Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Podmiot – zawartość modułu

Moduł Podmiot zawiera zbiór informacji o podmiocie, które pozwolą ci zweryfikować stan przygotowania do ewaluacji.

Aby zapoznać się z zawartością modułu po zalogowaniu do systemu SEDN kliknij w link Podmiot w menu głównym po lewej stronie ekranu.

Moduł Podmiot zawiera zestawienie danych w trzech zakładkach (obszarach) [1]:

 1. Dziedziny / Dyscypliny
 2. Informacje o podmiocie
 3. Karta oceny
 4. Podsumowanie ewaluacji

Dziedziny / Dyscypliny

Obszar ten zawiera sekcję „Wnioski i oświadczenia” [2], w której możesz zapoznać się ze stanem oświadczeń składanych przez Kierownika tj.

 • Oświadczeniem o wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji,
 • Oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją,
 • Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie niejawnym,
 • Oświadczeniem o wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji,
 • Oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją,
 • Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie niejawnym,
 • Oświadczeniem o wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji,
 • Oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją,
 • Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji,
 • Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie niejawnym.

Status oświadczeń przyjmuje wartości: Złożone / Niezłożone.

Informacja „Ewaluacja z art. 265 ust. 1 pkt.1 ustawy” oznacza, że podmiot jest poddawany ewaluacji bez wniosku.

Jeśli jednostka złożyła wniosek o przeprowadzenie ewaluacji na żądanie lub wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie niejawnym stosowna informacja również zostanie zamieszczona w tej sekcji.

Jeżeli złożono wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie niejawnym to system wylistuje w oddzielnej sekcji dyscypliny w nim zawarte.

Poniżej sekcji wniosków i oświadczeń znajdziesz informacje o stanie przygotowania do ewaluacji w konkretnych dyscyplinach [3].

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij w haczyk znajdujący się po prawej stronie nazwy dziedziny. Przy każdej dyscyplinie znajdziesz stosowną informację o gotowości do ewaluacji [4].

Status ten może przyjmować jedną z poniższych wartości:

 • Trwa weryfikacja – Status do momentu rozpoczęcia oceny. Koordynatorzy i Kierownicy mogą przeglądać zestawienia danych i przygotowywać je na potrzeby ewaluacji.
 • Wstępnie zaakceptowano – Koordynator w dyscyplinie dokonał wstępnej akceptacji zestawienia danych. Kierownik może je potwierdzić lub zmienić.
 • Zaakceptowano – Kierownik zaakceptował finalnie zestawienie danych do oceny podmiotu w dyscyplinie.
 • Trwa ocena – Status ten oznacza, że rozpoczęto ewaluację podmiotu w dyscyplinie. Status ten pojawi się w przypadku zatwierdzenia wyników przez kierownika lub po upłynięciu 21 dni od prezentacji wyników.
 • Zakończono ocenę – Ewaluacja podmiotu w dyscyplinie została zakończona, tzn. że nadano już kategorię naukową podmiotowi w dyscyplinie. Wyniki można znaleźć na Karcie Oceny.
 • Brak kwalifikacji – podmiot w dyscyplinie nie spełnia warunków dopuszczających go do przeprowadzenia ewaluacji tzn. że nie kwalifikuje się do przeprowadzenia ewaluacji dorobku.

Informacje o podmiocie

W sekcji tej znajdują się dane kontaktowe podmiotu biorącego udział w ewaluacji [5]:

 • Pełna nazwa podmiotu,
 • Numer wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych,
 • Adres korespondencyjny,
 • Strona www,
 • Numer telefonu,
 • E-mail,

Numery:

 • REGON,
 • NIP,
 • KRS
 • Typ podmiotu biorącego udział w ewaluacji,
 • Rodzaj podmiotu biorącego udział w ewaluacji,
 • Aktualny status podmiotu.

UWAGA!

Dane kontaktowe podmiotu pobierane są z systemu POL-on 1.

Dodatkowo w tej sekcji mogą pojawić się dane osoby upoważnionej do kontaktu, tj. kierownika jednostki naukowej (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

W przypadku podmiotów, które uczestniczą w federacji, bądź w których w latach 2017-2021 nastąpiło przekształcenie sekcja prezentuje dodatkowo dane [6]:

 • Pełną nazwę federacji, w której uczestniczy podmiot,
 • Identyfikator federacji,
 • Podmioty wchodzące w skład federacji, 
 • Datę przekształcenia, 
 • Rodzaj przekształcenia,
 • Nazwę podmiotu przekształconego.

W przypadku wszystkich podmiotów zostaną podane:

 • Data utworzenia podmiotu,
 • Data zamknięcia/likwidacji podmiotu (o ile takie zdarzenie miało miejsce),
 • Data postawienia w stan likwidacji (o ile takie zdarzenie miało miejsce),
 • Informacja o prowadzeniu w dyscyplinie badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Karta oceny

Zakładka „Karta oceny” prezentuje wyliczenia systemu na podstawie danych zaciągniętych z systemów źródłowych. W zakładce tej możesz zapoznać się z:

 1. Wynikami ewaluacji,
 2. Ograniczeniami parametrycznymi ewaluacji,
 3. Punktacją wybranego zestawienia osiągnięć (tj. Wstępnymi wyliczeniami algorytmu),
 4. Informacjami o dorobku naukowym.

Dodatkowo możesz pobrać dane z Karty oceny w postaci pliku csv, pdf lub xml.

Jeśli chcesz pobrać Kartę oceny jako w przypadku Kierownika musisz wybrać dyscyplinę.
Po zakończeniu ewaluacji i nadaniu kategorii naukowej dane w pliku zostaną powiększone o wyniki ewaluacji.

Wyniki ewaluacji

Uwaga!

Do 31.12.2021 r. dane prezentowane w SEDN są wstępnymi wyliczeniami opartymi na informacjach umieszczonych w systemach źródłowych. Wyliczenia te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń i nie mają konsekwencji prawnych.

Wyniki ewaluacji prezentowane są po zakończeniu procesu ewaluacji i nadaniu podmiotowi w dyscyplinie kategorii naukowej.

System wskazuje wyniki końcowe ewaluacji w następujący sposób:

 • Otrzymana kategoria naukowa (A+, A, B+, B, C) [7]

W zakresie Kryterium I [8]:

 • artykuły za lata 2017-2018
 • artykuły za lata 2019-2020
 • materiały konferencyjne
 • monografie
 • rozdziały monografii naukowych
 • patenty na wynalazki
 • wyłączne prawa hodowców do odmiany roślin
 • prawa ochronne na wzory użytkowe
 • punktacja otrzymana za ocenę w trybie niejawnym
 • Kryterium I   (całość)
 • Punktacja końcowa po podzieleniu przez liczbę N

W zakresie Kryterium II [9]:

 • projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe
 • komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how
 • zw. z tymi wynikami, usługi badawcze świadczone na zlecenie
 • punktacja otrzymana za ocenę w trybie niejawnym
 • Kryterium II   (całość)

W zakresie Kryterium III [10]:

 • wymagane opisy wpływ
 • dodatkowe opisy wpływu
 • punktacja otrzymana za ocenę w trybie niejawnym
 • Kryterium III   (całość)

Ograniczenia parametryczne [11] to sekcja obejmująca zakres następujących danych:

 • Liczba N na dzień 31.12.2020
 • Liczba B
 • Liczba 3N
 • Łączne kary
 • Maksymalna suma udziałów jednostkowych w artykułach naukowych
 • Maksymalna suma udziałów jednostkowych w art. naukowych pracowników spoza N
 • Maksymalna suma udziałów jednostkowych w monografiach naukowych
 • Maksymalna liczba patentów i praw ochronnych
 • Łączna liczba opisów wpływu w Kryterium III, które Podmiot powinien wykazać

Sekcja Punktacja wybranego zestawienia osiągnięć [12] prezentuje zakres poniższych danych:

 • Wartość punktowa Kryterium I (całość)
 • suma wartości punktowych artykułów za lata 2017-2018
 • suma wartości punktowych artykułów za lata 2019-2020
 • suma wartości punktowych materiałów konferencyjnych
 • suma wartości punktowych monografii
 • suma wartości punktowych rozdziałów monografii naukowych
 • suma wartości punktowych patentów
 • suma wartości punktowych wyłącznych praw hodowców
 • Wartość punktowa Kryterium II (całość):
 • suma wartości punktowych projektów
 • suma wartości punktowych komercjalizacji

Uwaga!

W wersji demonstracyjnej użytkownik może zapoznać się z Kryterium I (K1), a więc ma dostęp tylko do publikacji (bez patentów, praw, komercjalizacji i opisów wpływu) .

Informacje o dorobku naukowym [13]

System prezentuje podsumowanie wszystkich danych pobranych za ewaluowany okres z systemów zewnętrznych, takie jak:

 • liczba zaraportowanych artykułów
 • liczba zaraportowanych materiałów konferencyjnych
 • liczba zaraportowanych monografii i redakcji naukowych
 • liczba zaraportowanych rozdziałów monografii
 • liczba zaraportowanych patentów i praw ochronnych
 • liczba zaraportowanych projektów
 • liczba zaraportowanych komercjalizacji
 • liczba zaraportowanych opisów wpływu

Klikniecie w liczby przenosi do odpowiednio przefiltrowanej listy osiągnieć.

Uwaga!

W przypadku dyscyplin z dziedziny sztuki wyświetlane są tylko:
– liczba zaraportowanych opisów wpływu
– liczba zaraportowanych osiągnięć artystycznych.

Podsumowanie ewaluacji

Jeżeli na skutek odwołania którakolwiek dyscyplina w podmiocie podlegała ponownej ocenie dorobku oraz wystawiono dla niej kolejne pismo o przyznaniu decyzji z datą późniejszą niż 01.09.2022, to prezentowane w Podsumowaniu ewaluacji wyniki będą uwzględniały ocenę przed odwołaniem i po odwołaniu. W przeciwnym przypadku będzie prezentowana tylko jedna ocena w kryteriach i kategoriach naukowych.

przyznanej kategorii naukowej [15] widoczna będzie ocena przyznana po ponownej ocenie, oraz poniżej, w nawiasie poprzednia ocena dyscypliny.
Poniżej [16] w dwóch kolumnach (przed i po ocenie) będą widniały numery decyzji wraz z datą ich wydania.

W sekcji Uzyskane oceny według kryteriów [17], w dwóch wierszach przed ponowną oceną i po ponownej ocenie prezentowane są oceny z podziałem na Ki, KI i KIII.

Sekcja wartości referencyjne dla kategorii naukowych w każdej z kategorii (A [18] , B [19], B+ [20]) przedstawia wynik porównania przed ponowną oceną, oraz po ponownej ocenie. Prezentowany jest także wynik końcowy po ponownej ocenie.