Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Moduł Odwołania

Moduł Odwołania pozwala osobom z rolą Kierownik / Koordynator na kontrolę nad procesem odwoławczym w zakresie podmioto-dyscypliny.

Stronę główną modułu stanowi Karta podsumowania [1]. Pozostałe funkcjonalności modułu podzielone są na podmoduły odwołania:

Po wejściu do modułu Odwołania, należy w pierwszej kolejności z rozwijanej listy Wybierz dyscyplinę [2] wybrać dyscyplinę, w której chcemy rozpocząć proces odwoławczy.  Na liście dostępne są wszystkie ewaluowane dyscypliny, które mają wystawioną decyzję o przyznanej kategorii z datą nie późniejszą niż bieżąca.

Znajdujące się pod wybraną dyscypliną przyciski dostępne są dla osoby z rolą Kierownik, Operator MEiN.

Rozpocznij opracowywanie odwołania

Przycisk Rozpocznij opracowywanie odwołania [3] jest aktywny tylko dla podmioto-dyscyplin, w których nie rozpoczęto jeszcze procesu odwoławczego. Jego kliknięcie uruchamia proces odwoławczy w podmioto- dyscyplinie, tzn. odblokowuje możliwość dodawania odwołania w podmodułach.
Po kliknięciu wyświetli się komunikat potwierdzający: „Czy potwierdzasz rozpoczęcie procesu opracowania odwołania dla podmiotu w dyscyplinie?” Użytkownik zgodnie z decyzją ma do wyboru opcje TAK lub NIE.

Zakończ proces opracowywania odwołania

Przycisk Zakończ proces opracowywania odwołania [4]  jest aktywny tylko dla podmioto-dyscyplin, w których rozpoczęto proces odwoławczy. Po jego kliknięciu przez użytkownika system weryfikuje, czy utworzono przynajmniej jedno odwołanie w tej podmioto-dyscyplinie.

 • Jeżeli złożono przynajmniej jedno odwołanie i użytkownik potwierdzi zakończenie procesu:
  Wówczas użytkownik ma możliwość pobrania wypełnionego pliku z treścią wniosku (umieszczony na karcie podsumowania).
  Zgodnie z wytycznymi należy wygenerowany dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), lub podpisem zaufanym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.)

  Uwierzytelniony dokument należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra (za pośrednictwem ePUAP).
  Wzór dokumentu znajduje się tutaj (klik).
 • Jeżeli nie złożono żadnego odwołania:
  W takiej sytuacji wyświetli się komunikat ostrzegawczy: Aby poprawnie wysłać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymagane jest utworzenie przynajmniej jednego odwołania w systemie dla wybranego podmiotu w dyscyplinie.
  Użytkownik może jedynie zamknąć okienko komunikatu.

Pod przyciskami umieszczona jest instrukcja zakończenia procesu przygotowywania odwołań, możliwość pobrania wniosku oraz status wniosku.
Możliwe statusy wniosku:

 • brak – dla podmioto-dyscyplin, w których nie rozpoczęto procesu odwołań;
 • w przygotowaniu – status jest przyjmowany po naciśnięciu przycisku TAK w komunikacie potwierdzającym rozpoczęcie procesu;
 • zakończono przygotowanie – status jest przyjmowany po naciśnięciu przycisku TAK w komunikacie potwierdzającym zakończenie procesu;
 • złożony z zachowaniem terminu – potwierdzenie przez operatora MEiN wpłynięcia wniosku do Ministerstwa (funkcjonalność w module Zarządzania ewaluacją)
 • poprawny pod względem formalnym – potwierdzenie przez operatora MEiN poprawności wniosku 
 • złożony z uchybieniem terminu – potwierdzenie przez operatora MEiN wpłynięcia poza terminem wniosku do Ministerstwa
 • zawiera uchybienia formalne  – potwierdzenie przez operatora MEiN wpłynięcia wniosku, który zawiera błędy

Pod przyciskami umieszczone jest podsumowanie w formie tabelarycznej [5], zawierające następujące informacje:

 • Data rozpoczęcia opracowywania wniosku tj. data, kiedy uprawniony użytkownik kliknął opcję „rozpocznij opracowywanie odwołania” lub informacja „brak”,
 • Osoba  – imię i nazwisko użytkownika, który kliknął opcję „rozpocznij opracowywanie odwołania” lub informacja „brak”,
 • Liczba kwestionowanych ocen z Kryterium I tj. liczba zdarzeń dla których wprowadzono uzasadnienie odwołania i kliknięto „zapisz”,
 • Liczba kwestionowanych ocen z Kryterium II tj. liczba zdarzeń dla których wprowadzono uzasadnienie odwołania i kliknięto „zapisz”,
 • Liczba kwestionowanych ocen z Kryterium III tj. liczba zdarzeń dla których wprowadzono uzasadnienie odwołania i kliknięto „zapisz”,
 • Liczba odwołań z powodów formalnych (Kryterium II) tj liczba odwołań zgłoszonych w podmodule Formalne (KII),
 • Odwołanie od nieprzyznania kategorii A+   – możliwe wartości TAK/NIE/nd. (dla podmiotów, które nie były kandydatami do A+)
 • Odwołanie od pozostałych aspektów oceny – możliwe wartości TAK/NIE
Powiązane Artykuły