Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium I | Patent na wynalazek i prawo ochronne

Patenty na wynalazek znajdują się w Kryterium I.

Dane o patentach należy rejestrować w systemie POL-on 2.0. Wprowadzanie patentu krok po kroku opisane jest na stronach pomocy POL-on pod tym linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dodawanie-nowego-patentu-na-wynalazek/.

WAŻNE

Do SEDN dane o patentach pobierane są z POL-on 2.0.
Nie ma możliwości migracji danych z POL-on 1.0 ani do SEDN, ani do POL-on 2.0.
Można natomiast zasilić POL-on 2.0 danymi ze źródeł referencyjnych:
– z OPS (Open Patent Service) w przypadku patentu
– z UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) w przypadku prawa ochronnego.

Pamiętaj, że wprowadzając do POL-on 2.0 informację o patencie z uprzednim pierwszeństwem, musisz uzupełnić następujące dane:
 • datę pierwszeństwa (figurującą w dokumentach),
 • kraj pierwszeństwa,
 • numer pierwszeństwa lub oznaczenie wystawy,
 • numer zgłoszenia w UPRP (jeśli pole będzie aktywne).

Powyższe dane powinny pokrywać się z informacjami pierwszego zgłoszenia patentu.

Zbiór patentów na ten sam wynalazek udzielonych przez różne urzędy patentowe tworzy tzw. rodzinę patentów analogów.

Aby wyszukać patent, w filtrach wyszukiwania wybierz w Rodzaj osiągnięcia odpowiednio opcję:

 • Patent na wynalazek,
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • lub Wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin [1].

Patent na wynalazek

Kliknięcie w znaleziony rekord powoduje wyświetlenie szczegółów patentu na wynalazek.
Informacje podzielone są na sekcje:

Szczegółowe dane patentu na wynalazek:

W tej sekcji znajdują się szczegółowe dane patentu na wynalazek [2]:

 • Tytuł patentu (polski i angielski)
 • ID osiągnięcia – numer unikatowy osiągnięcia w SEDN
 • Język / języki tytułu
 • Numer uzyskanej ochrony
 • Streszczenie wynalazku
 • Nazwa podmiotu, który udzielił prawa
 • Kraj podmiotu, który udzielił prawa
 • Państwa, na terenie których uzyskano ochronę
 • Data zgłoszenia
 • Numer zgłoszenia
 • Data ogłoszenia w wiadomościach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski (UPRP) lub równoważnym biuletynie za granicą
 • Data złożenia tłumaczenia do UPRP
 • Nazwa podmiotu / podmiotów, któremu / którym przyznano ochronę
 • Informacje o prawie pierwszeństwa [3]:
  • czy jest prawo pierwszeństwa (TAK/NIE)
  • data pierwszeństwa
  • region pierwszeństwa
  • numer pierwszeństwa
 • Dane do ewaluacji [4]:
  • wartość punktowa patentu
  • czy spełnia warunki ewaluacji (TAK/NIE) – informacje wyświetlane są na podstawie danych wprowadzonych w POL-on
  • czy jest wybrany do oceny (TAK/NIE) – informacje wyświetlane są na podstawie algorytmu optymalizacyjnego lub wybrania do oceny przez kierownika / koordynatora

Punktacja za patenty na wynalazki oraz za wyłączne prawo hodowców do odmiany roślin oraz prawo ochronne na wzór użytkowy:

Za patenty na wynalazki przyznane podmiotom w dyscyplinach poddawanych ewaluacji w podmiocie, przyznaje się następujące liczby punktów:

100 pkt: w przypadku patentu europejskiego (EPO) albo patentu przyznanego za granicą w co najmniej jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP);
75 pkt: w przypadku patentu przyznanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP);
50 pkt: w przypadku patentów, o których mowa powyżej w punkcie 1 i 2, przyznanych innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany jest osoba spełniająca wymogi uwzględnienia w ewaluacji (§ 11 ust. 1 Rozporządzenia o ewaluacji).

Za wyłączne prawo hodowców do odmiany roślin oraz prawo ochronne na wzór użytkowy przewidziana jest następująca punktacja:

50 pkt: w przypadku wyłącznego prawa hodowców do odmiany roślin przyznanego podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
30 pkt: w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

Pierwszeństwo określane jest według daty zgłoszenia wynalazku w UPRP lub za granicą. Data zgłoszenia jest jednocześnie datą pierwszeństwa. Poprawne wprowadzenie tych danych do POL-on 2.0 ma wpływ na punktację patentu widoczną w SEDN:

Przypadek I:
Jeśli pierwsze zgłoszenie wynalazku będzie miało miejsce w UPRP, to każde kolejne zgłoszenie za granicą będzie zawierało datę i numer pierwszeństwa z UPRP. Oznacza to, że w momencie uzyskania patentu za granicą jest przy patencie informacja o zgłoszeniu w UPRP. Spełniony jest więc warunek dla patentu zagranicznego, który otrzyma 100 punktów, ponieważ jest również zgłoszony w Polsce.

Przypadek II:
W sytuacji odwrotnej, gdy patent w pierwszej kolejności zgłoszono i uzyskano w EPO lub jednym z państw OECD, a następnie zgłoszono w UPRP, wprowadzając dane o patencie w POL-on, w polu Pierwszeństwo, wybieramy wartość Tak (pierwszeństwo zgłoszenia w EPO lub jednym z krajów OECD) i dodatkowo uzupełniamy pole Numer zgłoszenia w UPRP. Dzięki temu zostają spełnione warunki dla uzyskania 100 punktów za ten patent.

Przypadek III:
100 punktów uzyska również patent EPO lub uzyskany w co najmniej w jednym z krajów OECD, jeśli następnie zgłoszono i uzyskano patent na ten sam wynalazek również w UPRP, a informacje o obu patentach zostaną oddzielnie udokumentowane w POL-on. Przy patencie zagranicznym powinno zostać wypełnione dodatkowo pole Numer zgłoszenia w UPRP.

W dalszej części ekranu znajdują się sekcje Inne patenty i Osoby, które oświadczyły osiągnięcie w podmiocie.

Inne patenty:

Sekcja prezentuje listę pozostałych patentów, do których podmiot ma prawa. W każdym rekordzie [5] prezentowane są dane dot. ewaluacji (wartość punktowa patentu, informacja, czy patent spełnia warunki ewaluacji oraz czy jest wybrany do oceny). Przycisk Zobacz szczegóły [6] przekierowuje do szczegółowych danych patentu (opisanych powyżej).

Osoby, które oświadczyły osiągnięcie w podmiocie:

Sekcja prezentuje listę osób, które oświadczyły to osiągnięcie w podmiocie, w wybranej dyscyplinie. Przy każdej osobie, która oświadczyła osiągnięcie [7] znajdują się podstawowe dane osoby, ważne w kontekście ewaluacji tj.:

 • nazwisko;
 • imię;
 • nr ORCID (wartość pobierana z POL-on, jeśli jest tam wprowadzona. Nie jest potrzebny do ewaluacji ale spełnia zadanie dodatkowego identyfikatora osoby).
 • dyscyplina/dyscypliny oświadczone przez autora;
 • informacja, czy osoba spełnia wymagania procesu ewaluacyjnego (TAK/NIE) pokazywana na podstawie danych zgromadzonych w POL-on w oparciu o §11 rozporządzenia o ewaluacji [8];
 • data złożenia oświadczenia przez autora osiągnięcia, jeśli takie złożył.

W przypadku braków, przy osobie pojawia się stosowny alert, informujący o niespełnieniu warunków [9].

Kolejnymi sekcjami widocznymi na ekranie są:

 • Pozostałe osoby z podmiotu [10] – osoby, które oświadczyły to osiągnięcie w innej dyscyplinie, lub go nie oświadczyły;
 • Lista pozostałych osób [11], do których należy osiągnięcie, ale osoby te są spoza naszego podmiotu.

Prawo ochronne i Wyłączne prawo hodowcy

Prawo ochronne oraz Wyłączne prawo hodowcy w SEDN pokazywane jest analogicznie do patentu na wynalazek.

Zachowane są wszystkie sekcje, tj.:

 • szczegółowe dane prawa ochronnego,
 • prawo pierwszeństwa,
 • wartość punktowa prawa ochronnego,
 • inne prawa,
 • osoby, które oświadczyły osiągnięcie w podmiocie,
 • pozostałe osoby z podmiotu
 • i lista pozostałych osób.

Nazewnictwo poszczególnych pól zostało dostosowane do rodzaju osiągnięcia (np. ID uzyskanego prawa zamiast ID uzyskanego patentu).

Powiązane Artykuły