Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium III | Opis wpływu

Dowody wpływu zamieszcza się w aplikacji STUDNIA, czyli Systemie do udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej. Dane należy uzupełnić do 15 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja (w przypadku nadchodzącej ewaluacji do 17 stycznia 2022 roku). Podmiot rejestruje pliki stanowiące dowód wpływu, które są wykorzystane do prawidłowej rejestracji opisu tego wpływu w systemie POL-on. Kolejność pracy w aplikacji STUDNIA i systemie POL-on jest dowolna. Wszystkie pliki, które powinny być uwzględnione jako dowód danego wpływu społecznego powinny być dodane w aplikacji STUDNIA i powiązane z odpowiednim opisem wpływu w POL-on przed zatwierdzeniem tego opisu.

Żeby móc wykonywać zadania z tego zakresu należy mieć w systemie POL-on przypisaną rolę INST_DZIALANOSC_NAUKOWA. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania plików zostały opisane na stronach pomocy POL-on.

Do jednego opisu wpływu podmiot może dołączyć maksymalnie pięć dowodów tego wpływu. Każdy dowód to odrębny plik.

Ważne

Użytkownik może wprowadzić roboczą wersję opisu wpływu społecznego w POL-on (status opisu w POL-on: Wersja robocza). System pozwala użytkownikowi zdecydować o momencie uznania, że wszystkie dane tego opisu są kompletne i poprawne. Opis wpływu społecznego musi jednak zostać zatwierdzony przez użytkownika przed upływem czasu na wprowadzanie danych na potrzeby ewaluacji, ponieważ wyłącznie zatwierdzone opisy podlegają ewaluacji i są prezentowane w SEDN (status opisu w POL-on: Zatwierdzony).

Wersje robocze opisów wpływu nie są przekazywane do SEDN. Po terminie przeznaczonym na wprowadzanie danych na potrzeby ewaluacji użytkownik nie może wprowadzać zmian, może jedynie podejrzeć szczegóły wybranego opisu wpływu społecznego.

Po wejściu w szczegóły osiągnięcia użytkownikowi prezentowane są następujące dane:

 • Tytuł opisu pływu [1];
 • W danych podstawowych [2]:
  • ID opisu wpływu,
  • Rok,
  • Rodzaj (Wymagany / Dodatkowy),
  • Nazwa podmiotu utworzonego w celach komercjalizacji (jeśli podmiot nie został utworzony, w polu widnieje znak ’-’,
  • Streszczenie opisu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),
 • W sekcji Informacje o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu [3]:
  • Charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej,
  • Rola podmiotu  (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej).

W dalszej części opisu wpływu widoczne są sekcje:

 • Osiągnięcia naukowe [4] w formie tabelarycznej, prezentujące dane o opisie bibliograficznym i jego streszczeniu. Do każdego opisu wpływu podmiot może zamieścić opis nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych. Te osiągnięcia mogą być sprawozdane w ramach Kryterium I jako osiągnięcia publikacyjne (bądź osiągnięcia artystyczne), wówczas osoba wprowadzająca dane do opisu wpływu
  w POL-on może wyszukać i wybrać konkretne osiągnięcie z listy, oraz uzupełnić brakujące pola jak przykładowo streszczenie. 
  • w przypadku osiągnięć naukowych podmiot zamieszcza opis bibliograficzny i streszczenia (maksymalnie 500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej):  artykułów naukowych, monografii naukowych, redakcji naukowej monografii naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych, uznanych patentów, będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych.
  • w przypadku osiągnięć artystycznych do każdego opisu wpływu podmiot zamieszcza opis także nie więcej niż 5 osiągnięć artystycznych (w przypadku osiągnięć artystycznych przewidziano maksymalnie 600 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej).
 • Charakterystyka wpływu na społeczeństwo [5], a w niej:
  • charakterystyka wpływu,
  • obszar wpływu (gospodarka, funkcjonowanie administracji publicznej, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, ochrona środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i obronność państwa, inne czynniki wpływające na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa),
  • dowody wpływu (nazwa dowodu) wraz z linkami do aplikacji STUDNIA [6],
 • W sekcji Interdyscyplinarność widnieją dane:
  • Czy interdyscyplinarność miała kluczowe znaczenie na powstanie wpływu działalności naukowej na otoczenie (TAK / NIE)
  • Charakterystyka interdyscyplinarności (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej). W tej sekcji podmiot uzasadnia, że badania naukowe, które miały wpływ społeczny charakteryzują się interdyscyplinarnością. 

Ważne

Prezentowane tytuły i opisy widoczne są w języku polskim.
Tłumaczenie jest widoczne po włączeniu wersji angielskiej (górne menu SEDN na granatowym pasku – przycisk 'EN English’.
Wówczas w szczegółach K3 etykiety pól są tłumaczone przez SEDN, a treści anglojęzyczne w polach są pobierane z POL-on.
UWAGA!
Działanie to jest właściwe tylko dla K3. Każde inne kryterium jest tłumaczone tylko w zakresie etykiet pól i komunikatów.

Powiązane Artykuły