Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Podsumowanie ewaluacji w podmiocie

Karta Podsumowanie ewaluacji jest miejscem, w którym znajdują się szczegółowe zestawienia punktacji kryteriów osiągnięć, a także porównanie z jednostkami referencyjnymi. Jeśli zostało złożone odwołanie, w karcie będą widoczne także wartości „po odwołaniu”. 

Po wejściu w Podmiot w ewaluacji [1] należy wybrać w głównym oknie ostatnią kartę Podsumowanie ewaluacji [2]. Wybór podmiotu, którego dane chcemy przeglądać nie pojawia się osobom z rolą Kierownik (domyślnie przeglądamy dane podmiotu, w którym mamy nadaną tę rolę). Następnie należy wybrać ewaluowaną dyscyplinę.

Po wybraniu dyscypliny zobaczymy w formie tabelarycznej następujące dane:

 • Przyznaną kategorię naukową [4];
 • Numer i data decyzji (wprowadzone przez MEiN) [5];

Sekcja Uzyskane oceny wg kryteriów

Sekcja Uzyskane oceny wg kryteriów [6] zawiera uzyskaną punktację dla każdego z kryteriów osobno (oraz punktację po odwołaniu jeśli zostało złożone), czyli:

Ocena Kryterium I [6a] (i ewentualny wynik po odwołaniu):

Dla dyscyplin naukowych:


Wynik ostateczny Kryterium I jest sumą całkowitej punktacji za publikacje, patenty oraz punktów z oceny niejawnej podzielony przez liczbę N podmiotu w danej dyscyplinie, z dokładnością do 2 miejsc przecinku, gdzie:

 • Publikacje:
  Punkty za pojedynczą publikację są sumą punktów za udziały w tej publikacji wybrane do ewaluacji podmiotu (wybrane przez Algorytm Optymalizujący lub jeżeli nastąpiła zmiana ręczna to te wybrane ręcznie). Punkty takie wyliczane są z dokładnością do 4 miejsc po przecinku – tak, jak wcześniej udziały.
  Całkowita punktacja za publikacje jest sumą punktów za wszystkie pojedyncze publikacje nie odrzucone w czasie ewaluacji przez ekspertów. Suma ta zaokrąglona jest w górę do liczby całkowitej.
 • Patenty i prawa ochronne:
  Całkowita punktacja za prawa ochronne jest sumą punktów przyznanych za wszystkie prawa ochronne wskazane do oceny nie odrzucone w czasie ewaluacji przez ekspertów.
 • Ocena niejawna
  Punktacja za ocenę niejawną w zakresie kryterium I podawana jest jako liczba całkowita.

Dla dyscyplin artystycznych:

Wynik punktowy za każde osiągnięcie artystyczne jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez ekspertów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Wynik ostateczny w kryterium I jest sumą punktów za osiągnięcia artystyczne (pkt1) podzielone przez liczbę N podmiotu w dyscyplinie, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ocena Kryterium II [6b] (i ewentualny wynik po odwołaniu):

Wynik ostateczny Kryterium II jest sumą punktacji całkowitej za projekty naukowe i komercjalizacje podzielony przez liczbę N, gdzie:

 • Projekty naukowe:
  Punktacja całkowita za projekty naukowe jest sumą punktów za wszystkie projekty naukowe nie odrzucone przez ekspertów w procesie ewaluacji, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  Do punktacji całkowitej za projekty naukowe dodaje się punkty za projekty naukowe ustalone w czasie oceny niejawnej, całość również z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 • Przychody – Usługi i Komercjalizacje:
  Punktacja za przychody jest sumą punktów za wszystkie przychody podmiotu (usługi i komercjalizacje) nie odrzucone w procesie ewaluacji z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  Do punktacji za przychody dodaje się punkty za przychody uzyskane w wyniku oceny niejawnej, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ważne:

Punktacja całkowita za usługi i komercjalizacje nie może być większa niż 10-krotność liczby N podmiotu w danej dyscyplinie.
Jeżeli punktacja przekroczy liczbę 10N wtedy punktacja wynosi 10N.

 • Ocena niejawna:
  Punktacja za ocenę niejawną w zakresie kryterium II podawana jest jako dwie liczby:
  • Punktacja za projekty naukowe
  • Punktacja za przychody
Ocena Kryterium III [6c] (i ewentualny wynik po odwołaniu):

Wynik końcowy wylicza się poprzez zsumowanie wszystkich punktów za osiągnięcia jawne i niejawne podzielony przez liczbę osiągnięć zgłoszonych, jednak liczba ta ma być nie mniejsza niż liczba wymaganych osiągnięć do wykazania.

Przykłady

PRZYPADEK 1:
Jeżeli podmiot ma zgłosić 3 osiągnięcia, a zgłosił tylko 2 to wynik końcowy wynosi:
Suma punktów za osiągnięcie dzielona przez 3.

PRZYPADEK 2:
Jeżeli podmiot może zgłosić 2 osiągnięcia a zgłosił 2 wymagane i 2 dodatkowe to wynik końcowy wynosi:
Suma punktów za osiągnięcia dzielona przez 4.
PRZYPADEK 3:
Jeżeli podmiot ma zgłosić 2 osiągnięcia jawne i 1 niejawne i zgłosił 2 osiągnięcia jawne i 1 niejawne to wynik końcowy wynosi:
Suma punktów za osiągnięcia dzielona przez 3.

WNIOSEK:
Sumę punktów za osiągnięcia zawsze dzielimy przez liczbę wszystkich osiągnięć (jawne+niejawne), ale nie mniejszą niż liczbę osiągnięć wymaganych (jawne + niejawne).

 • Opisy wpływu:
  Każde osiągnięcie otrzymuje w wyniku oceny eksperckiej od 0 do 120 punktów.
 • Ocena niejawna:
  Wprowadza się dodatkowe osiągnięcia jako wyniki punktowe od 0 do 120 punktów.

Sekcja Wartości referencyjne dla kategorii naukowych

Sekcja Wartości referencyjne dla kategorii naukowych [7] prezentuje osobno dla kategorii naukowej A, B+ i B, z podziałem na Kryterium I, II i III [7a], [7b], [7c]:

Dane prezentowane w karcie Podsumowanie ewaluacji można pobrać w formacie *.pdf [8].

Wyniki końcowe w kryterium a przyznana kategoria naukowa

Kategoria naukowa A, B+, B albo C zostaje przyznana podmiotowi w wybranej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, na podstawie porównania przyznanych mu ocen [9], [10], [11] z odpowiednimi wartościami referencyjnymi [12], [13], [14] dla kategorii naukowych A, B+ i B, przy zastosowaniu algorytmu określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia (§ 27. 1 rozporządzenia).

Wynik końcowy w kryterium [15] jest sumą wyników porównania wszystkich trzech kryteriów w danej kategorii naukowej (wynik porównania Kryterium I + wynik porównania Kryterium II + wynik porównania Kryterium III).

Zgodnie z § 27 rozporządzenia:

 • Kategorię A podmiot otrzymuje gdy:
  • całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A wychodzi nieujemny.

Wyjaśnienie:

Na naszym przykładzie widzimy, że podmiot ma wynik porównania = -30. Jest on ujemny, co oznacza, że nie można mu przyznać kategorii A w ewaluowanej dyscyplinie.

 • Kategorię B+ podmiot otrzymuje gdy:
  • całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A wychodzi ujemny
  • całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+ wychodzi nieujemny
 • Kategorię B podmiot otrzymuje gdy:
  • całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+ wychodzi ujemny
  • całkowity wynik punktowy porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B wychodzi nieujemny

Wyjaśnienie:

Jeżeli podmiot w kategorii A ma wynik punktowy porównania ujemny, ale kategoriach B+ i B ma dodatnią, taką samą wartość, to otrzymuje wyższą kategorię naukową (zgodnie z przedstawioną powyżej kolejnością sprawdzania całkowitego wyniku punktowego porównania ocen przyznanych ewaluowanemu podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych).

Wyniki ewaluacji po ponownej ocenie

Jeżeli na skutek odwołania dyscyplina podlegała ponownej ocenie dorobku oraz wystawiono dla niej kolejne pismo o przyznaniu decyzji z datą późniejszą niż 01.09.2022, to prezentowane wyniki oceny będą uwzględniały ocenę przed odwołaniem i po odwołaniu.

W przyznanej kategorii naukowej [7] widoczna będzie ocena przyznana po ponownej ocenie, oraz poniżej, w nawiasie poprzednia ocena dyscypliny.
Poniżej [8] w dwóch kolumnach (przed i po ocenie) będą widniały numery decyzji wraz z datą ich wydania.

W sekcji Uzyskane oceny według kryteriów [9], w dwóch wierszach przed ponowną oceną i po ponownej ocenie prezentowane są oceny z podziałem na Ki, KI i KIII.

Sekcja wartości referencyjne dla kategorii naukowych w każdej z kategorii (A [10], B [11], B+ [12]) przedstawia wynik porównania przed ponowną oceną, oraz po ponownej ocenie. Prezentowany jest także wynik końcowy.

Sekcja Punktacja dyscypliny po ewaluacji podzielona jest na dwie kolumny [13], w których widoczne są wartości po ponownej ocenie oraz przed ponowną oceną.

Powiązane Artykuły