Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Nowa wersja SEDN V. 1.7.0-etl-18

16. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.7.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano nowy widok w monitoringu oceny – zadania ekspertów;
 • Zaktualizowano instrukcje: Rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Dodano komunikat informacyjny dla zadań – projekt naukowy;
 • Zmieniono status wszystkich dyscyplin ocenianych na „Trwa ocena”;
 • Wyróżniono pola obowiązkowe w formularzach ocen eksperckich;
 • Dodano flagę o ocenie niejawnej w zakładce Informacje o podmiocie;
 • Zoptymalizowano ładowanie listy w monitoringu;
 • Wydzielono ekspertów KIII w monitoringu;
 • Zmieniono sortowanie w monitoringu po nazwisku;
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zobaczenia szczegółów osiągnięcia;
 • Dodano podgląd uzasadnień ocen roboczych dla eksperta wiodącego w KIII;
 • Naprawiono licznik ocen w rejestrze ekspertów;
 • Naprawiono filtrowanie w module monitoringu;
 • Naprawiono błąd, na skutek którego Ekspert KEN nie widział decyzji ostatecznej KIII.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.6.0-etl-18

10. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.6.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wdrożono wprowadzenie wyników oceny niejawnej;
 • Dodano do szczegółów osiągniecia datę oświadczenia autora;
 • Dodano korektę monitoringu podmiotów w dziedzinie sztuki;
 • Dodano funkcjonalność wycofania oceny eksperta;
 • Ujednolicono wymagania min i max długość uzasadnienia w ocenie K1-k2 w dyscyplinach naukowych;
 • Usunięto środowisko testowe DEVKEN;
 • Utworzono zadania eksperckie dla dyscyplin naukowych (4.03.2022);
 • Dodano nowe kolumny dla K3 w Przeglądzie podmiotów;
 • Naprawiono monitoring oceny eksperckiej – błędne wyświetlanie liczby odrzuconych osiągnięć;
 • Naprawiono Listę zadań – Problem z dostępem do bazy w wersji angielskiej systemu;
 • Naprawiono problem przycisku „zobacz osiągnięcie” w dorobku osoby.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.5.0-etl-18


4. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.5.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano opcję kopiowania decyzji w ocenie K3;
 • Ukrycie akcji akceptacji i edycji  w zestawieniach modułu Ewaluacja;
 • Utworzenie zadań eksperckich dla dyscyplin naukowych;
 • Automatyczne akceptowanie zestawień K1;
 • Aktualizacja instrukcji – rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Naprawienie błędu  filtrowania po rodzaju osiągnięcia w module Monitoringu.

Dodatkowo informujemy, że 3. marca 2022 wdrożyliśmy poprawkę v. 1.4.2-etl-18 – wydłużyliśmy sesję użytkownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.4.0-etl-18


28. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.4.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Zmieniono zakres projektów uwzględnionych w ewaluacji;
 • Zaktualizowano pliki z instrukcjami dla ekspertów i prezentacje ze szkoleń K1-K2;
 • Dodano angielską wersję regulaminu SEDN;
 • Odblokowano moduł Monitoringu;
 • Dodano samouczek – dodatkowe treści na strony ekspertów;
 • Wdrożono walidatory K2, prawa ochronne, projekty oraz usługi;
 • Zablokowano automatyczne zamykanie okienka decyzji eksperta przy kliknięciu poza obszar oceny;
 • Dodano walidację na wybór 0 pkt w ocenie K3;
 • Uregulowano dostęp do Informacyjnej strefy eksperta;
 • Naprawiono błędną liczbę punktów w szczegółach osiągnięcia;
 • Naprawiono błąd – Nieuwzględnienie w ewaluacji pracownika spełniającego warunki uwzględnienia jako osoba niezaliczona do N;
 • Ujednolicono liczbę zaraportowanych osiągnięć artystycznych między kartą oceny, a modułem Osiągnięć.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.3.0-etl-18

22. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.3.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Dodano informacyjną strefę eksperta w Profilu;
 • Dodano zadania K3 do przeglądu podmiotów w module monitoringu;
 • Dodano do raportu .csv wartości identyfikatora PBN publikacji w module Ewaluacja;
 • Poprawiono treść komunikatu przy akceptacji zestawienia K1;
 • Wprowadzono zmiany w module monitoringu dla ekspertów KEN;
 • Zmieniono widok dyscyplin w Panelu zadań Eksperta;
 • Poprawiono proces oceny eksperckiej zadań K3;
 • Poprawiono obsługę linków do dowodów wpływu w SEDN;
 • Poprawiono  błąd powodujący brak wartości w polu 'Rodzaj’ w pobieranym pliku pdf/csv;
 • Naprawiono błąd punktacji w korekcie zestawienia osiągnięć – Kryterium I.

23. lutego wdrożono dodatkowe poprawki w wersji SEDN v. 1.3.1 -etl-18, w których znajdują się:

 • Zoptymalizowany proces oceny K3;
 • Udostępniony moduł monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Na co zwrócić uwagę przy modyfikowaniu zestawień osiągnięć do ewaluacji?

Osoba z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) może ręcznie edytować zestawienie osiągnięć:

 • Publikacyjnych,
 • Praw ochronnych.

W zakresie osiągnięć publikacyjnych SEDN przedstawił propozycję zestawienia dla każdej ewaluowanej dyscypliny w danym podmiocie. Jest to najkorzystniejszy wynik dla dyscypliny w podmiocie (nie konkretnego naukowca). Wynik został przeliczony około 150 razy przez Algorytm Optymalizujący.

SEDN przedstawił również propozycję zestawienia w zakresie praw ochronnych dla każdej dyscypliny w danym podmiocie.

Jeśli jednak chcą Państwo ręcznie skorygować wynik w zakresie powyższych zestawień – usunąć i/lub dodać pozycje – będzie to możliwe do 3 marca 2022 r. do godziny 23.59.

Jak technicznie modyfikować zestawienie publikacji – zostało opisane w dedykowanym wpisie pomocy SEDN. Natomiast nanoszenie zmiany w zestawieniu praw ochronnych jest opisane w oddzielnym wpisie pomocy SEDN.

W przypadku modyfikacji zestawienia publikacji i/lub zestawienia patentów i praw ochronnych konieczna jest akceptacja Kierownika – po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk „Zaakceptuj zestawienie”, który znajduje się nad widocznym zestawieniem. W przypadku braku akceptacji, do ewaluacji zostanie przekazane zestawienie osiągnięć naukowych (publikacyjnych i praw ochronnych) przygotowane przez SEDN (Algorytm Optymalizujący), natomiast zmiany ręcznie naniesione przez Koordynatora lub Kierownika nie zostaną wzięte pod uwagę – dotyczy to publikacji, patentów i praw ochronnych.

Do końca 3 marca 2022 r. Kierownik ma możliwość wycofania akceptacji i poprawienia zestawienia. Dla dalszego procesu ewaluacji (oceny) wiążący jest stan zestawienia na godzinę 23:59 3 marca 2022 r.

O godzinie 00:01 4 marca 2022 r. system przekaże do oceny to, co znajduje się w zaakceptowanych zestawieniach oraz – dla niezaakceptowanych ręcznie zestawień – wynik Algorytmu Optymalizującego (i listę najlepiej punktowanych praw ochronnych).

Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez SEDN Koordynator lub Kierownik nie dokonali zmian, takie zestawienie będzie automatycznie zaakceptowane o godzinie 00:01 4 marca 2022 r. przez system i przekazane do oceny patenty i prawa ochronne wskazane przez SEDN.

Podsumowując

W przypadku ręcznej modyfikacji zestawień, należy kliknąć w przycisk „Zaakceptuj zestawienie”, który znajduje się nad widocznym zestawieniem publikacji/praw ochronnych. Zaakceptowanie zmodyfikowanych zestawień osiągnięć jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

W przypadku braku akceptacji, do ewaluacji zostanie przekazane zestawienie przygotowane przez SEDN, zmiany ręcznie naniesione przez Koordynatora lub Kierownika nie zostaną wzięte pod uwagę.

Użycie przycisku „Zaakceptuj zestawienie”, który znajduje się nad zestawieniem publikacji/praw ochronnych, jednocześnie akceptuje zarówno zestawienie publikacji, jak i praw ochronnych, niezależnie nad którym wykazem zostanie kliknięty.

Nowa wersja SEDN v. 1.2.0-etl-18

16. lutego 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.2.0 -etl-18. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • Wdrożono funkcjonalność oceny KEN – prawa ochronne i KII;
 • Dodano do szczegóły patentu informacji o EPO;
 • Zablokowano przyciski 'Zaakceptuj zestawienie’ oraz 'Cofnij akceptację’ dla dyscyplin z zakresu dziedzin sztuki;
 • Udostępniono akcję / edycję zestawienia dla dyscyplin naukowych;
 • Wyłączono pomocnicze / nadmiarowe podmioty z ewaluacji;
 • Naprawiono niedziałające linki dowodów wpływów w wersji angielskiej;
 • Naprawiono błędny komunikat o akceptacji dorobku po jego akceptacji przez kierownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN v. 1.1.0 – etl-17

10. lutego br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.1.0 -etl-17. Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Udostępniono wyniki algorytmu oraz możliwość wykonania akcji w module Ewaluacja;
 • Naprawiono błąd: K3; dowody wpływu – „duże” pliki pdf nie otwierają się;
 • Naprawiono błąd: III Kryterium ewaluacji – dowody wpływu kolejność;
 • Naprawiono błąd: K3; Opisy wpływu -pogrubienie (różnica między SEDN a POL-on);
 • Naprawiono błąd: Duże (sięgające tysiąca pkt) dzienne wahania punktacji zestawienia dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej;
 • Zmieniono funkcjonalność: Walidacja limitów artystów – limit osoby w ramach podmioto-dyscypliny;
 • Zmieniono funkcjonalność: Linkowanie osób spełniających warunki walidatorów;
 • Zmieniono funkcjonalność: Zadania (artystyczne) dla eksperta KEN tylko z rozbieżnych decyzji;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Lista zadań eksperckich K3;
 • Zmieniono funkcjonalność: Samouczek – poprawka w treści instrukcji na profilu;
 • Zmieniono funkcjonalność: Karta oceny – dodatkowy blok info dla niejawnych;
 • Zmieniono funkcjonalność: Lista zadań artystycznych;
 • Zmieniono funkcjonalność etykiety w projektach realizujących;
 • Zmieniono funkcjonalność  dostępu do szczegółów zadania dla Operator MEiN;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Rozstrzyganie rozbieżności;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Przegląd ekspertów – Ocena ekspertów;
 • Wprowadzono funkcjonalność: Komunikat informujący o nowej wersji aplikacji;
 • Usunięto emotikonę z tabeli walidatorów;
 •  Usunięto komunikat z karty oceny podmiotu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.