Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium II | Projekt naukowy

Projekty naukowe importowane są do SEDN z POL-on 2.0.
Wszystkie projekty wprowadzone do POL-on 1.0, dla których data rozpoczęcia projektu jest równa lub większa od 1.01.2017 r. należy zmigrować do POL-on 2.0. Sposób migracji został szczegółowo opisany na stronie pomocy POL-on pod tym linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-migracja-danych-z-pol-on-1/

Widoczność projektu w SEDN

Aby projekt widoczny był w SEDN, w POL-on musi mieć stan prawidłowy.

Uwzględnienie projektu w ewaluacji

Aby projekt był uwzględniony w ewaluacji, musi spełniać następujące warunki:

Warunek 1:
Projekt przyznany w trybie konkursowym.

Warunek 2:
Środki przyznane wyłącznie w okresie objętym ewaluacją, tj. od 1.01.2017 do 31.12.2021.

Warunek 3:
Instytucja finansująca (lub jeżeli jest więcej niż jedna instytucja finansująca to przynajmniej jedna z instytucji finansujących) musi należeć do: 

 • Agencji Badań Medycznych
 •  
 • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych
 •  
 • Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 •  
 • Komisji Europejskiej
 •  
 • MEiN – Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 •  
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 •  
 • Narodowego Centrum Nauki
W przypadku instytucji finansującej NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) projekt jest uwzględniany wyłącznie w sytuacji, gdy jest współfinansowany przez NAWA i NCN.

Jeżeli w POL-on wprowadzono, że instytucja finansująca jest Inna:

 1. a Rodzaj instytucji finansującej „zagraniczna” , wówczas projekt zostanie uwzględniony w ewaluacji,

 2. a Rodzaj instytucji finansującej „krajowa” i:
  • źródło finansowania „Projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, wówczas projekt zostanie uwzględniony w ewaluacji,
  • źródło finansowania „Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki” wówczas projekt zostanie uwzględniony w ewaluacji.

Warunek 4:
Jeżeli oznaczono, że projekt jest realizowany samodzielnie, lub jeżeli oznaczono, że podmiot, który zgłasza to osiągnięcie w informacjach o sobie jako podmiocie realizującym oznaczył „lider” musi wprowadzić kierownika projektu.
Osoba, oznaczona jako kierownik (przynajmniej jedna z tych osób) musi przynajmniej jeden dzień prowadzić działalność naukową w podmiocie w okresie ewaluacji. Oznacza to, że przynajmniej jeden w wskazanych kierowników projektu musi być uwzględniony w ewaluacji jako pracownik uwzględniony w N lub uczestnik szkoły doktorskiej, lub przynajmniej przez jeden dzień w okresie ewaluacji być zatrudnionym na jednym ze stanowisk o których mowa w §11.1.3.

Jeżeli podmiot nie jest liderem to musi być wskazany kierownik zespołu badawczego, który musi spełniać te same warunki jak kierownik projektu wyżej.

Po kliknięciu w rekord na liście osiągnięć (w naszym przykładzie – projekt naukowy), przejdziesz do jego szczegółów, który prezentuje się tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

Pierwszą widoczną sekcją są Dane podstawowe [1]. Prezentuje ona informacje:

 • ID osiągnięcia,
 • tytuł osiągnięcia w języku polskim,
 • tytuł osiągnięcia w języku angielskim,
 • akronim projektu,
 • numer projektu,
 • sposób realizacji (samodzielnie lub w ramach grupy podmiotów),
 • nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia,
 • edycja konkursu, programu lub przedsięwzięcia,
 • nazwa działania lub priorytetu w ramach którego projekt jest finansowany,
 • data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,
 • czy projekt dotyczy upowszechniania nauki (TAK/ NIE),
 • czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym,
 • słowa kluczowe,
 • rozwijane pola abstraktu [2] w języku polskim i angielskim,
 • wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu [3] w PLN, w tym informacje o wysokości środków krajowych i zagranicznych.

Uwaga

Pola:
– akronim,
– numer projektu
– tytuł w języku angielskim,
– streszczenie w języku angielskim,
– edycja konkursu
nie są wymagane rozporządzeniem. Ich pojawienie się w w POL-on jako pola dodatkowe wynika z konsultacji z użytkownikami.

W celu rozróżnienia projektów zalecamy rejestrację w POL-on projektów per umowa.

W polu numer projektu proponujemy wprowadzenie w POL-on numeru umowy.

Sekcja Ewaluacja [4] prezentuje szacowaną punktację i informację, czy projekt spełnia warunki ewaluacji (TAK / NIE ).

W sekcji Podmioty realizujące [5] znajdują się dane podmiotu / podmiotów realizujących projekt naukowy. W sekcji tej widnieją także dane:

 • o wysokości wkładu własnego w PLN,
 • czy podmiot jest liderem (TAK / NIE),
 • czy podmiot realizujący jest jednostką zagraniczną (TAK / NIE),
 • czy podmiot jest z systemu szkolnictwa wyższego i nauki (TAK / NIE).

Poniżej w formie tabelarycznej znajdują się informacje o dyscyplinie (lub dyscyplinach), w ramach których prowadzony był projekt, oraz procentowy udział każdej z dyscyplin.

W sekcji Instytucje finansujące [6] widnieją dane podmiotu finansującego projekt. Oprócz danych adresowych, SEDN prezentuje dane o:

 • dacie przyznania środków,
 • wysokości środków finansowych przyznanych przez instytucję: ogółem, z podziałem na środki krajowe i zagraniczne.

Ostatnią sekcją jest sekcja Kierownicy [7], w której widnieją dane (imię i nazwisko) osoby kierującej projektem, podmiotu realizującego, okresu kierowania projektem (od – do), a także informacja (TAK / NIE) dotycząca tego, czy osoba spełnia warunki ewaluacji.

Co ma wpływ na punktację?

1. Kwota projektu

Jeżeli projekt jest realizowany samodzielnie to kwota, z której wyliczane są punkty jest to suma środków finansowych ogółem wprowadzonych w instytucjach finansujących projekt.

Jeżeli projekt jest realizowany przez grupę podmiotów, a podmiot oceniany jest liderem grupy to tak samo – jest to suma środków ogółem.

Jeżeli projekt jest realizowany przez grupę podmiotów, a podmiot oceniany nie jest oznaczony jako lider to podstawą oceny są wyłącznie środki finansowe ogółem wprowadzone w części podmiotów realizujących przy podmiocie sprawozdającym (nie uwzględnia się środków własnych).

2. Współczynnik dyscypliny

Projekt zgłoszony jest w dyscyplinie, którą wprowadzono przy podmiocie realizującym. Podmiot realizujący w tym przypadku jest tożsamy z podmiotem sprawozdającym.
Dyscyplina może być jedna z wartością 100% lub większa liczba dyscyplin o innych wartościach sumujących się do 100%.

3. Środki w dyscyplinie

Środki finansowe dla dyscypliny to iloczyn środków finansowych (kwoty projektu) wyliczonych w punkcie pierwszym i udziału w dyscyplinie.

Współczynniki punktowe (bonusy):
1. 
Jeżeli jedna z instytucji finansujących to „Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych”, lub w jednej z instytucji finansujących jako źródło finansowania ustawiono „Projekt finansowany ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych”
ustalany jest bonus +400% punktów.

2. 
Jeżeli w jednej z instytucji finansujących jako źródło finansowania ustawiono „Projekt finansowany ze środków badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach programu operacyjnego.”
ustalany jest bonus +200% punktów.

3. 
Jeżeli jedną z instytucji finansujących jest „Komisja Europejska”
lub
„inna” instytucja oznaczona jako zagraniczna
lub
jeżeli jako źródło finansowania ustawiono „Projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”
lub
jeżeli jako źródło finansowania wprowadzono „Projekt finansowany przez instytucję zagraniczną lub organizację międzynarodową”
ustalany jest bonus +50% punktów. (0,5).

Uwaga

Bonus do punktów może być przyznany tylko jeden. Ustala się najwyższy z przypadających dla projektu.

Bonusu nie przyznaje się, gdy:

przynajmniej jedna z jednostek finansujących to:
MEiN – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki albo Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
lub
jako źródło finansowania wskazano w co najmniej jednej jednostce finansującej:
Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki albo Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej**
(bonus przyznaje się wyłącznie projektom z §22 ust 1 pkt 1)

Punktacja

Warunkisposób naliczenia punktów
Jeżeli projekt jest realizowany samodzielnie
 lub
jeżeli przy jednostkach realizujących projekt podmiot jest oznaczony jako lider i jednocześnie jako podmiot szkolnictwa lub nauki
lub
jeżeli przy żadnym z podmiotów realizujących projekt nie wskazano lidera
1 pkt za 50 000 PLN

W dyscyplinach HST:
1pkt za 25000 PLN
Jeżeli projekt jest realizowany w grupie
oraz
przy jednostkach realizujących wskazano lidera i wskazano, że jest on spoza systemu szkolnictwa i nauki 
1 pkt za 25000 PLN

W dyscyplinach HST:
1pkt za 12500 PLN

Powiązane Artykuły