Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Założenia ewaluacji

Podstawowe informacje

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się cyklicznie w ramach dyscyplin naukowych w ocenianym podmiocie naukowym.

Przy dokonywaniu oceny brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników wykazywane w poszczególnych dyscyplinach.

Efektem ewaluacji jest przyznanie dyscyplinom w podmiocie kategorii naukowych A+, A, B+, B, C.

Uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz subwencja przyznawana podmiotowi z budżetu państwa zależą bezpośrednio od przyznanej w procesie ewaluacji kategorii naukowej.

Na rok 2022 zaplanowana jest pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzona według nowych zasad.
Ewaluacja obejmie okres od 2017 do 2021 roku.

Realizacja procesu ewaluacji będzie wspierana od strony technicznej przez dedykowane oprogramowanie – System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) oraz systemy współpracujące, z których dane będą przekazywane do SEDN, czyli PBN oraz POL-on.

W związku z tym, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik ewaluacji w podmiocie, konieczne będzie zaangażowanie trzech grup użytkowników:

 • Importer publikacji w PBN,
 • Użytkownik POL-on,
 • Użytkownik SEDN.

Ewaluację przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki w ramach dyscypliny.

Ważne!

Ewaluacja realizowana jest według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji.
W ewaluowanym podmiocie musi być zatrudnionych co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie).​

Oceniane będą osiągnięcia wszystkich osób (pracowników oraz doktorantów), którzy złożyli podmiotowi oświadczenie o upoważnieniu go do wykazania swoich osiągnięć w procesie ewaluacji
Osiągnięcia doktorantów mogą być ewaluowane jedynie w przypadku, kiedy doktorant nie składał w żadnym podmiocie oświadczenia o zaliczeniu do N oraz przygotowywał rozprawę doktorską w ewaluowanej dyscyplinie lub dziedzinie, do której dyscyplina ta należy.
Osiągnięcia pracownika mogą być ewaluowane w dwóch przypadkach:
Kiedy pracownik został zaliczony do liczby N w danym podmiocie w ewaluowanej dyscyplinie w którymkolwiek roku; lub
Kiedy pracownik nie został zaliczony do liczny N, ale złożył oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny oraz był zatrudniony co najmniej 12 mc w sposób ciągły w podmiocie na stanowisku: nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznym; pracownika naukowego; naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków jego należało prowadzenie działalności naukowej.

Ewaluacji może podlegać maksymalnie do czterech udziałów jednostkowych osoby w osiągnięciach naukowych i artystycznych.

Podmioty biorące udział w ewaluacji


Obowiązek udziału w ewaluacji dotyczy:

 • Uczelni akademickiej,
 • Federacji,
 • Instytutu PAN,
 • Instytutu międzynarodowego.

Ewaluację „na wniosek” może zostać przeprowadzona w:

 • Uczelni zawodowej,
 • Instytucie badawczym,
 • Innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadającym siedzibę na terytorium RP.

Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji składa się w terminie do dnia 30 września ostatniego roku objętego ewaluacją.

Kryteria oceny:
Kryterium I. Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności obejmuje osiągnięcia:
 • autorstwo artykułu/artykuł,
 • autorstwo materiału konferencyjnego/materiał konferencyjny,
 • autorstwo monografii/monografia,
 • redakcja naukowa/redakcja,
 • autorstwo rozdziału/rozdział,
 • patent na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór,
 • wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin.

Ocena parametryczna oparta jest na wyliczeniach algorytmicznych.

Kryterium II. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (tylko dyscypliny naukowe) obejmuje:
 • projekty naukowe,
 • przychody z komercjalizacji oraz przychody z usług badawczych .

Ocena parametryczna: punktacja jest naliczana na podstawie wysokości środków finansowych przyznanych podmiotowi na realizację projektów badawczych oraz uzyskanych w wyniku komercjalizacji przez podmiot w danej dyscyplinie w okresie objętym ewaluacją, dzielona przez liczbę N.

Kryterium III. Wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki uwzględnia:
 • opisy wpływu działalności na społeczeństwo i gospodarkę. Oceniana jest przez ekspertów.

Ocena ekspercka: przyznana punktacja jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez dwóch ekspertów.

Powiązane Artykuły