazania tego osiągnięcia

Autorzy prawa ochronnego pomimo zatrudnienia lub kształcenia w podmiocie nie upoważnili go do wykazania osiągnięcia.

Sugestia dla użytkownika:  Osiągnięcie nie będzie brane pod uwagę przez algorytm.

Alert: Multioświadczenie autora – oświadczenie w więcej niż jednym podmiocie. Nie podano dat oświadczeń.

Publikacja (w rozumieniu naturalnym, nie mylić z osiągnięciem w rozumieniu SEDN) posiada więcej niż jedno oświadczenie tej samej osoby w konkretnej roli o upoważnieniu podmiotu, ale nie zostały wprowadzone ich daty. 

Przykład:

Uczelnia A posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia nie wprowadziła daty oświadczenia (statementDate is null).

Uczelnia B posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia nie wprowadziła daty oświadczenia (statementDate is null).

Multioświadczeniem nie jest jeśli (uniwersalne dla alertów o numerach '5%’):

Uczelnia B posiada oświadczenie Jana Kowalskiego redaktora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. 

Multioświadczenie może dotyczyć co najmniej dwóch, a maksymalnie wszystkich podmiotów. Alert jest skuteczny również, kiedy dyscypliny w oświadczeniu różnią się od siebie. 

Sugestia dla użytkownika:  Brak daty oświadczenia skutkuje nieuznaniem osiągnięcia, nie będzie ono brane pod uwagę przez algorytm. Należy wprowadzić w systemie źródłowym datę upoważnienia podmiotu.

Alert: Multioświadczenie autora – oświadczenie w więcej niż jednym podmiocie. Jeden z podmiotów podał datę oświadczenia.

Publikacja (w rozumieniu naturalnym, nie mylić z osiągnięciem w rozumieniu SEDN) posiada więcej niż jedno oświadczenie tej samej osoby w konkretnej roli o upoważnieniu podmiotu i (co najmniej) jeden z podmiotów wprowadził datę oświadczenia. Alert prezentowany jest podmiotom, które daty nie wprowadziły. 

Przykład:

Uczelnia A posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia nie wprowadziła daty oświadczenia (statementDate is null).

Uczelnia B posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia wprowadziła datę oświadczenia (statementDate is not null).

Alert prezentowany jest podmiotowi A.

Alert jest skuteczny również, kiedy więcej niż jeden podmiot wprowadził datę oświadczenia ale w relacji multioświadczenia pozostaje nadal podmiot bez wprowadzonej daty oświadczenia. 

Sugestia dla użytkownika:  Brak daty oświadczenia skutkuje nieuznaniem osiągnięcia, nie będzie ono brane pod uwagę przez algorytm. Należy wprowadzić w systemie źródłowym datę upoważnienia podmiotu.

Alert: Multioświadczenie autora – oświadczenie w więcej niż jednym podmiocie. Inny podmiot podał wcześniejszą datę oświadczenia.

Publikacja (w rozumieniu naturalnym, nie mylić z osiągnięciem w rozumieniu SEDN) posiada więcej niż jedno oświadczenie tej samej osoby w konkretnej roli o upoważnieniu podmiotu i wszystkie podmioty wprowadziły datę oświadczenia. Alert prezentowany jest podmiotowi/podmiotom innym niż podmiot z najwcześniejszą datą oświadczenia. 

Przykład:

Uczelnia A posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia wprowadziła datę oświadczenia (statementDate = 01.01.2019).

Uczelnia B posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia wprowadziła datę oświadczenia (statementDate = 01.01.2020).

Alert prezentowany jest podmiotowi B.

Alert jest prezentowany każdemu podmiotowi z relacji multioświadczenia, który nie podał najwcześniejszej daty oświadczenia. 

Sugestia dla użytkownika:  Data oświadczenia późniejsza niż w przypadku tożsamego oświadczenia w innym podmiocie. Osiągnięcie nie będzie brane pod uwagę przez algorytm.

Alert: Multioświadczenie autora – oświadczenie w więcej niż jednym podmiocie. Podmioty podały taką samą datę oświadczenia.

Publikacja (w rozumieniu naturalnym, nie mylić z osiągnięciem w rozumieniu SEDN) posiada więcej niż jedno oświadczenie tej samej osoby w konkretnej roli o upoważnieniu podmiotu i wszystkie podmioty wprowadziły taką samą datę oświadczenia. Alert prezentowany jest wszystkim podmiotom których dotyczy.

Przykład:

Uczelnia A posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia wprowadziła datę oświadczenia (statementDate = 01.01.2019).

Uczelnia B posiada oświadczenie Jana Kowalskiego autora do publikacji 1 w dowolnej dyscyplinie. Uczelnia wprowadziła datę oświadczenia (statementDate = 01.01.2029).

Alert prezentowany jest podmiotowi A i B.

Sugestia dla użytkownika:  Tożsame daty złożenia oświadczenia w więcej niż jednym podmiocie. Publikacja nie będzie brana pod uwagę w ewaluacji w żadnym z podmiotów. 

Alert: Dyscyplina autora jest niezgodna z dyscypliną źródła

Zarejestrowano brak zgodności dyscypliny źródła publikacji z dyscypliną oświadczoną przez autora osiągnięcia.

Sugestia dla użytkownika: Osiągnięcie może podlegać weryfikacji zgodności treści publikacji z ewaluowaną dyscypliną na dalszych etapach oceny.

Alert: Brak publikacji w ORCID

Publikacja nie znajduje się na koncie ORCID osoby, której dotyczy alert.

Sugestia dla użytkownika: Udział nie będzie brany pod uwagę przez algorytm.

Alert: Materiał konferencyjny bez podanej informacji o serii konferencji

W systemie PBN nie podano w sposób prawidłowy informacji o serii konferencji dla tego materiału konferencyjnego.

Sugestia dla użytkownika: Osiągniecie nie będzie brane pod uwagę przez algorytm. Należy dokonać korekty w systemie PBN.

Powiązane Artykuły