Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Osoba w ewaluacji – szczegóły

Szczegółowy widok osoby w podmiocie składa się z sekcji [1]:

 1. Osoba w ewaluacji
 2. Zatrudnienie/Oświadczenia,
 3. Kształcenie w szkole doktorskiej,
 4. Dorobek naukowy i artystyczny,
 5. Sankcje i alerty.

Sekcja Osoba w ewaluacji zawiera:

 • Podstawowe dane o pracowniku
 • Informacje o dyscyplinie ,
 • Maksymalne udziały jednostkowe,
 • Udziały oświadczone,
 • Ostateczne wyliczenia w ewaluacji.

Podstawowe dane obejmują informacje identyfikujące osobę [2]:

 • tytuł lub stopień naukowy,
 • imię,
 • drugie imię (jeżeli posiada),
 • prefiks nazwiska (jeżeli posiada),
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • typ dokumentu tożsamości,
 • seria i numer dokumentu tożsamości,
 • ORCID (jeżeli posiada),
 • obywatelstwo,
 • rok urodzenia.

Jeśli pracownik oświadczył w podmiocie więcej niż dwie dyscypliny jako Kierownik lub Koordynator tuz pod danymi pracownika zobaczysz okno [3], które pozwoli ci na wybranie mu do dwóch dyscyplin. Podobnie w przypadku doktoranta, który przygotowuje rozprawę doktorską w więcej niż dwóch dyscyplinach konieczne będzie wybranie dwóch dyscyplin do ewaluacji.

Wybór dyscyplin należy potwierdzić przyciskiem „Zatwierdź wybór”.

Sekcja Zatrudnienie wskazuje wszystkie zatrudnienia osoby w okresie ewaluowanym (2017-2021). Kolejność zatrudnień i podsekcji jest chronologiczna wstecz (od ostatniego do najwcześniejszego). Każde zatrudnienie składa się podsekcji:

 • Zatrudnienie,
 • Oświadczenia (Oświadczenie o dyscyplinie, Udziały, Oświadczenie o N),
 • Warunek zatrudnienia.

Dane te zostały przekazane do systemu z systemu POL-on z modułu Pracownicy.

Uwaga!

Liczba dni nieobecności w latach (dla każdego roku ewaluacji) jest wyświetlana tylko dla pracowników.

Sekcja Kształcenie w szkole doktorskiej zawiera informacje o miejscu kształcenia i przebiegu kształcenia doktoranta. Dane te zostały zaciągnięte do systemu z modułu Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora systemu POL-on.

Zakres tych danych obejmuje:

 • nazwę szkoły doktorskiej,
 • nazwę podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
 • datę rozpoczęcia kształcenia doktoranta,
 • dziedzinę/y, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska,
 • dyscyplinę/y, w której przygotowywana jest rozprawa.

Dorobek naukowy i artystyczny to sekcja w której gromadzone są  wszystkie osiągnięcia osoby w zakresie okresu ewaluowanego (2017-2021). Osiągnięcia prezentowane są alfabetycznie według tytułu osiągnięcia. Lista osiągnięć posiada podsumowanie liczby osiągnięć danego rodzaju oraz może być sortowana po tych rodzajach. Zaznaczając dany rodzaj osiągnięcia lista wyświetla osiągnięcia tylko zaznaczonego rodzaju. Odznaczając dany rodzaj lista wraca do pierwotnego wyglądu. Każdy rekord pozwala na przejście do szczegółów osiągnięcia.

Dane te zostały zaciągnięte do systemu z systemu PBN i POL-on.

Powiązane Artykuły