Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wyliczenia punktacji

Wyliczenia punktacji monografii

1. Monografie

Źródłem informacji o punktacji za monografie opublikowane w latach 2017-2021 jest Komunikat MNiSW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

W przypadku monografii, redakcji monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej z dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych oraz teologicznych (H,S,T) wydanych w wydawnictwach z poziomu II liczba punktów jest zwiększona o 50%.

W przypadku monografii wydanej przez wydawnictwo poziomu I (w dziedzinie H,S,T), liczba punktów jest zwiększona o 25%, z 80 do 100 punktów.

1.1 Podtypy monografii

Na punktację za monografię dodatkowo może wpłynąć jej podtyp. Monografie możemy podzielić na 3 podtypy:

 1. Monografie (roboczo określmy je jako „normalne”)
 2. Przekłady
 3. Edycje naukowe tekstów źródłowych

Kwestie całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowej przekładów i edycji naukowych tekstów źródłowych reguluje Rozporządzenie w sprawie ewaluacji §15 ust.1 pkt.2 i pkt.3.

Kluczowa jest tu wartość współczynnika, określającego procent wartości punktowej monografii ustalonej zgodnie z przepisami §12 i§13 rozporządzenia w zależności od jej podtypu.

* W przypadku edycji naukowej tekstów źródłowych na wartość współczynnika ma dodatkowo wpływ fakt powstania monografii w ramach projektu finansowanego przez:

 • Narodowe Centrum Nauki,
 • Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
 • w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
 • w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu

1.2 Wartość punktowa dla monografii z uwzględnieniem ww. współczynnika

Wyznaczenie przeliczeniowej wartości punktowej publikacji (P) zależy od całkowitej wartości punktowej publikacji (Pc).

Algorytmy uwzględniają:

m – liczbę wszystkich autorów publikacji (analogicznie redaktorów lub autorów rozdziałów w przypadku redakcji i autorstwa rozdziałów)

k – liczbę autorów z ewaluowanego podmiotu, którzy biorą udział w ewaluacji (spełniają warunki z §11 ust.1) w danej dyscyplinie i upoważnili podmiot do do wykazania publikacji jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie (analogicznie redaktorów lub autorów rozdziałów w przypadku redakcji i autorstwa rozdziałów)

Wyliczając przeliczeniową wartość punktową należy zachować kolejność działań określoną poniżej jako krok 1 i krok 2, czyli P x współczynnik.

2. Redakcja naukowa monografii

Aby wyznaczyć całkowitą (Pc) i przeliczeniową (P) wartość punktową dla redakcji naukowej monografii należy wyznaczyć wcześniej P i Pc dla monografii, z której pochodzi.

Wyliczając przeliczeniową wartość punktową należy zachować kolejność działań określoną poniżej jako krok 1 i krok 2, czyli P x współczynnik.

3. Rozdział w monografii

Aby wyznaczyć całkowitą (Pc) i przeliczeniową (P) wartość punktową dla rozdziału w monografii należy wyznaczyć wcześniej P i Pc dla monografii, z której pochodzi.

Wyliczając przeliczeniową wartość punktową należy zachować kolejność działań określoną poniżej jako krok 1 i krok 2, czyli P x współczynnik.

Wyliczenia punktacji artykułów

Źródłem informacji o punktacji artykułów naukowych są dwa wykazy czasopism, w których te artykuły mogły być publikowane: „czteroletni” dla artykułów opublikowanych w latach 2017-2018 oraz „nowy” wykaz dla artykułów z lat 2019 – 2021.

Artykuły z lat 2017-2018, jeśli czasopismo, w którym zostały opublikowane nie zostało ujęte w liście ministerialnej („czteroletniej”), otrzymują 1 punkt.

Wyjątkiem są artykuły opublikowane w latach 2017-2018 w czasopiśmie spoza listy ministerialnej („czteroletniej”), jeśli czasopismo było ujęte w jednej z 5 baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI otrzymuje 15 punktów. (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art.324.1 pkt.2a)

Artykuły z lat 2019-2021, jeśli czasopismo, w którym zostały opublikowane nie zostało ujęte w liście ministerialnej („nowej”), otrzymują 5 punktów.

1. Artykuły w czasopismach

Wyliczanie przeliczeniowej wartości punktowej dla podmiotu (P) dla artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych w latach 2017-2018.

Wyliczanie przeliczeniowej wartości punktowej dla podmiotu (P) dla artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych w latach 2019-2021.

2. Artykuły recenzyjne w czasopismach

Warunkiem uwzględnienia w ewaluacji artykułu recenzyjnego opublikowanego w czasopiśmie w latach 2017-2018 jest obecność czasopisma w wykazie z lat 2019-2021, zwanym wykazem czasopism. (Rozporządzenie ws. ewaluacji §8 pkt.1 i § 9 ust.2)

Po spełnieniu tego warunku, punktacja jest naliczana zgodnie z zasadami dla publikacji z lat 2017-2018:

 • punktacja zgodnie z wykazem 2017-2018
 • 15 punktów dla czasopism spoza wykazu 2017-2018, ale obecnych w jednej z „5 baz”
 • 1 punkt dla czasopism spoza wykazu 2017-2018 i spoza „5 baz”

3. Artykuły w materiałach konferencyjnych

Do artykułów opublikowanych w materiałach konferencyjnych w latach 2017-2021 stosuje się Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowany komunikatem MNiSW z dn. 18 grudnia 2019 r.

Artykuły opublikowane w latach 2017-2018 w materiałach konferencyjnych spoza wykazu z 18 grudnia 2019 r. otrzymują 0 punktów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konferencja jest umieszczona w bazie WoS w latach 2017-2018. Wtedy publikacja otrzymuje 15 punktów. (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art.324.1 pkt.2b)

Wyznaczanie wartości udziału oraz punktów dla udziału

Dla każdej publikacji wyznacza się jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji, zwany „udziałem jednostkowym”(U).

 • W przypadku publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1.
 • W przypadku publikacji wieloautorskiej udział jednostkowy ustala się według wzoru:

U = P / Pc x 1 / k

Dla każdego udziału jednostkowego autora ustala się jego wartość punktową (Pu) według wzoru

Pu = P / k


Przykład 1:

Artykuł z 2017 roku opublikowany w „Journal of Eye Movement Research”

Pc – według wykazu czasopism naukowych ustalonych na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 „czteroletniego”- 20 punktów

m – liczba wszystkich autorów publikacji – 8 osób

k – liczba autorów z ewaluowanego podmiotu, którzy biorą udział w ewaluacji (spełniają warunki z §11 ust.1) w danej dyscyplinie i upoważnili podmiot do do wykazania publikacji jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie – 2 osoby

P – według wzoru √(k/m) = √(2/8) x 20 = √(1/4) x 20 =√1/√4) x 20= 1/2 x 20 = 10

Udział autora (U)

U = P / Pc x 1 / k

U=10/20 x 1/2 = 1/4 = 0,25

Wartość punktowa udziału jednostkowego (Pu)

Pu = P / k

Pu = 10/2 = 5

Przykład 2:

Rozdział z monografii spoza wykazu opublikowanej w 2017 r. Tytuł: „Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski”, tytuł rozdziału:”Weryfikacja teorii na podstawie analizy polityki sankcji ekonomicznych”, wydawnictwo: Rambler.

Pc – monografia spoza wykazu wydawnictw- 5 punktów

m – liczba wszystkich autorów publikacji – 4 osoby

k – liczba autorów z ewaluowanego podmiotu, którzy biorą udział w ewaluacji (spełniają warunki z §11 ust.1) w danej dyscyplinie i upoważnili podmiot do do wykazania publikacji jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie – 1 osoba

P – według wzoru (k/m) x Pc = (1/4) x 5 = 1,25

Udział autora (U)

U = P / Pc x 1 / k

U = 1,25/5 x 1/1 = 1/4 = 0,25

Wartość punktowa udziału jednostkowego (Pu)

Pu = P / k

Pu = 1,25/1 = 1,25

Uwaga: Jeśli monografia, z której pochodzi rozdział, byłaby przekładem lub edycją 
tekstów źródłowych, to wartość Pc = 5 oraz P = 1,25 należałoby przemnożyć przez 
współczynnik dla tych podtypów monografii, czyli 50%. Nie dotyczy edycji tekstów 
źródłowych powstałych w ramach projektu.

Powiązane Artykuły