Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Słownik pojęć

A

Administrator (użytkownik z POL-on) – Użytkownik, który w systemie POL-on posiada jedną z ról: INST_ADM, INST_NAUK_ADM, MNISW_ADM. Taki użytkownik nie musi się rejestrować do systemu, jego uwierzytelnianie przeprowadzone jest na podstawie weryfikacji uprawnień polonowych przy logowaniu MCL.

D

Dyscyplina – Część dziedziny nauki/sztuki, w ramach której deklarowane są osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz w ramach której przeprowadzana jest ewaluacja Podmiotu.

Dziedzina – Dziedzina nauki/sztuki. Zbiór dyscyplin ustalony na mocy rozporządzenia.

I

Instytucja – zob. Podmiot

K

Kategoria – Wynik końcowy ewaluacji, nadawana finalnie przez Ministerstwo (A+, A, B+, B, C).

Kontekst – Atrybut użytkownika składający się z instytucji, roli oraz poziomu dostępu (dyscyplina, podmiot) np. Koordynator archeologii UW.

Kryterium  – Parametr zdefiniowany przez Ministerstwo w rozporządzeniu, w ramach którego przeprowadzana jest ewaluacja.

Określone są trzy kryteria:

 • Kryterium I (K1) – Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności oceniany na podstawie osiągnięć publikacyjnych pracowników ewaluowanego podmiotu oraz udzielonych podmiotowi patentów i praw ochronnych lub osiągnięć artystycznych.
 • Kryterium II (K2) – Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonywana na podstawie wysokości środków finansowych przyznanych podmiotowi na ich realizację oraz wysokości środków finansowych uzyskanych przez podmiot w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Kryterium III (K3) – Ocena jakości działalności naukowej lub artystycznej dokonywana na podstawie wpływu działalności naukowej lub artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jest to kryterium eksperckie.

L

Liczba B – Procentowy udział działalności naukowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objętej ochroną informacji niejawnych w działalności naukowej ogółem realizowanej przez Podmiot w danej dyscyplinie, który nie może być większy niż 50%.

Liczba N – Średnia liczba pracowników podmiotu prowadzących działalność naukową (tzn. takich, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do N) z okresu objętego ewaluacją i ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem udziału czasu pracy w danej dyscyplinie.

Liczba 3N – Maksymalna liczba udziałów jednostkowych w publikacjach zgłaszana do ewaluacji przez podmiot w dyscyplinie.

O

Obszary zadań eksperta – Określone zestawy podmiotów i dyscyplin, w których są ocenianie. Przypisanie obszarów ekspertowi pozwala na wygenerowanie dla niego zadania do wykonania oceny.

Osiągnięcie – Efekt pracy badawczej lub artystycznej osiągnięty w latach, za które przeprowadzana jest ewaluacja, wykazywany w ramach dorobku naukowego lub artystycznego podmiotu, np. redakcja monografii, autorstwo monografii, artykuł (autorstwo artykułu), patent na wynalazek, projekt badawczy. Więcej w osobnym artykule.

Osoba – Pracownik lub uczestnik szkoły doktorskiej.

P

Podmiot (zamiennie Instytucja) – Jednostka lub grupa jednostek (Federacja) poddająca się ewaluacji w co najmniej jednej dyscyplinie.

Publikacja – Publikacją naukową w rozumieniu ewaluacji jest:

 • artykuł naukowy,
 • monografia naukowa,
 • rozdział w monografii naukowej.

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej określa definicje publikacji naukowych.  Zgodnie z tym rozporządzeniem:

 1. Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:
 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

 1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury albo na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

R

Rola – Atrybut użytkownika mówiący jakie funkcjonalności systemu będą dla niego dostępne po nadaniu uprawnień, np. Administrator, Koordynator, Obserwator, Kierownik.

Rola osoby w publikacji – Określa, czym zajmowała się dana osoba w ramach danego typu publikacji. Np. autorstwo, redakcja. Osoby z tą samą rolą w ramach publikacji tworzą osiągniecie, np. trzech autorów monografii tworzy osiągniecie „autorstwo monografii”.

T

Typ publikacji – Określa naturalny typ publikacji. W ramach typów, możliwe jest posiadanie określonych osiągnięć.

Typy publikacji w SEDN to:

 1. artykuł,
 2. materiał konferencyjny,
 3. monografia,
 4. monografia pod redakcją,
 5. rozdział.

U

Udział w osiągnięciu – Przez udział rozumiemy autorstwo pracownika zaliczonego do liczby k w danym osiągnięciu. Liczba k wyliczana jest osobno w każdej z dyscyplin, do których oświadczano w podmiocie autorstwo danego osiągnięcia.

By zostać zaliczonym do liczby k w danej dyscyplinie x:

 1. Osiągnięcie musi być typu osiągnięć, które zaliczane są w ewaluacji,
 2. Autor w dyscyplinie x musi być osobą zaliczoną do ewaluacji zgodnie z art. 11.1 rozporządzenia o ewaluacji
 3. Autor musiał zamieścić to osiągnięcie w ORCID,
 4. Musi być złożone oświadczenie o wykazaniu tego osiągnięcia dla podmiotu w dyscyplinie x.

Użytkownik – Posiada konto w systemie, aktywował konto, posiada dowolną rolę albo brak roli.

Użytkownik nieaktywny – Posiada konto w systemie, ale nie aktywował konta (poprzez akceptację regulaminu).

Użytkownik niezarejestrowany – Nie został zarejestrowany się w SEDN.

W

Wykaz – Opublikowany przez MNiSW wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe lub wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Informacje o publikacjach z oficjalnych list Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z

Zadanie eksperta– Praca (weryfikacja danych), jaką ma wykonać ekspert dziedzinowy w systemie SEDN. Zadanie powstaje wtedy, kiedy przynajmniej jeden udział jednostkowy w osiągnięciu spełnia warunki walidatora.

Powiązane Artykuły